0 0,00 

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia | tom 8 | Ucieczka od wolności? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia


Przypadająca na rok 2020 siedemdziesiąta piąta rocznica zakończenia drugiej wojny światowej — która spowodowała, że wolność stała się naczelną kategorią, wokół której budowało się myślenie Zachodu — stała się okazją, by poddać refleksji kwestię wolności w krajach posttotalitarnych europejskiego kontynentu; by prześledzić jej ścieżki ewolucyjne i spróbować odpowiedzieć na kluczowe dla tego georegionu pytanie tożsamościowotwórcze. Pytanie o istotę i specyfikę procesów, zjawisk i mechanizmów emancypacji kultur(y) i społeczeństw krajów europejskich ze spuścizny drugiej wojny światowej, a zwłaszcza jej pojałtańskich konsekwencji, które na kolejne niemalże pół wieku osadziły państwa i narody Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w sferze podporządkowania dominacji sowieckiej. Dlatego też teksty prezentowane w niniejszym tomie w lwiej części koncentrują się wokół minionych trzydziestu lat transformacji systemowej, która kraje byłego bloku wschodniego nie tylko politycznie, gospodarczo i kulturowo, lecz przede wszystkim tożsamościowo zreorientowała ku swobodom i wartościom immanentnym demokracji. Zaproszeni do współpracy autorzy starali się więc odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu społeczeństwa byłego bloku wschodniego były (wystarczająco) gotowe na przejście od antytotalitarnego marzenia o wolności do jej demokratycznego „praktykowania”, zwłaszcza zaś związanych z nią swobód obywatelskich, i czy nowo odzyskana po 1989 roku wolność (znaczona takimi wydarzeniami, jak ruch solidarnościowy w Polsce, upadek muru berlińskiego, kolorowe rewolucje w krajach satelickich ZSRR czy wreszcie rozpad samego Związku oraz wojna na terytorium byłej Jugosławii) przyczyniła się do pogłębienia świadomości wśród mieszkańców postkomunistycznej Europy, jak złożone są prawdy o tożsamości zamieszkiwanej przez nich części kontynentu oraz o konieczności bycia ostrożnymi w formułowaniu definitywnych rozstrzygnięć w zakresie wartości konstytuujących ową prawdę. Oddawany do rąk czytelników tom może zaciekawić literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, socjologów, filozofów i antropologów kultury.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2353-8546
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020

O redaktorach

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia | tom 8 | Ucieczka od wolności? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia

Agnieszka Matusiak

Profesora doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Jej zainteresowania naukowe dotyczą modernizmu i (post)postmodernizmu Środkowej i Wschodniej Słowiańszczyzny, studiów nad konstrukcjami płci społeczno-kulturowej, studiów posttotalitarnych i postkolonialnych, studiów memorialnych i studiów nad traumą, historii i kultury Żydów na terytorium Ukrainy, myśli dekolonialnej oraz transkulturowych studiów nad literaturami i kulturami Europy Środkowej i Wschodniej.

Więcej o redaktorze
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia | tom 8 | Ucieczka od wolności? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia

Andrzej Polak

Doktor habilitowany
Zajmuje się współczesną prozą rosyjską, szczególnie prozą historyczną i fantastyką. Interesuje się także twórczością rosyjskich postmodernistów i praktykami postkolonialnymi w literaturze rosyjskiej. Ostatnimi czasy bada literaturę rosyjskojęzycznego Izraela.

Więcej o redaktorze
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia | tom 8 | Ucieczka od wolności? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia

Monika Wolting

Profesora zwyczajna w Zakładzie Literatury Niemieckiej po 1945 roku
Jej obszary badawcze leżą w miejscu przecięcia nauk literaturoznawczych i kulturoznawczych, w swoich pracach wykorzystuje teorie semiotyczne, w szczególności narratologiczne oraz teorie modernizacji. Zajmuje się współczesną literaturą niemiecką, literaturą transkulturową, kulturową tożsamością, bada teksty literatury niemieckiej i polskiej.

Więcej o redaktorze