0 0,00 

Sądowa kontrola decyzji organów regulacyjnych poprzez ich uchylanie


Monografia analizuje prawną problematykę sądowej kontroli decyzji polskich organów regulacji sektorowej przez sądy powszechne. Rozważania dotyczą przede wszystkim swoistej postaci rozstrzygnięć sądowych, jakimi są wyroki uchylające decyzje organów regulacyjnych. Praca wykazuje, że wyrok sądu powszechnego uchylający decyzję organu regulacyjnego jest rozstrzygnięciem o charakterze merytorycznym, rozstrzyga co do istoty sprawę administracyjną i stanowi swoisty przejaw autorytatywnej sądowej konkretyzacji normy materialnego prawa administracyjnego. Wyrok taki nie ma natomiast charakteru kasatoryjnego i nie odsyła sprawy do ponownego rozstrzygnięcia przez organ regulacyjny. Rozważania dotyczą organów regulacyjnych w sektorach energetyki, łączności elektronicznej, poczty, transportu kolejowego oraz gospodarki wodnej, natomiast wśród sądów analizowane są wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz Sądu Najwyższego. Zakresem analiz jest objęte prawo polskie i prawo Unii Europejskiej, na tle teoretycznej konstrukcji sprawy administracyjnej oraz przy dokonywaniu porównań z innymi instytucjami prawnymi sądowej oraz instancyjnej kontroli orzeczeń administracyjnych i sądowych.

Słowa kluczowe: organy regulacyjne, sądowa kontrola, sprawa administracyjna, wyrok co do istoty sprawy

 

This monography analyzes the legal dimension of judicial control of decisions of Polish sector regulatory authorities which is exercised by ordinary courts. It is concerned primarily with the specific form of court decisions: judgments repealing decisions of regulatory authorities. The work shows that the judgment of an ordinary court repealing decision of a regulatory authority is a substantive decision, which resolves the substance of an administrative matter and constitutes a specific manifestation of the authoritative judicial concretisation of the norm of substantive administrative law. In contrast, such a judgment is not of a cassatory nature and does not refer the case back to the regulatory authority. The monography concerns regulatory authorities in the energy, electronic communications, post, rail transport and water management sectors, while among the courts the judgments of the Court of Competition and Consumer Protection, the Court of Appeal in Warsaw and the Supreme Court are analyzed. The scope of the book covers Polish law and European Union law, against the background of the theoretical structure of an administrative matter and making comparisons with other legal institutions of judicial and instance control of administrative and judicial decisions.

Key words: regulatory authorities, judicial control, administrative matter, judgment on the merits of the case

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3861-4
Liczba stron
265
Format
publikacja elektroniczna
Rok wydania
2024
Seria
Do pobrania

O autorze

Sądowa kontrola decyzji organów regulacyjnych poprzez ich uchylanie

Marek Szydło

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik specjalizujący się w prawie publicznym gospodarczym i prawie Unii Europejskiej. Autor kilkunastu monografii naukowych i licznych artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych międzynarodowych czasopismach prawniczych. Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej na Uniwersytecie Wrocławskim

Więcej informacji

Więcej o autorze