0 0,00 

Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny i kierownik Zakładu Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie rynku finansowego, zwłaszcza prawie usług finansowych z uwzględnieniem ochrony klienta (zwłaszcza konsumenta), a także publicznego prawa rynku finansowego, zwłaszcza nadzoru nad rynkiem finansowym oraz praktykami rynkowymi instytucji finansowych. Autorka licznych publikacji (ponad 140) z zakresu wskazanej problematyki badawczej (https://prawo.uni.wroc.pl/user/12159), w tym: 4 monografii (Bankowe wzorce umowne 2002; Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich 2009; Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich 2011; Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych 2013); redaktor  i współautorka monografii, w tym anglojęzycznych przy współpracy międzynarodowej – 7: „Odwrócona hipoteka” jako nowa usługa na rynku finansowym (2017), Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych (2017), Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym (2019), Informacja na rynku usług finansowych (2019), Public and Private Law and the Challenges of New Technologies and Digital Markets (2020) – Regulatory challenges (v. 1) – Legal Aspects of FinTech (v.2); Ekonomia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia. Aktualne trendy i pożądane kierunki zmian (2020); Manipulacje i oszustwa wobec konsumentów na rynku finansowym: wykrywanie, przeciwdziałanie, zapobieganie (2020) oraz licznych artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach. Arbiter w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego; członek Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym (2016–2019); członek Rady Naukowej czasopism: „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” , „Finanse i Prawo  Finansowe”; członek Kolegium Redakcyjnego (redaktor tematyczna ds. regulacji rynku finansowego i ochrony klienta usług finansowych) czasopisma „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” (iKAR); członek Grupy eksperckiej „Financial Services User Group” przy Komisji Europejskiej; Przewodnicząca Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym i Kapituły Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym oraz członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich  w kadencji 2023-2026, Przewodnicząca Rady Forum Organizacji Konsumenckich FORKON.

Powrót