0 0,00 

Autorytarny proces karny. Rzetelność procesu karnego w państwie niepraworządnym

Na czasie Nowość

Monografia jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej — VIII Wrocławskiego Seminarium Karno-procesowego „Autorytarny proces karny. Rzetelność procesu karnego w państwie niepraworządnym” — która odbyła się 17 kwietnia 2023 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W publikacji zebrano artykuły oparte na referatach wygłoszonych podczas konferencji oraz nadesłane redaktorom później, autorstwa znamienitych przedstawicieli doktryny prawa (nie tylko karnego), składające się na wieloaspektową analizę cech autorytarnego procesu karnego w jego polskim modelu. Książka jest odpowiedzią nauki prawa na wprowadzane od 2016 roku rozwiązania ustrojowe i karnoprocesowe osłabiające gwarancyjność procedury karnej i zaburzające układ stosunków procesowych między sądem a stronami, będące w istocie próbą pozyskania przez władzę wykonawczą instrumentów wpływania na wyniki konkretnych postępowań karnych. W monografii nie tylko poddano krytyce omawiane zjawiska, lecz także zaproponowano rozwiązania przywracające rzetelność postępowania karnego, czy to de lege lata w drodze wykładni, czy też de lege ferenda — w drodze postulowanych zmian prawa stanowionego

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3858-4
ISSN
0239-6661
Liczba stron
275
Rok wydania
2024

O autorach

Autorytarny proces karny. Rzetelność procesu karnego w państwie niepraworządnym

Dorota Czerwińska  

Dorota Czerwińska — doktora, adiunktka w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokatka w Izbie Wrocławskiej; wykonawczyni w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych (samodzielnie kieruje projektem dotyczącym optymalnego modelu porozumień procesowych, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki). Jej zainteresowania badawcze obejmują zwłaszcza problematykę konsensualizmu w procesie karnym i jego rzetelności oraz prawa porównawczego. 

Więcej o autorce
Autorytarny proces karny. Rzetelność procesu karnego w państwie niepraworządnym

Jerzy Skorupka

Jerzy Skorupka – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Zajmuje się prawem karnym procesowym, prawem karnym gospodarczym oraz filozofią i historią prawa. Autor ponad 350 prac naukowych, w tym podręczników akademickich, monografii, komentarzy, artykułów i glos publikowanych w Polsce i za granicą.

Więcej o autorze