0 0,00 

Wrocławskie Studia nad Posttotalitaryzmami

ISSN: 2300-2727

  1. Jadwiga Skowron, Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po roku 1989. Wybrane zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, 2018
  2. Mateusz Świetlicki, Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? Męskość jako projekt w prozie Serhija Żadana, 2016
  3. Anna Ursulenko, Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej. Na materiale publicystyki społeczno-kulturalnej z lat 1991–2004, 2013
  4. Przemysław Jóźwikiewicz, Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens. Studium nad ukraińskim słownictwem informatycznym, 2013

Wszystkie tytuły dostępne są w czytelni Wydawnictwa, aby z niej skorzystać, skontaktuj się z naszym sekretariatem mailowo: administracja@wuwr.com.pl lub telefonicznie: 71 375 2474.
Listę wszystkich serii, które ukazały się w WUWr znajdziesz tutaj.

Jadwiga Skowron
Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po roku 1989. Wybrane zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym

Data wydania: 2018
ISBN: 978-83-229-3600-9

Przejdź do produktu

Monografia jest poświęcona przekładom najnowszej literatury ukraińskiej na język polski wydanym w Polsce w latach 1989–2014. Autorka zbadała między innymi rozwój polsko-ukraińskich stosunków literackich i wpływ wydarzeń politycznych na recepcję literatury ukraińskiej w Polsce. W monografii opisano także najważniejsze zjawiska ukraińskiego procesu literackiego po roku 1989. Ostatni rozdział publikacji zawiera analizę tłumaczeń wybranych utworów w aspekcie technicznym.

WSnP_Skowron-okl10mm_druk-podmiana17.05

Mateusz Świetlicki
Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? Męskość jako projekt w prozie Serhija Żadana

Data wydania: 2016
ISBN: 978-83-229-3555-2

Przejdź do produktu

Wyłaniający się z książki Mateusza Świetlickiego obraz Żadanowskich chłopców i mężczyzn świadczy o skomplikowanym procesie kształtowania się męskości w trudnym okresie transformacji ustrojowej. Wychowywani na radzieckich ideałach głęboko zakorzenionych wśród przedstawicieli starszych pokoleń, bohaterowie autora „Woroszyłowgradu” zostają otoczeni przez globalizującą popkulturę, co coraz silniej wpływa na ich relacje z rodzicami i kreację własnej tożsamości. Przyjęcie perspektywy badawczej pro-feministycznych „men and masculinities studies” i uczynienie przedmiotem badań dyskursu maskulinistycznego w prozie Serhija Żadana pozwoliło autorowi przedstawić przykładową rolę mężczyzny w okresie transformacji systemowej ostatnich dwudziestu pięciu lat oraz pokazać, jak stopniowo następuje związana z przełomem pokoleniowym dekonstrukcja hegemonialnego modelu męskości. Mimo iż trudno potraktować prozę Żadana jako kompletne kompendium wiedzy na temat stanu ukraińskiej męskości, jej obrazy zawarte w twórczości autora „Depeche Mode”, jak również reprezentacje relacji damsko-męskich oraz tych między samymi mężczyznami, stanowią dobrą literacką reprezentację zmian zachodzących obecnie na Ukrainie.

Swietlicki_Kiedy-okl11mm_druk_1.02.2017

Anna Ursulenko
Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej. Na materiale publicystyki społeczno-kulturalnej z lat 1991–2004

Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-229-3386-2

Przejdź do produktu

Książka Anny Ursulenko jest próbą odpowiedzi na złożone pytania dotyczące kształtowania się tożsamości narodowo-kulturowej współczesnych Ukraińców, ze szczególnym uwzględnieniem roli folkloru w tym procesie. Jakie elementy tradycji ludowej kształtowały dotychczas charakter kultury ukraińskiej i czy nadal zachowały one swój konstruktywny potencjał? Czy unowocześnienie formuły tożsamości narodowej oznacza zmianę tradycyjnej dla kultury ukraińskiej orientacji na folklor? W jaki sposób treści folkloru są uaktualniane w ukraińskiej sztuce współczesnej? Jakie odmienności czy wręcz zderzenia opinii występują w obszarze refleksji nad formami eksploatacji kultury ludowej? I wreszcie czy przywiązanie do wartości folkloru stanowi dodatnio nacechowany element autostereotypów ukraińskich? Przedmiot zabiegów interpretacyjnych w monografii stanowią bogate materiały źródłowe, którymi są teksty publicystyczne, powstałe na Ukrainie w latach 1991–2004 — w warunkach wzmożonego zaangażowania elit ukraińskich w dyskusję toczącą się wokół (re)definiowania głównych wyznaczników zbiorowej autoidentyfikacji Ukraińców.

SnP_m-Ursulenko-okl grzbiet13mm

Przemysław Jóźwikiewicz
Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens. Studium nad ukraińskim słownictwem informatycznym

Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-229-3376-3

Przejdź do produktu

Przedmiotem badań w proponowanej monografii jest ukraińskie słownictwo informatyczne zarówno to oficjalne, notowane w słownikach, publikacjach z dziedziny IT, stanowiące warstwę słowną programów komputerowych, jak i to jeszcze nieskodyfikowane, funkcjonujące przede wszystkim w środowisku tzw. komputerowców, hakerów, spotykane głównie w Internecie. W książce zaprezentowano czynniki ekstralingwalne, które miały decydujący wpływ na konstytuowanie się i późniejsze funkcjonowanie ukraińskiego słownictwa informatycznego. Ważną kwestią było również opisanie jego źródeł oraz nakreślenie obszarów występowania. Analizie (morfologicznej, znaczeniowej, słowotwórczej) poddano materiał językowy wyekscerpowany z wielu źródeł: 1. plików pomocy i interfejsów programów komputerowych, 2. publikacji zawierających badane słownictwo — zarówno literatury branżowej, jak i słowników terminologicznych, 3. stron internetowych poświęconych różnym zagadnieniom informatycznym.

Jozwikiewicz-okl grzbiet15,5mm-13.09