0 0,00 

Dorota Michułka

Dorota Michułka

Doktora habilitowana, profesora UWr

Główne obszary jej zainteresowań naukowych wyrastają z wcześniejszych badań, zakorzenionych w kontekstach historycznych, edukacyjnych, literaturoznawczych i od początku oscylowały wokół historii literatury, wiedzy o kulturze oraz historii edukacji. Do tego zrębu podstawowego dochodziły kolejne takie jak literatura dla dzieci i młodzieży, i relacje obiegu czytelniczego ze szkolnym kanonem lektur.

Koncentrują się one wokół pięciu podstawowych obszarów:

  • kształcenia literacko-kulturowego, w tym zwłaszcza szkolnej recepcji literatury;
  • literatury dla dzieci rozpatrywanej w perspektywie kulturowej, społeczno- kulturowej i w kontekście edukacji;
  • miejsca książki i szkolnej lektury we współczesnej komunikacji interdyscyplinarnej. (tu mieszczą się rozprawy poświęcone  in. komparatystyce  kulturowej,  relacjom intersemiotycznym,  adaptacjom literatury dla dzieci i ich związkom z kulturą popularną, literaturze popularnonaukowej przeznaczonej dla dzieci oraz nowym mediom);
  • związków literatury i emocji oraz zagadnienia kognitywnego czytania literatury dla dzieci z perspektywy narratologii;
  • wypracowania nowej formuły analizy i języka dydaktyki szkolnej w zakresie literatury – tu głównie języka zaangażowania w czytanie sfunkcjonalizowane wobec potrzeb emocjonalnych, społecznych i kulturowych, które literatura zaspokaja; punktem wyjścia stają się badania empiryczne, jakie prowadzone są z uczniami w szkołach podstawowych oraz związane z tymi badaniami – projektowanie sytuacji dydaktycznych.

Więcej informacji

Powrót