0 0,00 

Agnieszka Matusiak

Agnieszka Matusiak

Profesora doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

Jej zainteresowania naukowe dotyczą modernizmu i (post)postmodernizmu Środkowej i Wschodniej Słowiańszczyzny, studiów nad konstrukcjami płci społeczno-kulturowej, studiów posttotalitarnych i postkolonialnych, studiów memorialnych i studiów nad traumą, historii i kultury Żydów na terytorium Ukrainy, myśli dekolonialnej oraz transkulturowych studiów nad literaturami i kulturami Europy Środkowej i Wschodniej.

Więcej informacji

Powrót