0 0,00 

Anna Dąbrowska

Anna Dąbrowska

Profesora doktora habilitowana

Profesora zwyczajna w IFP UWr, wicedyrektorka Instytutu ds. ogólnych i finansowych, kierowniczka Zakładu Językoznawstwa Stosowanego, dyrektorka Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. Członkini Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Interesuje się między innymi lingwistyką kulturową (od roku 1999 organizuje konwersatoria karpackie z cyklu Język a Kultura; redaguje serię wydawniczą Język a Kultura), glottodydaktyką polonistyczną (polszczyzna cudzoziemców i popełniane przez nich błędy, opracowywanie programów nauczania, redagowanie podręczników), dziejami nauczania języka polskiego jako obcego (analiza dawnych podręczników), współczesnym językiem polskim i przemianami w nim zachodzącymi. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Pradze, Lipsku, Ostrawie, Berlinie, Wilnie. Kieruje sekcją polonistyczną projektu GeWiss.

Więcej informacji

Powrót