0 0,00 

Komunikowanie i Media

Seria poświęcona jest zagadnieniom z zakresu komunikacji i mediów. Ukazujące się od roku 1998 publikacje tworzą zestaw analiz, skryptów i opracowań najważniejszych zagadnień dla nauki o komunikowaniu i mediach w kraju.

Dotychczas ukazały się:

 1. Paweł Baranowski, Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, 2019
 2. Barczyszyn-Madziarz Paulina, Dziennikarze polscy, rosyjscy i szwedzcy oraz ich wizja zawodu, 2019
 3. Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, 2017
 4. Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, red. Bogusława Dobek-Ostrowska i Paulina Barczyszyn-Madziarz, 2016
 5. Michał Jacuński, Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych, 2016
 6. Marcin Anaszewicz, Komunikowanie rządowe w Polsce. Perspektywa instytucjonalna, 2015
 7. Janina Fras, O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich, 2013
 8. Michał Kuś, Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką a rynkiem, 2013
 9. Lucyna Szot, Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania, 2013
 10. Agenda setting: old and new problems in the old and new media, ted. Bogusława Dobek-Ostrowska, Bartłomiej Łódzki i Wayne Wanta, 2012
 11. Bogusława Dobek-Ostrowska, Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, 2011
 12. Making democracy in 20 years. Media and politics in Central and Eastern Europe, red. Bogusława Dobek-Ostrowska i Michał Głowacki, 2011
 13. Bartłomiej Łódzki, Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku, 2011
 14. Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, red. Bogusława Dobek-Ostrowska i Kamil Majdecki, 2011
 15. Comparing media systems in Central Europe: between commercialization and politicization, red. Bogusława Dobek-Ostrowska i Michał Głowacki, 2008
 16. Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, 2007
 17. Hiszpania. Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, red. Bogusława Dobek-Ostrowska i Michał Kuś, 2007
 18. Media masowe w demokratyzujących się systemach politycznych. W drodze do wolności słowa i mediów, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, 2006
 19. Janina Fras, Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, 2005
 20. Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, 2005
 21. Kształtowanie wizerunku, red. Beata Ociepka, 2005
 22. Bogusława Dobek-Ostrowska, Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem masowym, 2004
 23. Magdalena Ratajczak, Jak porozumiewają się Szwajcarzy? Media w wielokulturowej Szwajcarii
 24. Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, 2002
 25. Public relations w teorii i praktyce, red. Beata Ociepka, 2002
 26. Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, 2001
 27. Studia z teorii komunikowania masowego, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, 1999
 28. Współczesne systemy komunikowania, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, 1998
 29. Teoria i praktyka propagandy, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, Janina Fras, Beata Ociepka, 1998

Wszystkie tytuły dostępne są w czytelni Wydawnictwa, aby z niej skorzystać, skontaktuj się z naszym sekretariatem mailowo: administracja@wuwr.com.pl lub telefonicznie: 71 375 2474.
Listę wszystkich serii, które ukazały się w WUWr znajdziesz tutaj.

Paweł Baranowski
Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza

Data wydania: 2019
ISBN: 978-83-229-3657-3

Przejdź do produktu

Rewolucja technologiczna zapoczątkowana przez internet oraz rozwiązania sieciowe wytworzyły nowe narzędzia komunikowania w postaci mediów społecznościowych. Ich użyteczność została zauważona w wielu dziedzinach życia zawodowego. Jako nowe rozwiązania komunikacyjne oraz największe publicznie dostępne agregaty danych osobowych media społecznościowe zostały zauważone również przez dziennikarzy.

Celem publikacji jest analiza sposobu wykorzystywania mediów społecznościowych przez dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. Praca ma charakter empiryczny i powstała na podstawie ankiet oraz wywiadów pogłębionych. Dane zostały zaczerpnięte z międzynarodowego projektu badawczego „Zmiana w dziennikarstwie. Kultura dziennikarska w Polsce, Rosji i Szwecji”, którego autor był uczestnikiem. Badania nad mediami społecznościowymi w pracy dziennikarzy pozwoliły wskazać różnice i podobieństwa w wykorzystywaniu tych narzędzi przez reprezentantów zawodu z trzech krajów.

Barczyszyn-Madziarz
Dziennikarze polscy, rosyjscy i szwedzcy oraz ich wizja zawodu

Data wydania: 2019
ISBN: 978-83-229-3640-5

Przejdź do produktu

Książkę poświęcono dziennikarzom z Polski, Rosji i ze Szwecji oraz ich wizji zawodu. Autorka szczegółowo przeanalizowała kulturę dziennikarską w każdym z badanych krajów, odpowiadając na pytania badawcze i weryfikując hipotezy w oparciu o materiał empiryczny, wykorzystując zróżnicowane metody badawcze. Wiele uwagi poświęcono w pracy specyfice kultury dziennikarskiej w każdym z krajów, a także stanowi badań nad dziennikarzami. Analizie poddane zostały kwestie związane z dziennikarską percepcją podstawowych standardów zawodowych, etyki oraz elementów składających się na profesjonalizm. Wszystkie dane prezentowane są w książce w ujęciu komparatystycznym, co w efekcie pozwala zweryfikować, czy badane kraje łączy wspólna wizja zawodu i jego standardów, czy też mamy do czynienia z wieloma podejściami do dziennikarstwa i norm w nim panujących. Ponadto zbadany został wpływu wybranych czynników na percepcję dziennikarstwa, co wiąże się ze sprawdzeniem roli wykształcenia dziennikarskiego, wieku oraz warunków zatrudnienia w postrzeganiu zawodu i standardów z nim związanych.

KiM_28

Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem

pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej

Data wydania: 2017
ISBN: 978-83-229-3561-3

Przejdź do produktu

Niniejsza publikacja ma wskazać najczęściej stosowane oraz nowe metody wykorzystywane w badaniach nad komunikowaniem. Wskazuje na zalety i wady każdej metody, pozostawiając czytelnikowi możliwość wyboru najskuteczniejszej drogi realizacji założonych przez niego celów badawczych. Jak widać po przykładach zaprezentowanych w opracowaniu, w naukach o komunikowaniu występuje szeroka gama możliwych przedmiotów do analizy. Przegląd metod ilościowych, jakościowych oraz hybrydowych opiera się między innymi na badaniach dziennikarzy, odbiorców, zawartości mediów, a także dyskursu prowadzonego na ich łamach. W Polsce ciągle brakuje prac dotyczących kwestii warsztatowych, więc ta publikacja ma wypełnić ową lukę i być głosem w dyskusji na temat ważności i poprawności metodologicznej w naukach o komunikowaniu.

badania ilosciowe i jakosciowe w studiach nad

Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza

pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i Pauliny Barczyszyn-Madziarz

Data wydania: 2016
ISBN: 978-83-229-3504-0

Przejdź do produktu

Media i dziennikarstwo są przedmiotem licznych badań. Prezentowane w książce badania empiryczne, prowadzone w ramach międzynarodowego projektu „Journalism in change. Journalistic culture in Poland, Russia and Sweden” (2011-2014), dostarczyły cennej i szczegółowej wiedzy na temat zmian w ostatniej dekadzie zachodzących w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Kompleksowe badania ilościowe i jakościowe umożliwiły autorom wybór kluczowych danych i stworzenie syntetycznej pracy, która prezentuje w ujęciu porównawczym dziennikarstwo w trzech różnych systemach medialnych. Autorzy starali się nie tylko uchwycić podobieństwa i różnice między przedstawicielami zawodu, ale również dokonać diagnozy stanu obecnego oraz perspektyw dziennikarstwa w trzech krajach. Książka dostarcza wielu informacji na temat polskich dziennikarzy, osadzając je jednocześnie w szerszym kontekście, dzięki prezentacji analogicznych danych z Rosji i Szwecji. Może okazać się ciekawa dla teoretyków i praktyków związanych z mediami, ponieważ zawiera szczegółową analizę wielu aspektów współczesnego dziennikarstwa.

Zmiana w dziennikarstwie analiza porownawcza

Michał Jacuński
Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych

Data wydania: 2016
ISBN: 978-83-229-3495-1

Przejdź do produktu

Źródło informacji dla praktyków polityki (polityków, konsultantów). Może inspirować zarówno badaczy komunikowania politycznego, jak i politologów, medioznawców i socjologów zajmujących się badaniem aktywności aktorów politycznych i zmianami we współczesnym komunikowaniu politycznym. Ze względu na zawarte w niej wyniki badań empirycznych, uwzględniające dużą populację parlamentarzystów oraz kandydujących w wyborach i długi czas obserwacji ich aktywności w nowych mediach, stanowi bardzo interesującą propozycję, jako że w niewielu podobnych opracowaniach zawarto autorską metodologię badawczą i obszerną dokumentację elementów praktyki politycznej sieciowego komunikowania politycznego. Autor posługuje się nowatorską metodologią badania aktywności sieciowej aktorów politycznych oraz proponuje wykorzystanie wskaźnika Potencjału Internetowego, który może mieć zastosowanie w analizie aktywności parlamentarzystów i kandydatów w kolejnych latach. W pracy wykorzystano liczne przykłady, ilustracje i wizualizacje dotyczące praktyki politycznej, pochodzące z wieloletnich obserwacji autora aktywności sieciowej polskich aktorów politycznych, które uzupełniają warstwę problemowo-teoretyczną opisywanych problemów.

sieciowe komunikowanie polityczne w pl

Marcin Anaszewicz
Komunikowanie rządowe w Polsce. Perspektywa instytucjonalna

Data wydania: 2015
ISBN: 978-83-229-3471-5

Przejdź do produktu

To pierwsza w Polsce publikacja, która d­otyczy publicznego komunikowania rządowe­go i przedstawia, w jaki sposób polski ­rząd organizuje swoje struktury do reali­zacji zadań publicznych w obszarze publi­cznego komunikowania rządowego. W pierws­zej kolejności autor wyjaśnia, jakie reg­ulacje prawne i w jakim zakresie tworzą ­normy publicznego komunikowania rządoweg­o w Polsce oraz jak wpływają na proces jego o­rganizacji. Następnie sprawdza, czy w Polsce is­tnieje jedna polityka rządu w tym aspekc­ie, czy też wiele niezależnych, niespó­jnych z sobą polityk działania polskieg­o rządu, które realizują poszczególne po­dmioty tworzące rząd i administrację rzą­dową. Zaprezentowane w monografii w­yniki badań pokazują, iż polskie regulac­je w sposób jasny i szeroki określają us­trojowe zasady i obowiązki rządu w zakre­sie komunikowania rządowego. Brakuje j­ednak, jak pokazuje analiza prawoznawcza­, regulacji określających struktury i za­sady organizacyjne działania rządu w bad­anym aspekcie. W związku z tym polski r­ząd w badanym zakresie nie prezentował żadn­ej polityki, nie istniał podmiot (osoba ­lub urząd) koordynujący tę część aktywno­ści rządu, a poszczególne resorty dowolnie­ kształtują swoje struktury oraz cele, b­rakuje wreszcie strategii unifikacji w­izerunku rządu. Rozproszone są też środk­i finansowe, co sprawia, że aktywność po­szczególnych podmiotów wydaje się przypa­dkowa, a działania rządu jako całości – ­rozproszone. Nie jest czytelna linia dzi­eląca publiczne komunikowanie rządowe od­ politycznego, co jest – w ocenie autora­ – niezgodne z zasadą neutralności polit­ycznej administracji rządowej. Tak zorga­nizowane struktury nie są zdolne do prowadzenia efektywnych i ekonomic­znych działań rządu, w tym do budowy zau­fania obywateli do władzy, a tym samym do pozyskiwania poparcia dla prowadzonych­ polityk oraz zwiększania zaangażowania ­obywateli i ich realnego udziału w życiu­ publicznym. Na zakończe­nie autor podejmuje więc próbę sformułowania ­rekomendacji o charakterze wniosków de l­ege ferenda. Dotyczą one możliwych zmian­ w obowiązujących w Polsce przepisach pr­awnych, a także zmian instytucjonalnych ­i organizacyjnych w obszarze polskiego k­omunikowania rządowego, które mogłyby wyeliminować mankamenty polskiego systemu ­komunikowania rządowego.

okladka Komunikowanie rządowe w Polsce

Janina Fras
O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich

Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-229-3382-4

Przejdź do produktu

Zarówno badacze mediów masowych, jak i przeciętni ich użytkownicy, kierujący się w komunikacji przede wszystkim zasadą minimalizowania wysiłku, muszą zawsze odwoływać się do elementarnej wiedzy o typach jednostek zawartości mediów oraz prawidłowościach ich użytkowania. Trudność wyznaczenia granic pomiędzy poszczególnymi przekazami medialnymi czy też ustalenia swoistości typologicznej wypowiedzi złożonych nie oznacza, że należy zrezygnować w naukowej analizie zawartości mediów masowych z podstawowych kategorii typologicznych. Głównym celem niniejszej rozprawy jest wprowadzenie do głównego nurtu refleksji medioznawczej nad zawartością mediów masowych kwestii typologii przekazów medialnych i podejścia genologicznego do tych wypowiedzi. Za kluczowe zadanie genologii medialnej uznano badanie typowości możliwie najszerszego zbioru wypowiedzi w mediach masowych, zatem nie tylko — jak to dotąd czyniono — typowości przekazów stricte dziennikarskich. Rozpatrywanie poszczególnych typów wypowiedzi medialnych winno być też prowadzone wielopoziomowo, z założeniem przydatności rekonstrukcji poziomu prymarnego — abstrakcyjno-kulturowego, na którym należy sytuować prototypy gatunkowe, czyli gatunki wypowiedzi. W niniejszej rozprawie rozważono i zdefiniowano podstawowe pojęcia genologii medialnej: typ wypowiedzi medialnej, gatunek medialny, wypowiedź wielogatunkowa, wypowiedź hybrydowa i pole gatunkowe. Status pojęcia elementarnego tej subdyscypliny medioznawstwa przyznano gatunkowi medialnemu, pojmowanemu jako abstrakcyjny, stosunkowo niezłożony prototyp kulturowy. Uzasadniono także pogląd o nieprzydatności jako pojęć stricte genologicznych: programu, audycji, megagatunku, gatunku mieszanego, gatunku hybrydowego, infotainmentu i formatu. We wprowadzeniu do analizy genologicznej przybliżono stosunkowo szeroki zestaw podejść do typowości przekazów medialnych, naukowych i nienaukowych; wskazano przy tym, że podejście specjalistów od obrotu produktami medialnymi, nazwane tu ekonomiczno-producenckim, wywiera nadmierny wpływ na współczesne pojmowanie typów wypowiedzi medialnych i ich kategoryzację, także w dyskursie medioznawczym.

o typologii wypowiedzi

Michał Kuś
Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką a rynkiem

Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-2293-368-8

Przejdź do produktu

Pisząc o historii i współczesności hiszpańskich mediów publicznych, niejednokrotnie można odnieść wrażenie, że są one swego rodzaju zwierciadłem, w którym odbijają się wydarzenia ze współczesnej historii politycznej, społecznej i gospodarczej Królestwa Hiszpanii. Dotyczy to przede wszystkim publicznej telewizji, która jest przedmiotem zainteresowania pracy. Od swoich początków w latach dyktatury generała Franco, przez burzliwy okres przejścia od dyktatury do demokracji, po kolejne rządy działające po roku 1982 - w każdym z tych okresów hiszpańska telewizja odegrała znaczącą rolę w przebiegu procesów politycznych i społecznych zachodzących w tym kraju. Historyczna ewolucja hiszpańskich mediów publicznych opisana jest z kilku perspektyw. Po pierwsze, rozpatrywany jest kontekst prawny, czyli ustawodawstwo dotyczące mediów elektronicznych. Przedmiotem zainteresowania są tu nie tylko ostateczne regulacje, lecz także sam przebieg procesów ustawodawczych, w wielu wypadkach dostarczający interesujących faktów z zakresu relacji mediów i polityki. Następnie omawiane są także: polityka kadrowa, kontrola finansowa oraz kontrola zawartości. Taki schemat analizy opiera się przede wszystkim na koncepcji J. Blumlera i M. Gurevitcha, dotyczącej wymiarów relacji mediów i polityki. Wszystko to służyć ma znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku Hiszpanii możemy mówić o szczególnym modelu funkcjonowania mediów publicznych, w szczególności zaś publicznej telewizji. W świetle opisanych w pracy faktów pojawiają się pewne przesłanki sprzyjające wyciągnięciu takiego wniosku. Jednocześnie jednak możemy zaobserwować wiele tendencji, które można kwalifikować jako wspólne dla większości europejskich rynków telewizyjnych.

TV publiczna w Hiszpanii

Lucyna Szot
Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania

Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-229-3381-7

Przejdź do strony

Publikacja analizuje aktualną kondycję środowiska dziennikarskiego mediów lokalnych Wrocławia w kontekście standardów profesjonalizmu i odpowiedzialności za stan demokracji, z uwzględnieniem uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, prawnych i społecznych. W ostatnim dwudziestoleciu położenie i problemy dziennikarzy nie absorbowały zbytnio uwagi polskich badaczy mediów, czego wynikiem jest ogromny deficyt badań empirycznych i naukowej wiedzy o tym środowisku. Przedmiotowa analiza wypełnia lukę badawczą, szczególnie w sferze badań empirycznych ilościowych i jakościowych. Mimo iż dziennikarstwo epoki multimediów nie poddaje się jednoznacznej ocenie, przyjęte ramy teoretyczne i metodologia badań umożliwiły wnikliwą diagnozę ideologii i mitologii dziennikarstwa, standardów zawodowych i uwarunkowań pracy w różnych redakcjach mediów lokalnych.

dziennikarze mediow lokalnych w pl

Agenda setting: old and new problems in the old and new media

pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej, Bartłomieja Łódzkiego i Wayne’a Wanta

Data wydania: 2012
ISBN: 978-83-229-3322-0

Przejdź do produktu

Niniejsza książka prezentuje wybrane nowe kierunki badań nad agenda-setting, ukazuje świeże spojrzenie zarówno na wymiar teoretyczny, jak i empiryczny agendy medialnej. Publikacja zawiera teksty badaczy z Australii, Litwy, Polski, Słowacji Turcji i Stanów Zjednoczonych. Wierzymy, że tom będzie stanowił ważne uzupełnienie wiedzy o agenda-setting, która nadal w Europie Środkowo-Wschodniej nie została w pełni wykorzystana w studiach empirycznych.

Agenda-setting to teoria i metoda badawcza, której korzenie sięgają lat siedemdziesiątych XX wieku. Stworzona została przez amerykańskich badaczy Maxwella McCombsa i Dana Shawa. Początkowo badania koncentrowały się na poszukiwaniu związku pomiędzy przekazem medialnym a opinią publiczną. Wieloletnie obserwacje wykazały istnienie korelacji pomiędzy najbardziej wyeksponowanymi przez media tematami a postrzeganiem ich przed odbiorców jako najważniejsze. Przełom XX i XXI wieku to czas zmian w obszarze funkcjonowania mediów i korzystania z nich. Tradycyjne media zaczęły tracić swoją pozycję na rzecz Internetu i mediów społecznościowych. Tym samym pojawiają się pytania o nowe kierunki badań nad agenda-setting. W sytuacji kiedy odbiorcy mediów są coraz bardziej świadomymi konsumentami przekazu medialnego, nie ma już pewności, że przekaz będzie oddziaływał jak dawniej.

agenda setting

Bogusława Dobek-Ostrowska
Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach

Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-229-3183-7

Przejdź do produktu

Upadek komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej miał ogromny wpływ na przeobrażenia dokonujące się w sektorze mediów masowych. Zmiany społeczne, polityczne i ekonomiczne wraz z rozwojem technologicznym wpłynęły na dynamikę dokonujących się przeobrażeń i wykształcenie się demokratycznych systemów medialnych.
Tematem książki jest rozwijający się dynamicznie system medialny w Polsce, poddawany oddziaływaniom rozmaitych instytucji i sił zewnętrznych. Szczegółowa analiza relacji między uczestnikami polskiej sceny politycznej a mediami wraz ze studium zawartości polityki w polskich mediach prowadzi w sposób naturalny do dwóch wymiarów systemu medialnego D. Hallina i P. Manciniego — paralelizmu politycznego oraz poziomu dziennikarskiego profesjonalizmu. Analiza porównawcza wzbogacona o koncepcję kultury dziennikarskiej, koncepcję logiki mediów i logiki partyjnej oraz zróżnicowane studia empiryczne umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania: Ile mediów jest w polityce? Ile polityki jest w mediach? Czy politycy nadal kontrolują media i odgrywają rolę dominującą tak jak w starym reżimie? Czy stare, niedemokratyczne praktyki odeszły do historii? W którym kierunku podąża system medialny w Polsce? Czy ulega globalizacji i komercjalizacji z wszystkimi ich skutkami? Jakie przeobrażenia dokonują się w pracy dziennikarza w Polsce? Jak na zachodzące współcześnie zmiany reagują odbiorcy mediów masowych?
Na początku lat 90. XX wieku wielu badaczy twierdziło, że systemy medialne w państwach postkomunistycznych ewoluują w kierunku rozwiązań obserwowanych w krajach Europy Południowej. Po dwudziestu latach twierdzenia akcentujące dogłębną kontrolę państwa oraz daleko idące upolitycznienie są coraz częściej podważane. Postępujące procesy komercjalizacji, konwergencji, koncentracji własności, globalizacji czy europeizacji polityki medialnej sprawiają, że system medialny w Polsce jest na rozdrożu między modelem liberalnym a modelem spolaryzowanego pluralizmu, choć coraz częściej można zaobserwować cechy wspólne z ciągle ewoluującymi systemami zaliczanymi do modelu demokratycznego korporacjonizmu, co wydaje się potwierdzać analiza nagłośnienia polityki w polskich mediach.

polski system medialny_CMYK.indd

Making democracy in 20 years. Media and politics in Central and Eastern Europe

pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i Michała Głowackiego

Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-229-3184-4

Przejdź do produktu

Transformacja demokratyczna w Europie Środkowej i Wschodniej spowodowała zmiany na wielu płaszczyznach życia społecznego, z uwzględnieniem polityki i mediów masowych. W dwadzieścia lat po upadku komunizmu – w erze ewolucji polityki medialnej oraz postępującego rozwoju technologicznego – można zaobserwować pewne tendencje oraz kierunki zmian obu sfer. Książka powstała przy współpracy badaczy procesów politycznych oraz mediów i komunikowania w Bułgarii, Czechach, Polsce i na Słowacji. Autorzy analizują w niej modele demokracji, systemy partyjne, poziom profesjonalizacji dziennikarskiej oraz rolę mediów w państwach demokratycznych, akcentując tym samym problemy i wyzwania stawiane mediom masowym ma początku XXI wieku. Książka opatrzona jest wstępem autorstwa Jana Malinowskiego – Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Mediów i Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy, który analizuje aktualny poziom demokracji w krajach postkomunistycznych i nakreśla scenariusze rozwoju demokracji w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym.

making democracy in 20 years

Bartłomiej Łódzki
Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku

Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-229-3188-2

Przejdź do produktu

Agenda-setting to teoria i metoda badawcza stworzona w latach siedemdziesiątych XX w. przez amerykańskich badaczy: prof. M. McCombsa i D.Shawa. Celem badań jest poszukiwanie korelacji zachodzących pomiędzy eksponowanymi przez media masowe wydarzeniami, a postrzeganiem ich jako najważniejsze przez opinię publiczną. Książka Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych to jedne z pierwszych studiów empirycznych nad komunikowaniem politycznym w Polsce. Autor ukazuje w niej proces agenda-setting z perspektywy określanej przez twórców teorii jako „masowe przekonanie”. Ten typ badań nie analizuje wpływu mediów na agendę konkretnych jednostek, ale dowodzi możliwości ich oddziaływania na przenoszenie ważności wybranych kwestii eksponowanych w mediach w opinii części społeczeństwa. Analizie poddane zostały relacje medialne z kampanii wyborczych (parlamentarnej i prezydenckiej) 2005 r. Ze względu na specyfikę kalendarza wyborczego obie kampanie odbywały się niemal równolegle. Wpływało to w zasadniczy sposób na ich przebieg, rezultaty i sposób relacjonowania przez dziennikarzy wieczornych audycji informacyjnych trzech największych stacji telewizyjnych w Polsce. W publikacji zaprezentowano zarówno teoretyczny jak i praktyczny aspekt badań nad agenda-setting.

Ustanawianie agendy

Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce

pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i Kamili Majdeckiej

Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-229-3157-8

Przejdź do produktu

Studia empiryczne w komunikologii – aczkolwiek już od 70 lat popularne w świecie i, wedle samych badaczy, dające przy sprawdzonej metodologii wyniki bardzo pewne – wciąż jeszcze nie są zbyt popularne w Europie Środkowo-Wschodniej. Głównie z powodów politycznych, ale nie tylko. Także z tego względu, że są to badania drogie i wymagające czasochłonnego wykształcenia całych zespołów badaczy. Niniejszy tom jest w dużej mierze efektem współpracy polskich badaczy mediów z uczonymi z krajów zachodnich i stanowi próbę przeniesienia tego typu badań na grunt polski. Część pierwsza tomu zawiera pięć tekstów poświęconych analizie przekazów pochodzących bezpośrednio od tzw. aktorów politycznych – polityków i całych partii. Część druga, kolejnych pięć artykułów, poświęcona jest analizie przekazów medialnych nagłaśniających wydarzenia polityczne, ale przekazów wytworzonych i kontrolowanych przez nadawców, czyli media właśnie.

studia empiryczne nad komunikowaniem pol

Comparing media systems in Central Europe: between commercialization and politicization

pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i Michała Głowackiego

Data wydania: 2008
ISBN: 978-83-229-2937-7

Przejdź do produktu

Publikacja Comparing Media Systems in Central Europe. Beetwen Commercialization and Politicization pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i Michała Głowackiego, to zbiór artykułów badaczy z Austrii, Czech, Polski, Rumunii i Słowacji.

Poszczególni autorzy próbowali znaleźć wspólne cechy systemów medialnych i zależności między polityką, ekonomią i mediami masowymi w Europie Środkowej.

Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa

pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej

Data wydania: 2007
ISBN: 978-83-2292-814-1

Przejdź do produktu

Na studiach dziennikarskich i kierunkach pokrewnych, praktycznie na wszystkich uczelniach w Polsce, istnieje w programie ten sam przedmiot, choć występujący pod wieloma nazwami. Najczęściej określa się go jako „systemy medialne”, „systemy komunikowania masowego” czasem jako „środki masowej informacji” lub „systemy informacji masowej”. W wielu szkołach wyższych studenci studiują „współczesne media” w Polsce lub na świecie. W ministerialnym minimum programowym przedmiot został rozbity na dwie jednostki - „współczesne media na świecie” oraz „współczesne media w Polsce”. Polscy studenci nie są w najlepszej sytuacji, ponieważ badaczy specjalizujących się w zagranicznych systemach medialnych jest w kraju niewielu, a to odbija się na liczbie wydawanych prac. Dodatkową trudnością jest szybko zmieniający się rynek. Dynamika rozwojowa mediów jest tak duża, że publikacja po roku lub dwu latach dezaktualizuje się i niekiedy ma już tylko historyczną wartość. Autorzy oraz rynek wydawniczy nie nadążają za przemianami na rynku medialnym. O ile można śledzić proces rozwoju mediów w Polsce dzięki specjalistycznej prasie branżowej czy wyspecjalizowanym portalom internetowym, o tyle znacznie trudniej odnotować zmiany dokonujące się w światowej skali. Właściwie od prawie dziesięciu lat w Polsce nie ukazał się żaden podręcznik czy obszerniejsze opracowanie porównawcze dotyczące systemów medialnych na świecie. Publikacja, którą oddajemy do rąk czytelnika, w zamierzeniach autorów ma być podręcznikiem wspierającym nauczycieli akademickich w kształceniu studentów w zakresie mediów masowych i systemów medialnych na świecie. Będzie na pewno pomocna studentom politologu, socjologii i innych kierunków pokrewnych, a także praktykom - dziennikarzom, ludziom zatrudnionym w mediach i badających media.

media masowe na swiecie modele systemow medialnych

Hiszpania. Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu

pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i Michała Kusia

Data wydania: 2007
ISBN: 978-83-229-2792-2

Przejdź do produktu

Międzynarodowy terroryzm to jeden z najważniejszych problemów, przed którymi staje dzisiejszy świat. Zamach w Madrycie z 11 marca 2004, podobnie jak wydarzenia z 11 września 2001 roku, jest tego twierdzenia doskonałym dowodem. Kolejny tom serii „Komunikowanie i Media” jest pokłosiem międzynarodowej konferencji Hiszpańskie media masowe i wybory parlamentarne w obliczu terroryzmu, która odbyła się we Wrocławiu 11 marca 2005 roku - w pierwszą rocznicę zamachów w Madrycie. Wzięli w niej udział zarówno polscy, jak i hiszpańscy badacze terroryzmu oraz komunikowania politycznego.

KiM_13

Media masowe w demokratyzujących się systemach politycznych. W drodze do wolności słowa i mediów

pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej

Data wydania: 2006
ISBN: 83-229-2697-9

Przejdź do produktu

Problem mediów w procesie demokratyzacji podejmowany jest w niniejszej publikacji przez autorów pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Wśród nich są: amerykańska profesor nauk politycznych, doskonała znawczyni problematyki Europy postkomunistycznej; marokański prawnik i medioznawca, którego artykuł ze względu na cenzurę nie mógł się nigdy ukazać drukiem w jego własnym kraju; badacze komunikowania pochodzący z Czech, Polski, Ukrainy oraz Białorusi. Każdy z nich ma własne doświadczenie i patrzy na dokonujące się procesy od wewnątrz i z odmiennej perspektywy.
Książka ta jest niezwykle ciekawą i wartościową lekturą, adresowaną zarówno do studentów, jak i pracowników akademickich, przedstawicieli nauk społecznych, a także do dziennikarzy oraz wszystkich osób zainteresowanych udziałem mediów w obalaniu niedemokratycznych rządów i w przejściu do demokracji.

media masowe w demokratyzujacych sie systemach politycznych

Janina Fras
Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi

Data wydania: 2005
ISBN: 978-83-229-2671-0

Przejdź do produktu

Przyjęta w Polsce po 1959 roku komunikacyjna kategoryzacja przestrzeni politycznej umożliwia zaprzestanie utożsamiania polityki jedynie z jednokierunkową komunikacją niesymetryczną, a przede wszystkim z propagandą i agitacją. W demokracji komunikacja polityczna łączy się z wysoką interakcyjną kompetencją i aktywnością wszystkich jej uczestników - nie tylko rządzących. Wielkie znaczenie ma ponadto symetryczność rang rządzących i rządzonych oraz możliwość nieantagonistycznego osiągania przez nich celów politycznych w poszczególnych aktach komunikacji.
Interakcyjność i powszechność komunikacyjnej aktywności politycznej wyznacza jakość demokracji, choć niewątpliwie najdłuższą tradycję ma aktywność rządzących (komunikacja hegemoniczna i elitarna), stosunkowo krótką - rządzonych (komunikacja petycyjna i asocjacyjna).
W niniejszej książce zweryfikowano jakość polskiej komunikacji politycznej, skupiając uwagę na nadawczej kompetencji gatunkowej i językowej jej uczestników. Przedmiotem analizy są - po raz pierwszy w polskiej genologii - gatunki wypowiedzi politycznej, czyli stosunkowo trwale pod względem treści politycznej wzorce wypowiedzi, ukształtowane w zależności od funkcji (perswazyjnej i informacyjnej, a także rozrywkowej i fatycznej) oraz sytuacji użycia (głownie oficjalnej), znamienne dla politycznej społeczności dyskursywnej. Kontynuacja zaś i wykorzystanie dorobku idiograficznych badań nad środkami językowymi w komunikacji politycznej umożliwiły przedstawienie trzech szczegółowych zjawisk językowych, wpływających istotnie na swoistość polskich komunikatów politycznych: elementarnych metafor pojęciowych i metafor gry (zwłaszcza wojny, sportu i teatru), feminatywów (nazw żeńskich) oraz ideonimow politycznych (nazw partii).

Komunikacja polityczna

Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego

pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej

Data wydania: 2005
ISBN: 978-83-229-2590-4

Przejdź do produktu

Autorzy książki próbują odpowiedzieć na pytania, jak zmieniła się kampania wyborcza i w jakim kierunku przebiega proces przeobrażeń, co łączy, a co odróżnia kampanie w Stanach Zjednoczonych, w krajach Europy Zachodniej i w młodych demokracjach. Na konkretnych przykładach analizują techniczne, marketingowe aspekty kampanii wyborczej, takie jak udział wewnętrznych specjalistów pochodzących z przemysłu komunikacyjnego, wpływ telewizji na postawy wyborcze, reklama negatywna, budowanie strategii wyborczych, wizerunek polityczny, pozycjonowanie oferty wyborczej, reklama wizualna etc.

Kampania wyborcza

Kształtowanie wizerunku

pod redakcją Beaty Ociepki

Data wydania: 2005
ISBN: 83-229-2628-6

Przejdź do produktu

W rozważaniach nad komunikowaniem w naukach społecznych coraz więcej miejsca zajmują kwestie tworzenia wizerunku: zarówno osób, jak i instytucji. Kategoria wizerunek zadomowiła się już w politycznych, a obecnie w Polsce wprowadzana jest do obszaru badań nad stosunkami międzynarodowymi, gdy analizuje się wizerunek państw i narodów. Od kilkunastu lat w Polsce prowadzi się także działania na rzecz kształtowania wizerunku miast i regionów.

Książka ta jest kontynuacją Public relations w teorii i praktyce (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002).

Bogusława Dobek-Ostrowska
Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem masowym

Data wydania: 2004
ISBN: 83-229-2479-8

Przejdź do produktu

W pracy „Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym” autorka analizuje rolę dwóch silnych ogniw - mediów masowych i aktorów politycznych w procesie komunikowania politycznego, wskazując, w jaki sposób rozwój technik komunikowania, mediatyzacja polityki oraz saturacja medialna społeczeństwa prowadzą do profesjonalizacji sceny politycznej i jakie są tego konsekwencje. Publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych naukami społecznymi – zarówno studentów, jak i badaczy w zakresie politologii, marketingu politycznego i public relations, dziennikarstwa, socjologii, kulturoznawstwa i psychologii społecznej. Książka może stanowić żródło wiedzy o mechanizmach komunikowania politycznego – dla samych polityków i dziennikarzy, dla specjalistów w zakresie prowadzenia i zarządzania kampaniami politycznymi, dla tych, którzy zawodowo zajmują się media relations, kreowaniem i utrzymywaniem wizerunku partii politycznych, instytucji władzy, kandydatów etc.

media masowe i aktorzy polityczni

Magdalena Ratajczak
Jak porozumiewają się Szwajcarzy? Media w wielokulturowej Szwajcarii

Data wydania: 2004
ISBN: 83-229-2517-4

Przejdź do produktu

Szwajcarzy podobni są do potomków Noego, którzy przybyli do ziemi Sennar, by tam zbudować Wieżę Babel. Bóg, nie chcąc dopuścić do jej ukończenia, „pomieszał im języki”, tak by się nie rozumieli nawzajem. Ta opowieść właśnie służy niekiedy do wyjaśnienia różnic językowych w Szwajcarii. W książce Jak porozumiewają się Szwajcarzy znajdą Państwo wyjaśnienie zagadnień związanych z różnorodnością kulturową Helwetów, ich sposobami porozumiewania się i współrządzenia. Jest to także analiza rynku medialnego oraz zasad funkcjonowania mediów masowych w wielokulturowym społeczeństwie. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów nauk społecznych i dziennikarstwa, ale informacje w niej zawarte przydadzą się także tym wszystkim, których interesują zagadnienia z zakresu komunikowania społecznego, zwłaszcza komunikowania międzykulturowego.

Jak porozumiewaja sie szwajcarzy

Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku

pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej

Data wydania: 2002
ISBN: 83-229-2231-0

Przejdź do produku

Książka prezentuje procesy przejścia systemów medialnych od modelu etatystycznego do modelu pluralistycznego i dualnego na tym obszarze Europy po upadku komunizmu. Autorzy analizują zmiany na rynku mediów, które dokonały się pod wpływem głębokich przeobrażeń politycznych i ekonomicznych w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Rosji, Ukrainie oraz w landach byłej NRD. Ta wspólna publikacja badaczy polskich, ukraińskich, węgierskich, słowackich i rumuńskich jest skierowana przede wszystkim do studentów nauk społecznych, dziennikarzy, politologów, socjologów i komunikologów. Stanowić może źródło wiedzy o mediach dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Transformacja systemów medialnych

Public relations w teorii i praktyce

pod redakcją Beaty Ociepki

Data wydania: 2002
ISBN: 978-83-229-2391-7

Przejdź do produktu

Teksty prezentowane w zbiorze są związane z bardzo szerokim pojęciem public relations. Dziedzina ta rozwija się nie tylko w ramach ekonomii, nauk o zarządzaniu i marketingu, ale także w politologii oraz nauce o komunikowaniu. Jedna z podstawowych zasad mówi, że nawet najlepsza kampania reklamowa nie poprawi sytuacji źle zarządzanej firmy lub sprzedaży niedoskonałego produktu. Działania public relations będą więc skuteczne dopiero wtedy, gdy będzie im towarzyszyć sprawne zarządzanie firmą lub instytucją. Książka zawiera teksty z pogranicza teorii i praktyki. W części pierwszej przedstawiono kategorie wizerunku i znaczenie public relations w sytuacjach kryzysowych. Drugą część poświęcono tym działaniom, których podmiotem jest samorząd lokalny lub, szerzej, lokalna społeczność. Omówiono tu także znaczenie lokalnego radia w relacjach samorządów lokalnych z otoczeniem oraz nową w Polsce działalność public relations na rzecz służby zdrowia. Publikacja jest kontynuacją serii zapoczątkowanej książką Teoria i praktyka propagandy. Podobnie jak poprzednie, jest skierowana zarówno do studentów nauk społecznych oraz dziennikarstwa, jak i do praktyków zainteresowanych wynikami badań nad public relations, rozwijających się w Polsce od dziesięciu lat.

Public relations w teorii i praktyce

Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne

pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej

Data wydania: 2001
ISBN: 978-83-229-2161-6

Przejdź do produktu

„Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne” jest przeznaczona dla osób rozpoczynających studia nad komunikowaniem. Studenci nauk społecznych, dziennikarstwa, politologii, socjologii, kulturoznawstwa etc., mający w programie teorię komunikowania masowego, ciągle borykają się z trudnościami w dotarciu do źródeł i wyczerpujących materiałów. Niniejsza publikacja ma za zadanie wprowadzić w problematykę tej dyscypliny, pomóc zrozumieć jej istotę i charakter. Czytelnicy odnajdują tu między innymi teksty dotyczące obszaru komunikowania masowego, jak funkcjonalizm, teoria użytkowania i korzyści, szkoła frankfurcka, ekonomia polityczna komunikowania, Cultural Studies, a także eseje poświęcone Palo Alto i dramaturgicznej koncepcji życia społecznego.

nauka o komunikowaniu podstawowe

Studia z teorii komunikowania masowego

pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej

Data wydania: 1999
ISBN: 978-83-229-1875-3

Przejdź do produktu

Kino, public relations, reklama, nowe media, telewizja – to podstawowe formy procesu komunikowania masowego, żywiołowo żywiołowo rozwijającego się we współczesnym świecie. Wiedza o komunikowaniu, jego teoria i zagadnienia praktyczne, wywołuje też coraz szersze zainteresowanie badaczy zajmujących się naukami społecznymi i słuchaczy wielu kierunków studiów.

KiM_3

Współczesne systemy komunikowania

pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej

Data wydania: 1998
ISBN: 83-229-1574-8, 83-229-1768-6

Przejdź do produktu

Podręcznik przygotowali rodzimi specjaliści oraz zachodni teoretycy komunikowania: profesor Scott R. Olson z Centralnego Uniwersytetu Stanowego Connecticut w USA, profesor Pablo Perez Lòpez z Uniwersytetu Valladolid w Hiszpanii.

Podręcznik składa się z dwóch części. Pierwsza traktuje o teorii komunikowania i systemom komunikacyjnym. Druga dotyczy w całości systemów medialnych w okresie przejścia do demokracji.

KiM_2

Teoria i praktyka propagandy

pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej, Janiny Fras, Beaty Ociepki

Data wydania: 1998
ISBN 978-83-229-1899-9

Przejdź do produktu

Politycy, publicyści, ludzie związani z mediami wolą unikać słowa „propaganda”. Ze względu na kontrowersje narosłe wokół działań propagandowych słowo to źle się kojarzy nie tylko Polakom. Wszyscy mamy dziś „obsesję propagandową”. Autorki książki, naukowcy Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiając najbardziej typowe ujęcia teorii propagandy we współczesnej nauce, funkcjonowanie systemów propagandowych i ich związek z systemami komunikowania oraz opinią publiczną, próbują wskazać na przyczyny tej „obsesji”. Pokazują ponadto, jak realizacja celów propagandowych wpływa na język polityki. Książka jest skierowana głównie do studentów kierunków humanistycznych. Zainteresuje również dziennikarzy, a także innych specjalistów w zakresie masowego przekazu informacji.

KiM_1