0 0,00 

Walenty Baluk

Walenty Baluk

Doktor habilitowany

Opublikował monografie: Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy (tradycje i współczesność) [Wrocław 2002] oraz Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987-2004), [Wrocław 2006]. Był współredaktorem nieformalnej serii wydawniczej “Europa Wschodnia – dekada transformacji”, poświęconej kolejno Ukrainie (2002), Rosji (2003), Białorusi (2004) i Republice Czeskiej (2005). Autor około 40 artykułów naukowych, publicystycznych i innych. Zajmuje się także przekładami z języka ukraińskiego, rosyjskiego i odwrotnie.

Zainteresowania naukowe: systemy polityczno-prawne, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo państw obszaru WNP.

Więcej informacji

Powrót