0 0,00 

Agnieszka Małocha-Krupa

Agnieszka Małocha-Krupa

Doktora habilitowana

Od roku 2002 pracuje jako adiunktka w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Autorka m.in. studium pragmalingwistycznego poświęconego pleonazmom (Słowa w lustrze. Pleonazm  ̶̶  semantyka  ̶ pragmatyka, Wrocław 2003) oraz monografii na temat nazw żeńskich (Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych, Wrocław 2018). Interesuje się perspektywą badawczą wyznaczaną przez relacje język a kultura, badaniami nad dyskursem, lingwistyką płci oraz leksykografią i leksykologią. Razem z Katarzyną Hołojdą, Patrycją Krysiak i Wiktorem Pietrzakiem wydała Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych (2013), publikację nagrodzoną w konkursie „Media Równych Szans” (I miejsce), ogłoszonym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Jest redaktorką Słownika nazw żeńskich polszczyzny (Wrocław 2015). Obecnie kieruje zespołem leksykograficznym opracowującym historyczne i współczesne zasoby słowotwórstwa nazw żeńskich.

Więcej informacji

Powrót