0 0,00 

Jolanta Blicharz

Jolanta Blicharz

Profesora doktora habilitowana nauk prawnych

Pracuje w Zakładzie Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach sektora publicznego i pozarządowego oraz sektora tzw. nowej ekonomii społecznej. Autorka licznych komentarzy do ustaw: o zmianie imion i nazwisk, prawa o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o spółdzielniach socjalnych, prawa o zgromadzeniach, o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, współautorka komentarza do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Autorka monografii, między innymi: Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie prawaOchrona prawna przed wykluczeniem społecznymSpółdzielnie socjalne przeciw wykluczeniu społecznemuProblem mobbingu jako formy wykluczenia społecznego i prawnegoUdział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznejPrawna możliwość wspierania systemu edukacji w sferze edukacji szkolnej przez organizacje pozarządoweGlobalizm a personalizm w administracji publicznejFundacje. Wybrane zagadnieniaAlgorytmy i inteligentne miasta. Wyzwania regulacyjno-prawne (w opracowaniu). Współredaktorka i autorka 11 opracowań zbiorowych, współredaktorka i autorka podręcznika: Prawo administracyjne – zagadnienia ogólne i ustrojowe oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Powrót