1 19,00 

Ius Inter Gentes

Seria poświęcona zagadnieniom prawa międzynarodowego.

ISSN:2084-3542

Dotychczas ukazały się:

 1. Artur Kozłowski, General International Law as Grounds for Award in International Arbitration, 2019
 2. Z problematyki prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. Księga poświęcona pamięci doktora Macieja Lisa, red. Barbara Mielnik, 2018
 3. Z problematyki źródeł prawa międzynarodowego, red. Barbara Mielnik, 2017
 4. Istota źródła w porządku prawa międzynarodowego, red. Jan Kolasa, 2016
 5. Podmiotowość w prawie międzynarodowym, red. Barbara Mielnik, Agata Wnukiewicz-Kozłowska, 2013
 6. Jurisdictional Competition of International Courts and Tribunals, red. Bartłomiej Krzan, 2012
 7. Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, red. Agata Wnukiewicz-Kozłowska, 2011
 8. Współczesne sądownictwo międzynarodowe, tom 2. Wybrane zagadnienia, red. Jan Kolasa, 2010
 9. Współczesne sądownictwo międzynarodowe, tom 1. Zagadnienia instytucjonalne, red. Jan Kolasa, 2009
 10. Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego, red. Artur Kozłowski, Barbara Mielnik, 2009
 11. Artur Kozłowski, Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego, 2009
 12. Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja?, red. Jan Kolasa, Artur Kozłowski, 2007
 13. Status prawny obywatela RP po przystąpieniu do Unii Europejskiej, red. Barbara Mielnik, 2005
 14. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, red. Jan Kolasa, Artur Kozłowski, 2003

Wszystkie tytuły dostępne są w czytelni Wydawnictwa, aby z niej skorzystać, skontaktuj się z naszym sekretariatem mailowo: administracja@wuwr.com.pl lub telefonicznie: 71 375 2474.
Listę wszystkich serii, które ukazały się w WUWr znajdziesz tutaj.

Artur Kozłowski
General International Law as Grounds for Award in International Arbitration

Data wydania: 2019
ISBN: 978-83-229-3397-8

Przejdź do produktu

Przedmiotem monografii są rozważania na temat relacji między powszechnym prawem międzynarodowym a podstawą wyrokowania (applicable law) w arbitrażu międzynarodowym. Analiza obejmuje swoim zakresem arbitraż służący rozstrzyganiu sporów między podmiotami prawa międzynarodowego, międzynarodowy arbitraż inwestycyjny oraz międzynarodowy arbitraż handlowy. Ustalenie właściwych podstaw prawnych rozstrzygnięcia określonego sporu w każdej z tych form arbitrażu międzynarodowego należy do kluczowych i złożonych kwestii postępowania. Jest to jedna z podstawowych przesłanek prawidłowości wyrokowania w arbitrażu. Z uwagi na umiędzynarodowiony charakter omawianego arbitrażu, jego genezę i ciągły rozwój, ustalenie sposobów przenikania norm prawa międzynarodowego do zakresu podstaw wyrokowania w ramach wyróżnionych form arbitrażu ma wysoki walor teoretyczny i praktyczny. Jest konieczne przy rozstrzyganiu o zastosowaniu prawa międzynarodowego w charakterze podstawy wyrokowania. W proponowanym modelu uwzględniono zarówno elementy wspólne dla wyróżnionych typów arbitrażu międzynarodowego, jak i szeregu związanych z nimi swoistości.

IIG14_okl_Kozlowski_15mm_druk-1 kopia

Z problematyki prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. Księga poświęcona pamięci doktora Macieja Lisa

pod redakcją Barbary Mielnik

Data wydania: 2018
ISBN: 978-83-229-3639-9

Przejdź do produktu

Tom pod redakcją Barbary Mielnik stanowi zbiór artykułów dedykowanych pamięci Doktora Macieja Lisa. Problematyka podejmowana w opracowaniu odnosi się do aktualnych zagadnień z zakresu ochrony praw człowieka, prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego.

IIG_13okl_POZKAL-1 kopia

Z problematyki źródeł prawa międzynarodowego

pod redakcją Barbary Mielnik

Data wydania: 2017
ISBN: 978-83-229-3564-4

Przejdź do produktu

Kolejny tom serii „Ius inter Gentes” został poświęcony źródłom prawa międzynarodowego. W doktrynie kwestia ta nie była bowiem dotąd przedmiotem szczegółowych, kompleksowych badań. Prowadzone prace skupiały się raczej wokół tego, co już istnieje, obowiązuje lub jest w trakcie tworzenia.
Niniejsze opracowanie stanowi dowód na znaczące zróżnicowanie w postrzeganiu źródeł prawa, czemu sprzyja zmieniająca się rola państwa w obrocie międzynarodowym, wzrost znaczenia podmiotów pozapaństwowych czy orzecznictwo sądów międzynarodowych. Dodając do tego daleko idącą specjalizację poszczególnych dziedzin prawa, otrzymujemy zupełnie nowy porządek prawnomiędzynarodowy, który pod kątem źródeł trudno nazwać jednolitym. Autorzy zawartych w tomie opracowań zmierzyli się zatem nie tylko z pozornie dobrze znanymi źródłami prawa międzynarodowego, które — jak się okazuje — ujawniają głębokie zmiany zachodzące w porządku międzynarodowym, ale też z „nietypowymi” źródłami, zwracając uwagę na nowatorski charakter niektórych rozwiązań oraz niebezpieczeństwa polegające na próbie objęcia nowych praktyk klasyczną, ugruntowaną optyką.

IIG_12-okl.10.07.2017.druk-1 kopia

Istota źródła w porządku prawa międzynarodowego

pod redakcją Jana Kolasy

Data wydania: 2016
ISBN: 978-83-229-3468-5

Przejdź do produktu

Książka podejmuje próbę ustalenia istoty źródła prawa międzynarodowego na przykładzie zasad ogólnych, orzecznictwa sądów międzynarodowych, aktów jednostronnych państw i organizacji międzynarodowych, prawa wewnętrznego państw i doktryny prawa międzynarodowego. Zostały one potraktowane jako nietypowe źródła prawa międzynarodowego. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że konsensualne uzasadnienie obowiązywania prawa międzynarodowego jest nadal uzasadnieniem dominującym. Niemniej jednak systemowe uporządkowanie prawa międzynarodowego otwiera pole do rozwijania dodatkowych, uzupełniających uzasadnień.

IIG_11-okl_2017_03_01_podmiana-1 kopia

Podmiotowość w prawie międzynarodowym

pod redakcją Barbary Mielnik i Agaty Wnukiewicz-Kozłowskiej

Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-229-3358-9

 

Kolejny tom serii „Ius inter Gentes” to rezultat ożywionej dyskusji nad jednym z najważniejszych zagadnień prawa międzynarodowego — podmiotowością. Zawiera on 14 artykułów poruszających ciekawe problemy współczesnego prawa międzynarodowego związane z tym zagadnieniem. Intencją twórców publikacji było wskazanie na kwestie omawiane podczas zjazdu katedr prawa międzynarodowego i prawa europejskiego w Stroniu Śląskim w maju 2012 r. Pomieszczono w niniejszym tomie rozważania ogólne, dotyczące podmiotowości państw i podmiotów innych niż państwa, rozważania na temat podmiotowości organizacji międzynarodowych, podmiotów szczególnych czy odnoszących się do kształtowania podmiotowości albo raczej posiadania niektórych atrybutów pomiotów prawa międzynarodowego przez innych aktorów sceny międzynarodowej, jak organizacje pozarządowe czy jednostki. Artykuły skłaniają czytelnika do głębszej analizy tych zagadnień, do sięgnięcia także do poglądów innych przedstawicieli doktryny piszących na ten temat.

podmiotowosc_w_prawie_okl

Jurisdictional Competition of International Courts and Tribunals

pod redakcją Bartłomieja Krzana

Data wydania: 2012
ISBN: 978-83-229-3266-7

Przejdź do produktu

 

Postępujący rozrost i rozwój sądownictwa międzynarodowego pociąga za sobą coraz częstsze konflikty jurysdykcji. Prezentowane opracowanie zbiorowe pod redakcją B. Krzana podejmuje problematykę zbiegu kompetencji i rozbieżności orzecznictwa z perspektywy prawa międzynarodowego, uwzględniając także relacje z sądami krajowymi. Zawiera analizy specjalistów reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie oraz praktyków — międzynarodowych sędziów i arbitrów.

Krzan_Jurisdictional-okl.indd

Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego

pod redakcją Agaty Wnukiewicz-Kozłowskiej

Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-229-3179-0

Przejdź do produktu

 

Książka Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego jest owocem konferencji katedr prawa międzynarodowego zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego przy współudziale Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) w dniach 12–14 maja 2010 r. Rozważania skupione wokół zagadnienia będącego przedmiotem zainteresowania uczestników konferencji — aksjologii współczesnego prawa międzynarodowego — miały na celu zbadanie kwestii wartości w prawie międzynarodowym, ich wpływu na kształt międzynarodowego porządku prawnego, jego obowiązywania i stosowania. Problematyka wartości charakterystycznych dla społeczności międzynarodowej i dla systemu prawa międzynarodowego stanowi jeden z wiodących nurtów współczesnego prawa międzynarodowego, a niniejsza publikacja przyczynia się do szerszej percepcji problematyki wartości charakterystycznych dla społeczności międzynarodowej i dla systemu prawa międzynarodowego.

AksjologiaWspolczesnegoPrawaOklOK.indd

Współczesne sądownictwo międzynarodowe, tom 2. Wybrane zagadnienia

pod redakcją Jana Kolasy

Data wydania: 2010
ISBN: 978-83-229-3128-8

Przejdź do produktu

 

W obliczu zdecentralizowanego i niejednolitego systemu prawa międzynarodowego rozstrzyganie sporów międzynarodowych to sprawa niezwykle istotna i wymagająca naukowych komentarzy oraz dyskusji. Drugi tom omawianego wydawnictwa przybliża czytelnikowi charakterystyczne cechy i sposób funkcjonowania sądownictwa międzynarodowego. Autorzy - specjaliści w danych dziedzinach - realizują ten cel w dziesięciu opracowaniach szczegółowych, opierając się na solidnych podstawach źródłowych. Omówione zostały między innymi: niezależność sędziego międzynarodowego, kompetencje doradcze sądów międzynarodowych, zasady ogólne prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zbieg jurysdykcji trybunałów międzynarodowych, wykonalność orzeczeń sądów międzynarodowych.

Wspoczesne_sadow_t2_okl

Współczesne sądownictwo międzynarodowe, tom 1. Wybrane zagadnienia

pod redakcją Jana Kolasy

Data wydania: 2009
ISBN: 978-83-229-3075-5

 

 

Rozstrzyganie sporów międzynarodowych to niezwykle istotna i wymagająca ciągłych opracowań dziedzina prawa. Zdecentralizowany i niejednolity system prawa międzynarodowego (ok. 40 instytucji o charakterze sądowym), zyskując na znaczeniu w oczach opinii publicznej, musi stać się także przedmiotem naukowych komentarzy i dyskusji. Taki jest cel opartego na solidnych materiałach źródłowych tomu, do którego jego redaktor – Jan Kolasa – zaprosił autorów będących specjalistami w omawianej dziedzinie. Składa się na niego 14 opracowań szczegółowych, opatrzonych wstępem i pogrupowanych tematycznie (według zasięgu kompetencji i typu jurysdykcji sądów). Jest to bardzo cenne dzieło fachowe, tym bardziej, że w polskiej literaturze przedmiotu brak jest opracowania zawierającego analityczne omówienia najbardziej znaczących spośród współcześnie funkcjonujących sądów międzynarodowych.

Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego

pod redakcją Artura Kozłowskiego i Barbary Mielnik

Data wydania: 2009
ISBN: 978-83-229-3028-1

Przejdź do produktu

 

 

Tom zawiera materiały konferencji zorganizowanej we Wrocławiu 2008 r. przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego przy współudziale Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

Zagadnienie, któremu poświęcono kilkanaście referatów konferencyjnych, ma niezwykle złożony i wielowątkowy charakter. O tym, jak poważne budzi ono spory, świadczy brak powszechnie akceptowanej umowy międzynarodowej, kodyfikującej zasady odpowiedzialności międzynarodowej.

Zamieszczone w niniejszym tomie opracowania, choć nie wyczerpują bogatej problematyki, poruszają istotne kwestie (np. przestrzeganie praw autorskich w Chinach) które w ramach systemu prawa o odpowiedzialności międzynarodowej odnoszą się do przesłanek powstania stosunku odpowiedzialności międzynarodowej, jego zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz sposobów realizacji odpowiedzialności.

OdpowMiedzynarodowaOklOK1.indd

Artur Kozłowski
Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego

Data wydania: 2009
ISBN: 978-83-229-3014-4

 

 

 

Publikacja z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, wyjaśnia istotę fenomenu, jakim w tym prawie jest estoppel. Największą zaletą przy jest umiejętne usytuowanie rozważań o estoppelu w szerszych kontekstach prawa międzynarodowego jako systemu normatywnego. Oprócz uznania estoppelu za ogólną zasadę prawa międzynarodowego autor dopuszcza pojmowanie go jako sposobu prawnego rozumowania. Książka jest przeznaczona dla specjalistów w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowego, a także dla studentów prawa.

EstoppelOkl2swiecCMYK.indd

Rozwój prawa międzynarodowego – jedność czy fragmentacja?

pod redakcją Jana Kolasy i Artura Kozłowskiego

Data wydania: 2007
ISBN: 978-83-229-2838-7

 

 

 

Książka Rozwój prawa międzynarodowego – jedność czy fragmentacja? Konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz, 10-12 maja 2006 jest zbiorem referatów z konferencji Katedr Prawa Międzynarodowego, ktora miała miejsce w dniach od 10 do 12 maja 2006 roku w Karpaczu.

Status prawny obywatela RP po przystąpieniu do Unii Europejskiej

pod redakcją Barbary Mielnik

Data wydania: 2005
ISBN: 83-229-2585-9

 

 

 

Książka jest zbiorem referatów z konferencji Katedr Prawa Międzynarodowego, która miała miejsce w dniach od 13 do 15 maja 2004 roku w Opolnicy.

Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie

pod redakcją Jana Kolasy i Artura Kozłowskiego
Data wydania: 2003
ISBN: 83-229-2360-0

 

 

 

Książka Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie. Konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz, 15-18 maja 2002 jest zbiorem referatów z konferencji Katedr Prawa Międzynarodowego, ktora miała miejsce w dniach od 15 do 18 maja 2002 roku w Karpaczu.