0 0,00 

Książka − dokument − informacja

Prezentowane tytuły wpisują się w cykl wydawniczy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr.

  1. Kultura książki w humanistyce współczesnej, red. Bożena Koredczuk, Kamila Augustyn, 2018
  2. Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników, red. Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel, 2016
  3. Kulturowa tożsamość książki, red. Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak, 2014
  4. W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, red. Małgorzata Komza, Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Ewa Repucho, 2012
  5. Dobra kultury w Sieci, red. Elżbieta Herden, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka, 2012
  6. Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, red. Anna Żbikowska-Migoń przy współudziale Agnieszki Łuszpak, 2011

Wszystkie tytuły dostępne są w czytelni Wydawnictwa, aby z niej skorzystać, skontaktuj się z naszym sekretariatem mailowo: administracja@wuwr.com.pl lub telefonicznie: 71 375 2474.
Listę wszystkich serii, które ukazały się w WUWr znajdziesz tutaj.

Kultura książki w humanistyce współczesnej

pod redakcją Bożeny Koredczuk i Kamili Augustyn

Data wydania: 2018
ISBN: 978-83-229-3596-5

Przejdź do produktu

Praca zbiorowa Kultura książki w humanistyce współczesnej składa się z czterech części. Pierwsza prezentuje najnowsze kierunki badań nad książką i informacją w ujęciu interdyscyplinarnym, przynosi rozprawy poświęcone humanistyce cyfrowej oraz nowym formom książki. Druga zawiera studia nad sposobami kształtowania się kultury piśmienniczej i czytelniczej na przestrzeni dziejów, zarówno w regionie, jak i na obczyźnie. Kolejne dwie części powstały na okoliczność obchodów 60-lecia istnienia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W części trzeciej została omówiona działalność naukowa IINiB w latach 2006–2016 z perspektywy dokonań naukowych poszczególnych Zakładów. Tom zamyka część czwarta dokumentująca uroczystości jubileuszowe. Publikacja powinna zainteresować badaczy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, szczególnie specjalizujących się w problematyce nowych mediów i ich roli w kulturze, ale także popularyzatorów nauki i szerokie grono osób tworzących społeczeństwo informacji i wiedzy.

podmiana_Kultura ksiazki-okl21mm_miekka.podmiana kopia

Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników

pod redakcją Małgorzaty Góralskiej i Agnieszki Wandel

Data wydania: 2016
ISBN: 978-83-229-3514-9

Przejdź do produktu

Publikacja jest wynikiem głębokiej dyskusji nad metodologią badań różnorodnych zasobów sieciowych i sposobów ich wykorzystywania. W trzech częściach, zatytułowanych kolejno: Cyfrowy wymiar bibliologii i informatologii, Zasoby elektroniczne — procesy i perspektywy oraz Użytkowanie i użytkownicy piśmiennictwa cyfrowego, zebrano artykuły dotyczące szeroko rozumianej przestrzeni wirtualnej słowa pisanego. Publikacja może zainteresować badaczy korzystających ze źródeł elektronicznych i narzędzi sieciowych, a także praktyków zajmujących się tworzeniem ii udostępnianiem zasobów piśmiennictwa cyfrowego.

Metody_i_narzedzia-okl

Kulturowa tożsamość książki

pod redakcją Anny Cisło i Agnieszki Łuszpak

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3440-1

 

Książki mają swoją tożsamość. Jest ona wynikiem intencjonalnych działań uczestników określonej kultury, odpowiedzialnych za przesłanie ideowe książek, które z kolei same tę kulturę współtworzą, wpływając na swoich odbiorców. Prace zebrane w tomie Kulturowa tożsamość książki prezentują różnorodne podejścia do problemu, wyrażonego w tytule — począwszy od refleksji teoretycznych, oscylujących wokół kwestii terminologicznych, miejsca książki w systemie informacji, atrybutów książki oraz sposobów jej identyfikacji, a kończąc na studiach przypadku, czyli rozważaniach dotyczących tożsamości konkretnych egzemplarzy. Postawiono również pytania o cechy tożsamości książek określonych grup narodowych bądź etnicznych (żydowskiej, irlandzkiej, kaszubskiej), adresowanych do swoistych grup odbiorców (dzieci, ludzi prostych), pisanych przez twórców z dysfunkcją wzroku, tworzonych w określonych regionach (w południowo-zachodniej Wielkopolsce, obwodzie kałuskim w Rosji, fińskiej Ostrobotni), wydawanych przez zakony (jezuitów, bazylianów).

kulturowa-tozsamosc-ksiazki-okl

W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką

pod redakcją Małgorzaty Komzy, Ewy Jabłońskiej-Stefanowicz i Ewy Repucho

Data wydania: 2012
ISBN: 978-83-229-3328-2

Przejdź do produktu

Postać materialna książki zależy od jej przeznaczenia, ale także zmieniających się w czasie możliwości technicznych oraz norm estetycznych. Za wszystkimi decyzjami podejmowanymi podczas przygotowywania danej edycji do druku stoją ludzie: autor, reprezentowany przez redaktora wydawca, projektant, ilustrator, operator DTP. Dysponują oni odpowiednimi kompetencjami merytorycznymi, wrażliwością estetyczną oraz narzędziami technologicznymi. W niniejszej publikacji podjęto próbę opisu warsztatu i zakresu odpowiedzialności poszczególnych współtwórców książki, przeanalizowano zasady współdziałania oraz odpowiedzialność za końcowy efekt.

Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów reprezentują różne środowiska: bibliologów, grafików, bibliotekarzy, co umożliwiło interdyscyplinarny i wieloaspektowy ogląd prezentowanych zagadnień.

Dobra kultury w Sieci

pod redakcją Elżbiety Herden, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej

Data wydania: 2012
ISBN: 978-83-229-3276-6

Publikacja Dobra kultury w Sieci ukazuje możliwości wypracowywania wspólnych bibliotekom, archiwom i muzeom założeń metodologicznych, standardów metadanych oraz narzędzi słownikowych, służących dokumentacji dziedzictwa kulturowego i udostępnianiu informacji o nim. Przedstawione zostały nowe rozwiązania metodologiczne, do których można zaliczyć rozbudowę istniejących standardów, powstawanie nowych, a także opracowywanie i wdrożenie technologii, oferujących lepszą jakość zwłaszcza w zakresie udostępniania informacji. Osobną grupę tekstów stanowią artykuły prezentujące projekty oraz kolekcje udostępnione online. Ilustracje i tabele uzupełniające treść artykułów zostały zamieszczone na dołączonej do książki płycie CD, zawierającej prezentacje w technologii flash.

 

dobra-kultury-okl

Czytanie, czytelnictwo, czytelnik

pod redakcją Anny Żbikowskiej-Migoń przy współudziale Agnieszki Łuszpak

Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-229-3142-4

Tom zawiera opracowania podejmujące zagadnienia zawiązane z relacjami człowieka i słowa pisanego z różnych perspektyw i w różnym stopniu szczegółowości. Autorzy artykułów prezentują rozmaite orientacje badawcze, zjawiska czytelnicze opisują i oceniają z pozycji teoretycznych i empirycznych, przyglądają się faktom i procesom czytelniczym współczesnym i z przeszłości. Publikacja wpisuje się w cykl wydawniczy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Książka − dokument − informacja.

 

CzytanieCzytelnictwoOklOK.indd