0 0,00 

Anna Burzyńska-Kamieniecka

Anna Burzyńska-Kamieniecka

Doktora

Adiunktka w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr, kierowniczka Pracowni Lingwistyki Antropologicznej. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarach lingwistyki kulturowej, genologii lingwistycznej (diachroniczne badania nad gatunkami) oraz glottodydaktyki polonistycznej (teoria i praktyka dydaktyki języka polskiego jako obcego, zwłaszcza nauczanie kultury polskiej cudzoziemców).

Prowadzi badania nad dawnymi podręcznikami do nauczania języka polskiego jako obcego (XVI-XVIII w.). Zajmuje się także problematyką przenikania języków i kultur na terenach pogranicza oraz sytuacją polszczyzny na dawnych Kresach Wschodnich RP. Współorganizuje karpackie konwersatoria z cyklu „Język a Kultura”, pełni funkcję sekretarzyni redakcji serii wydawniczej pod tym samym tytułem.

Więcej informacji

Powrót