0 0,00 

e-Monografie

Seria Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opracowanie redakcyjne i graficzne:

  • E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa
  • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Poprzednie numery z serii dostępne są w Bibliotece Cyfrowej.

Teoretycznoprawne aspekty edukacji jako dobra publicznego w kontekście tendencji prywatyzacyjnych i urynkowienia szkolnictwa

Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-229-3807-2
Numer w serii: 202

Przejdź do produktu

Postępujący proces globalizacji, któremu towarzyszy rozwój neoliberalizmu ekonomicznego, stał się powodem reform i zmian w systemach edukacji wielu krajów, w tym Polski. Powstanie globalnego rynku usług edukacyjnych zrodziło jednak problemy związane z uznaniem kształcenia, zwłaszcza na poziomie wyższym, za dobro publiczne. W efekcie edukacja coraz częściej jawi się jako jeden z sektorów gospodarki, poddany zasadom i wymogom rynkowej konkurencyjności. To jednak powoduje, że jej nadrzędnym celem staje się wykształcenie przedsiębiorczego obywatela i pracownika, przyczyniającego się do wzrostu gospodarczego kraju.

emonografia

Adam Chełmoński (1890–1959) i jego udział w pracach Zespołu Prawa Cywilnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej PRL

Rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-229-3812-6
Numer w serii: 203

Przejdź do produktu

Książka dotyczy postaci jednego z najwybitniejszych polskich prawników pierwszych lat po drugiej wojnie światowej – profesora Adama Chełmońskiego (1890–1959). Jego zasługi sięgały jeszcze dwudziestolecia międzywojennego (m.in. praca naukowa i dydaktyczna na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, działalność adwokacka, praca w Komisji Kodyfikacyjnej II RP). Jednak najwyższą pozycję w polskim świecie prawniczym uczony osiągnął po II wojnie światowej, pracując na Uniwersytecie Wrocławskim i działając w ramach Zespołu Prawa Cywilnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej PRL.

Opierając się w dużej mierze na wszechstronnej kwerendzie materiałów archiwalnych, w rozdziale I omówiono postać A. Chełmońskiego i jego szeroko zakrojoną działalność z podziałem na okres przed- i powojenny. Co do okresu przedwojennego przybliżono środowisko rodzinne, lata młodości i edukację. Ponadto przedstawiono samodzielną działalność zawodową (w tym polityczną i społeczną), działalność redakcyjną i wreszcie aktywność naukową i dydaktyczną. Na nieco mniej rozbudowanym schemacie przedstawiono działalność uczonego po drugiej wojnie światowej, koncentrując się przede wszystkim na jego aktywności naukowej i dydaktycznej.

Bazę źródłową dwóch ostatnich rozdziałów stanowią materiały archiwalne Komisji Kodyfikacyjnej PRL. Rozdział II i III napisane bowiem zostały przede wszystkim na podstawie tzw. tekstów ostatecznych protokołów Zespołu Prawa Cywilnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej PRL, dostępnych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Rozdziały te poświęcono działalności uczonego w Komisji Kodyfikacyjnej z rozróżnieniem na udział w pracach Zespołu Prawa Cywilnego Materialnego i pełnienie przez A. Chełmońskiego w tym Zespole funkcji koreferenta.

Adam_Chelmonski_(1890–1959)_i_jego_udzial_w_pracach_Zespolu

Wolność słowa, myśli i wyznania

Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-229-3813-3
Numer w serii: 204

Przejdź do produktu

Autorzy artykułów zawartych w publikacji omówili różnorodne aspekty wolności słowa, myśli i wyznania w szerokiej perspektywie rzeczowej i chronologicznej. Książka nie aspiruje wprawdzie do kompleksowej analizy podjętego zagadnienia na gruncie historycznoprawnym, ale obejmując zróżnicowane problemy od starożytności do okresu powojennego, stanowi przyczynek do dyskusji i zachętę do dalszej, naukowej eksploracji tego tematu. W dziewięciu tekstach naukowych ich autorzy analizują zagadnienia z zakresu wolności słowa, myśli i wyznania na gruncie prawa prywatnego, konstytucyjnego, administracyjnego i karnego. Opracowania dowodzą, że owe wolności to jedne z kluczowych pojęć europejskiego systemu prawnego. Ich definicja, podmiot, źródła, status, relacje z innymi pojęciami stanowiły na przestrzeni dziejów przedmiot ożywionej dyskusji. Wprawdzie ich konstrukcja ewoluowała wraz z rozwojem stosunków społecznych, ale zawsze zajmowały wysokie miejsce w hierarchii cenionych wartości jako ważny element kultury i tożsamości. Nie miały jednak charakteru absolutnego, albowiem korzystanie z nich musiało uwzględniać inne wartości, także istotne z punktu widzenia interesu społecznego.

Rozległa perspektywa czasowa, wielowątkowość omawianych tematów i ich różnorodność skutkowały ułożeniem opracowań poszczególnych autorów w porządku chronologicznym.

Wolnosc_slowa_mysli_i_wyznania

Alienacja rodzicielska

Rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-229-3816-4
Numer w serii: 206

Przejdź do produktu

Celem niniejszej monografii jest ukazanie problematyki alienacji rodzicielskiej, która w ostatnim czasie nabiera coraz większego znaczenia w dyskursie społecznym i prawniczym. Alienacja rodzicielska jest formą przemocy psychicznej, manipulacją, a jej skutkiem może być PAS, czyli zespół alienacji rodzicielskiej. Samo pojęcie alienacji znajduje legitymizację w psychologii czy traumatologii dziecięcej. Od pewnego czasu pojawia się w dyskursie prawniczym, w pewnym sensie stając się pojęciem modnym. Zjawisko to generalnie w systemie prawa polskiego uregulowane jest szczątkowo. Stawiane są pytania o penalizację zachowania przejawiającego się przeciwdziałaniem realizacji kontaktów czy sprawowaniu pieczy naprzemiennej, co można potraktować jako trudny przypadek z uwagi na wkraczanie prawa karnego w sferę prawa rodzinnego oraz autonomiczne działanie prawa karnego w takich przypadkach jak uprowadzenie rodzicielskie/zatrzymanie małoletniego. Z punku widzenia teoretyczek prawa alienacja rodzicielska jest „trudnym przypadkiem”, z którym system prawa, a właściwie jego instytucje, nawet te stawiające na pierwszym miejscu zasadę dobra dziecka, niezbyt sobie radzą, czego przykładem jest praktyka prawnicza (orzecznictwo sądowe).

Alienacja_rodzicielska