0 0,00 

Dramat – Teatr

Seria obejmuje prace poświęcone historii dramatu i teatru polskiego oraz powszechnego, a także szeroko pojętej problematyce teorii sztuki teatralnej i tekstu dramatycznego. Uwzględnia również zagadnienia socjologii teatru, współczesnego życia teatralnego i krytyki teatralnej. Dramat – Teatr ma charakter otwarty i mogą się w niej ukazywać rozprawy nie tylko teatrologów, ale również autorów reprezentujących inne dziedziny nauki.

ISSN: 2658-137X

 1. Między filmem a teatrem III. Na granicy: środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa, red. Justyna Kowal, Milan Lesiak, Piotr Rudzki, 2022
 2. Józef Kelera, Krótka historia teatru. Tom 1, 2018
 3. Jana Mazurkiewicz, Śmierć czy zmartwychwstanie? Współczesny teatr jidysz w Europie na tle historycznym, 2014
 4. Między filmem a teatrem II. Napięcie i poznanie. O inter-, multi- i transkulturowej komunikacji w sztukach widowiskowych, red. Sławomir Bobowski, Piotr Rudzki, 2014
 5. Wiesław Hejno, Reżyser lalki, 2013
 6. Marta Steiner, Chiński teatr xiqu. Interpretacja antropologiczna, 2013
 7. Magdalena Gołaczyńska, Miejsca i tożsamość. Teatr lokalny na Dolnym Śląsku, 2013
 8. Piotr Rudzki, Witkacy na scenach PRL-u, 2013
 9. Marta Skwara, Wśród Witkacoidów: w świecie tekstów, w świecie mitów, 2012
 10. Między filmem a teatrem, red. Sławomir Bobowski, Milan Lesiak, Małgorzata Różewicz, 2012
 11. Mirosław Kocur, Drugie narodziny teatru. Performanse mnichów anglosaskich, 2010
 12. Eleonora Udalska, Teatralne silva rerum, 2010
 13. Henryk Jurkowski, Przemiany ikonosfery. Wizualny kontekst sztuki teatru, 2009
 14. Dorota Żygadło-Czopnik, W kręgu czeskiej semiotyki teatru. Ivo Osolobě jako teoretyk teatru i musicalu, 2009
 15. Cezary Bronowski, Historia dramaturgii włoskiej XX wieku, 2008
 16. Sylwia Wójtowicz, Dramatopisarstwo Łesi Ukrainki. Horyzont aksjologiczny refleksji kulturowych, 2008,
 17. Milan Dariusz Lesiak, Polska nauka o teatrze w latach 1945-1975, 2008
 18. Juliusz Osterwa, Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego, 2007
 19. Agnieszka Kotlińska-Toma, Tragedia hellenistyczna, 2006
 20. Justyna Łukaszewicz, Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje, 2006
 21. Dobrochna Ratajczakowa, W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze. Tom 1 i 2, 2006
 22. Magdalena Chacko, Dramat i teatr Juliusza Słowackiego. Rekonesans, 2006
 23. Teatr – przestrzeń – ciało – dialog. Poszukiwania we współczesnym teatrze, red. Magdalena Gołaczyńska, Ireneusz Guszpit, 2006
 24. Mirosław Kocur, We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, 2005
 25. Beata Baczyńska, Dramaturg w wielkim teatrze historii. Pedro Calderón de la Barca, 2005
 26. Agnieszka Wójtowicz, Od Orfeusza do Studium o Hamlecie. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964), 2004
 27. Ewa Kębłowska-Ławniczak, The Visual Seen and Unseen. Insights into Tom Stoppard’s Art, 2004
 28. Problemy teorii dramatu i teatru, t. 1–2, red. Janusz Degler, 2003
 29. Stephan Wolting, Bretter, die Kulturkulissen markierten. Das Danziger Theater am Kohlenmarkt, die Zoppoter Waldoper und andere Theaterinstitutionen im Danziger Kulturkosmos zur Zeit der Freien Stadt und in den Jahren des Zweiten Weltkriegs, 2003
 30. Marta Steiner, Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej, 2003
 31. Beata Baczyńska, Książę Niezłomny. Hiszpański pierwowzór i polski przekład, 2003
 32. Magdalena Gołaczyńska, Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989, 2002
 33. Małgorzata Różewicz, Teoria dzieła sztuki teatru w Ingardenowskim modelu humanistyki, 2002
 34. Mirosław Kocur, Teatr antycznej Grecji, 2001
 35. Bożena Grzegorczyk, Architektura i budownictwo teatralne we Wrocławiu od około 1770 do schyłku XIX wieku, 2000

Wszystkie tytuły dostępne są w czytelni Wydawnictwa, aby z niej skorzystać, skontaktuj się z naszym sekretariatem mailowo: administracja@wuwr.com.pl lub telefonicznie: 71 375 2474.
Listę wszystkich serii, które ukazały się w WUWr znajdziesz tutaj.

Między filmem a teatrem III. Na granicy: środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa

pod redakcją Justyny Kowal, Milana Lesiaka, Piotra Rudzkiego

Data wydania: 2022
ISBN: 978-83-229-3774-7

Przejdź do produktu

 

Publikacja jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej „Między filmem a teatrem III. Na granicy: środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa”, która odbyła się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom został podporządkowany pięciu dominantom i podzielony na pięć rozdziałów; każdy z nich jest zbiorem tekstów jawnie z sobą dialogujących bądź będących autonomicznymi studiami przypadku. Już we Wstępie czytamy, że: „Tytułowe »między« (kryjące w sobie pojęcie twardej i miękkiej granicy, przekroczenia, liminalności) oraz idee »Swój«, »Inny«, »Obcy« stały się kluczowymi pojęciami czy wspólnymi mianownikami spinającymi całą serię. Dominantą pierwszego tomu był problem samego artystycznego medium, formy, próba teoretycznego określenia wzajemnych relacji i związków między sztukami teatru i filmu. Z kolei drugi »Napięcie i poznanie. O inter-, multi- i transkulturowej komunikacji w sztukach widowiskowych« miał już — w dalszym ciągu dość obszerny — rys tematyczny. Trzecia część jest poniekąd doprecyzowaniem koncepcji poprzednich, z czego wynika jej nieco inny charakter, zmierzający bardziej w stronę ujęć analitycznych niż syntezy”.
okładka_MFaT3

Józef Kelera
Krótka historia teatru w Europie, t. 1

Data wydania: 2018
ISBN: 978-83-229-3622-1

Przejdź do produktu

 

Publikacja powstała, gdy jej autor, Józef Kelera, przestał już wykładać i postanowił zmierzyć się z kwestią, na którą uwagę zwrócił mu jeden z jego studentów. Mianowicie kiedy młodzieniec już zdał egzamin i nie mógł być podejrzewany o lizusostwo z powodu chęci wpłynięcia na ocenę, odważył się powiedzieć: „Panie Profesorze, ja nigdy nie przypuszczałem, że historia teatru może być tak ciekawa!”. Autor lubił być chwalony, ale miał wątpliwości: czy to historia jest tak ciekawa, czy jego opowiadanie, czy jedno z drugim ożenione? Postanowił więc to sprawdzić, pisząc Krótką historię teatru w Europie jako książkę do czytania – dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, że historia teatru może być tak ciekawa…

krotka-historia-teatru-okl

Jana Mazurkiewicz
Śmierć czy zmartwychwstanie? Współczesny teatr jidysz w Europie na tle historycznym

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3443-2

Przejdź do produktu

 

Książka Jany Mazurkiewicz jest rezultatem komparatystycznych badań nad działalnością europejskich scen wystawiających sztuki w języku jidysz. Omówiono w niej Państwowy Teatr Żydowski w Bukareszcie, Teatr Żydowski im. Estery Racheli i Idy Kamińskich w Warszawie, LufTeater („Teatr Przestworzy”) w Strasburgu oraz Troïm-Teater („Teatr Snów”) w Paryżu. W publikacji znajdziemy opis dziejów teatru jidysz w Europie od jego zarania, różne teorie na temat narodzin i rozwoju sceny jidysz oraz przyczyn, dla których pozostawała ona dla wielu współczesnych „niedorozwiniętą córką Judyty”. Czy można liczyć na renesans jidyszowego teatru w Europie? Na to pytanie próbują odpowiedzieć najważniejsi artyści współczesnej sceny jidysz w Europie, z którymi wywiady zamieszczono w książce. Ciekawym dodatkiem jest zgromadzony tu bogaty materiał ilustracyjny: programy teatralne, zdjęcia z przedstawień, ulotki, afisze itp.

smierc-czy-zmartwychwstanie-okl

Między filmem a teatrem II. Napięcie i poznanie. O inter-, multi- i transkulturowej komunikacji w sztukach widowiskowych

pod redakcją Sławomira Bobowskiego i Piotra Rudzkiego

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3399-2

Przejdź do produktu

 

Warunkiem harmonijnej koegzystencji człowieka jest „odkrywanie innego”. Świat współczesny — coraz bardziej zglobalizowany, multikulturowy — wymaga od ludzi coraz więcej tolerancji, cierpliwości, zrozumienia dla inności. Tymczasem konfrontacja z innością może być w istocie niełatwa i problematyczna. Sztuki widowiskowe i naukowy namysł nad nimi mają ogromny udział w dziele otwierania się na Innego/Obcego oraz odkrywania go. Właśnie o nich — w kontekście problematyki Obcości/Inności — traktują artykuły zawarte w drugim tomie Między filmem a teatrem.

miedzy-filmem-a-teatrem-2-okl

Wiesław Hejno
Reżyser lalki

Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-229-3424-1

Przejdź do produktu

 

W książce Reżyser lalki autor, będący wybitnym reżyserem teatralnym, mającym ogromny dorobek artystyczny, demonstruje głęboką wiedzę o teatralnych funkcjach lalki. Przedstawia swe poglądy na temat współczesnego teatru lalek, który uznaje za wartościową część naszej kultury teatralnej. Autor wiele uwagi poświęca zagadnieniom przejścia od przedstawień szopkowych do nowoczesnego teatru lalek, realistycznemu i symbolicznemu gestowi, a także treningowi aktora, różnicując jego obowiązki w teatrze z parawanem i w sytuacji odkrytej sceny. Wojciech Hejno jest świadomy zależności wyrazu i działań lalki od jej wstępnego pomysłu, wyrazu plastycznego lalki i jej konstrukcji. Ciekawe są też uwagi dotyczące mechanizacji lalek – cała ta technika powinna służyć sensom, myśli, przesłaniu. Reżyser jest więc poszukiwaczem idei i ich przekaźnikiem. Książka łączy w sobie rozważania teatrologiczne z opisem własnych prac reżyserskich autora.

rezyser-lalki-okl

Marta Steiner
Chiński teatr xiqu. Interpretacja antropologiczna

Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-229-3363-3

Przejdź do produktu

 

Publikacja została poświęcona xiqu (operze pekińskiej), jednej z tradycyjnych form teatru chińskiego, ewoluującej od około 4 tysięcy lat i istniejącej w niemal 400 odmianach lokalnych, historycznych i współczesnych. Autorka definiuje xiqu jako „przedstawienie obejmujące śpiew liryczny tekstu poetyckiego, melorecytację, mowę, taniec, pantomimę i akrobatykę, działania, którym stale towarzyszy wykonywana na żywo muzyka”. Książka poszerza polskie badania nad tym gatunkiem klasycznego teatru muzycznego, wyjaśniając specyfikę formy teatralnej na tle historii i systemów duchowo-mentalnych Chin.

chinski-teatr-okl

Magdalena Gołaczyńska
Miejsca i tożsamość. Teatr lokalny na Dolnym Śląsku

Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-229-3364-0

Przejdź do produktu

 

Teatr lokalny na Dolnym Śląsku to różne przedsięwzięcia artystyczne i społeczne, których twórcy ukazują miasta i miejscowości tego regionu oraz swoje „prywatne ojczyzny”. Towarzyszy im pamięć o skomplikowanej przeszłości przesiedlonych tu przodków, którzy mieli świadomość obcości zajmowanych ziem i zdawali sobie sprawę, jak trudny będzie proces ich oswajania. Magdalena Gołaczyńska omawia i interpretuje liczne widowiska, zwracając uwagę na znaczenie wyboru miejsca teatralnego, które decyduje o kształcie przedstawienia i jego recepcji. Jak pisze, teatr lokalny może zdarzyć się wszędzie: w podziemiach dworca, wagonie pociągu, zrujnowanym kinie, dawnym majątku hrabiego czy sali sesyjnej Rady Miejskiej. Aktorzy, wcielając się w postaci historycznych mieszkańców miejsc, kształtują zarazem świadomość i stosunek do przeszłości dzisiejszych widzów.

miejsca-i-tozsamosc-okl

Piotr Rudzki
Witkacy na scenach PRL-u

Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-229-3327-5

Przejdź do produktu

 

Dzieje sceniczne Witkacego to ważny rozdział historii teatru w okresie PRL-u – rozpoczyna je Mątwa w Teatrze Cricot 2 Tadeusza Kantora (12 maja 1956), a zamyka inscenizacja sztuki ONI w marcu 1989 roku. W omawianym w książce okresie odbyło się ponad 100 premier w teatrach dramatycznych, muzycznych, lalkowych, eksperymentalnych, studenckich, amatorskich, szkolnych oraz radiowych i w teatrze telewizji. Piotr Rudzki omawia je w porządku chronologicznym, opisując lub rekonstruując ich kształt sceniczny. Twórczość Witkacego okazała się trudnym wyzwaniem dla teatru i o to, jak grać jego sztuki, spierali się krytycy, a odpowiedzi szukali najwybitniejsi twórcy: Erwin Axer, Jerzy Grzegorzewski, Zygmunt Hübner, Jerzy Jarocki, Krystian Lupa, Maciej Prus, Krzysztof Pankiewicz, Józef Szajna i inni. Nie tylko to było powodem atrakcyjności dramaturgii Witkacego, ale przede wszystkim zawarta w niej wizja społeczeństwa zunifikowanego, która łatwo dawała się aktualizować jako krytyka panującego w Polsce po roku 1945 systemu społeczno-politycznego. Czy udało się znaleźć „styl Witkiewiczowski”? Co to znaczy, że Witkacy został „przeszajnowany”? Kiedy koń zamawiający whisky w barze jest śmieszny? Jak się zostaje klasykiem? Jaki wpływ miała cenzura na repertuar teatrów w Polsce? Co się musi zdarzyć, aby awangardowe dzieło stało się „przebojem” stanu wojennego? Czy Witkacy odniósł sukces, czy był tylko modny? Na te i inne pytania odpowiada książka Witkacy na scenach PRL-u.

Witkacy_na_scenach-okl

Między filmem a teatrem

pod redakcją Sławomira Bobowskiego, Milana Lesiaka i Małgorzaty Różewicz

Data wydania: 2012
ISBN: 978-83-229-3250-6

Przejdź do produktu

 

Publikacja rozpoczyna cykl będący pokłosiem organizowanych przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego konferencji naukowych pod tożsamym tytułem. Pierwszy tom „Między filmem a teatrem” ukazuje, że związki między filmem a teatrem są wielorakie — zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Można je odnaleźć w myśli teoretycznej obu dziedzin oraz w praktyce realizatorskiej. Niniejsza publikacja zawiera bogaty przegląd zagadnień dotyczących tych wzajemnych powiązań. (Wydanie zostało dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

między filmem I

Marta Skwara
Wśród Witkacoidów: w świecie tekstów, w świecie mitów

Data wydania: 2012
ISBN: 978-83-229-3293-3

Przejdź do produktu

 

We wszystkich dramatach Stanisława Ignacego Witkiewicza występują postacie o stałych cechach. Krytycy i badacze stworzyli kilka ich typologii; Jan Błoński znalazł dla nich trafną nazwę — Witkacoidzi. Książka Marty Skwary jest dokładną monografią tych barwnych bohaterów sztuk Witkacego. Ukazuje, jak kreuje on swoje typy dramatyczne: tytanów, demoniczne kobiety, artystów, dzikich, ONYCH. Autorka szczegółowo omawia konwencje, które Witkacy wykorzystuje w grze elementami mitów, istniejących tekstów, powszechnie znanych motywów i obrazów. Pokazuje też, jak na swojej scenie rozgrywa rozmaite stereotypy oraz ich funkcjonowanie w życiu indywidualnym i społecznym. Jednocześnie interpretuje język i artystyczną postawę jednego z najbardziej wszechstronnych, fascynujących, ale i problematycznie (auto)ironicznych twórców polskich. (Wydanie książki zostało dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

wsrod witkacoidow

Mirosław Kocur
Drugie narodziny teatru. Performanse mnichów anglosaskich

Data wydania: 2010
ISBN: 978-83-229-3158-5

Przejdź do produktu

 

W książce Drugie narodziny teatru Mirosław Kocur – badacz teatru, teoretyk i praktyk – z niezwykłą wprawą odtwarza życie mnichów w klasztorach, które toczyło się według szczegółowych scenariuszy – performansów. Były one „odgrywane” od świtu do nocy, każdego dnia w różnych cyklach. Przełożeni klasztorów, wprowadzając na Wyspach Brytyjskich do życia monastycznego reguły św. Benedykta z Nursji, zreformowali życie religijne i jednocześnie nieświadomie zapoczątkowali teatr chrześcijański. Klasztory stały się wówczas swoistym laboratorium praktyk religijnych, a mnisi zostając performerami dnia codziennego, wynaleźli teatr. Publikacja zabiera czytelnika w fascynującą podróż w mroki średniowiecznej Anglii. Nie tylko dla wielbicieli teatru!

DrugieNarodzinyOklOK.indd

Eleonora Udalska
Teatralne
silva rerum

Data wydania: 2010
ISBN: 978-83-229-3081-6

Przejdź do produktu

 

Książka jest próbą wejścia w kilka sfer życia teatru. Pierwszą z nich są rozważania dotyczące rozumienia etosu teatru narodowego w kulturze, a następnie istoty teatru o narracji plastycznej i charakterystycznych cech poetyki dzieł polskich twórców teatru autorskiego oraz utopii najwybitniejszych awangardystów XX wieku i wspólnot teatralnych. Zamyka je nakreślona droga Szajny i Gombrowicza w zdobywaniu międzynarodowego uznania. Drugą sferę tworzy przypomnienie postaci aktorów-męczenników za wiarę chrześcijańską i łączącej się z nimi refleksji o teatrze i grze aktorskiej. Wiedza o wystawianiu misteriów staropolskich Schillera i Dejmka, a współcześnie Scholi Wiejskiego Teatru Węgajty poszerza dążenia do odkrycia nowych źródeł teatru. Trzecią sferę wypełnia próba objaśnienia najtrudniejszych form krytyczno-teatralnych, takich jak portret aktorski, opis przedstawienia i opis roli oraz monologu we współczesnym teatrze. Intencją Eleonory Udalskiej było połączenie wiedzy historycznej z żywotną problematyką współczesnego teatru.

teatralne_silva_rerum

Henryk Jurkowski
Przemiany ikonosfery. Wizualny kontekst sztuki teatru

Data wydania: 2009
ISBN: 978-83-229-2921-6

Przejdź do produktu

 

Czy dzieło sztuki – obraz, rzeźba, przedmiot sakralny lub użytkowy albo haftowana tkanina – może stanowić kontekst sztuki teatru? Podejmując to zagadnienie, Henryk Jurkowski dokładnie wskazuje na te elementy z całej ikonosfery wytworzonej przez człowieka, które zawierają warstwę narracyjną. Nie są one oczywiście identyczne z obrazami scenicznymi, ale zbliżają się do nich, pełniąc funkcję wizualnego przekazu fabuły. Rekonstruując przemiany ikonosfery na przestrzeni wieków w kontekście sztuki teatru, autor dokonuje szczegółowych analiz obfitego i najbardziej jego zdaniem reprezentatywnego dla dowodzonej przez niego tezy materiału ilustracyjnego, tworzącego istotną część książki.

przemiany_ikonosfery

Dorota Żygadło-Czopnik
W kręgu czeskiej semiotyki teatru. Ivo Osolobě jako teoretyk teatru i musicalu

Data wydania: 2009
ISBN: 978-83-229-2999-5

Przejdź do produktu

 

Publikacja W kręgu czeskiej semiotyki teatru. Ivo Osolsobě jako teoretyk teatru i musicalu została poświęcona czeskiemu badaczowi teatru, którego nowatorskie prace teoretyczne, przetłumaczone na wiele języków, ugruntowały jego pozycję jako wybitnego autorytetu w dziedzinie teorii teatru i semiotyki. Dorota Żygadło-Czopnik charakteryzuje w książce poglądy teoretyczne brneńskiego badacza, ukazuje ich ewolucję, począwszy od okresu strukturalistycznego przez semiotyczny do „semiotyki jutra”, sytuuje jego dokonania w szerokim kontekście najnowszych badań nad teatrem, a zwłaszcza nad musicalem. Oryginalne koncepcje teoretyczne Osolsoběgo stały się także podstawą omówienia takich zagadnień, jak możliwości i ograniczenia semiotyki, jej stosunek do niektórych zjawisk współczesnej kultury oraz dalsze perspektywy badawcze.

czeska_ikonosfera

Cezary Bronowski
Historia dramaturgii włoskiej XX wieku

Data wydania: 2008
ISBN: 978-83-229-2975-9

Przejdź do produktu

 

Książka Cezarego Bronowskiego – profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Italianistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autora trzech monografii w języku włoskim o teatrze i dramacie – poświęcona jest dziejom dramaturgii włoskiej od awangardy futurystycznej do końca ubiegłego stulecia. Autor omawia w niej także rolę tradycji teatru europejskiego oraz przedstawia ważniejszych dramatopisarzy, reżyserów i aktorów. Niektórzy z nich, jak Luigi Pirandello, wywarli istotny wpływ na dramat europejski. Warto też nadmienić, że Historia dramaturgii włoskiej XX wieku wypełnia lukę w polskich badaniach nad włoskim teatrem i dramatem, który w Polsce jest mało znany i rzadko wystawiany.

historia_dramatu_wloskiego

Sylwia Wójtowicz
Dramatopisarstwo Łesi Ukrainki. Horyzont aksjologiczny refleksji kulturowych

Data wydania: 2008
ISBN: 978-83-229-2958-2

Przejdź do produktu

 

Książka poświęcona została wybitnej ukraińskiej poetki, pisarki i krytyczki literackej okresu modernizmu. Pod wpływem Ibsena, Maeterlincka, Przybyszewskiego, Hauptmanna, Czechowa i Wyspiańskiego Łesia Ukrainka uznała dramat za najlepszą formę wyrażania swoich przekonań dotyczących aksjologicznej sfery kultury.

dramatopisarstwo_lesi

Milan Dariusz Lesiak
Polska nauka o teatrze w latach 1945–1975

Data wydania: 2008
ISBN: 978-83-229-2947-6

Przejdź do produktu

 

Publikacja Milana Dariusza Lesiaka przedstawia dzieje polskiej nauki o teatrze w latach 1945–1975, jej kierunki rozwoju, główne cele i rezultaty badawcze oraz starania o uzyskanie miejsca w programie studiów wyższych. Autor dowodzi, że teatrologia po roku 1945 koncentrowała się przede wszystkim na historii teatru, począwszy od czasów najdawniejszych do dwudziestolecia międzywojennego. Bogaty dorobek w tej dziedzinie dopełniają oryginalne prace teoretyczne dotyczące dramatu i sztuki teatru. Potwierdzeniem znaczenia dokonań nauki o teatrze było przyznanie jej w 1975 roku statusu dyscypliny uniwersyteckiej. Tom wzbogacono o bibliografię książek, rozpraw i artykułów opublikowanych w latach 1945–1975; ważniejsze pozycje zostały dokładnie omówione.

polska_nauka_teatrze

Juliusz Osterwa
Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego

Data wydania: 2008
ISBN: 978-83-229-2822-6

Przejdź do produktu

 

Tom zawiera przygotowane przez Juliusza Osterwę w latach drugiej wojny światowej sceniczne opracowania Antygony, Hamleta i starotestamentowej Księgi Tobiasza. Książka jest jednym z etapów długofalowego procesu udostępniania niepublikowanej spuścizny rękopiśmiennej twórcy Reduty, rozpoczętego w latach osiemdziesiątych przez Ireneusza Guszpita. Zamieszczone w niej opracowania są autonomicznymi dziełami sztuki oraz sugestywnymi propozycjami interpretacyjnymi i scenicznymi. Stanowią jednocześnie cenne źródła historyczne, stwarzające niezwykle rzadką okazję przyjrzenia się procesowi twórczemu tego wybitnego artysty. Opracowania były przeznaczone dla Teatru Społecznego, którego ideę Osterwa rozwijał niemal od początku swej pracy scenicznej, a w latach czterdziestych ostatecznie sformułował.

Antygona_Hamlet

Agnieszka Kotlińska-Toma
Tragedia hellenistyczna

Data wydania: 2006
ISBN: 978-83-229-2807-3

Przejdź do produktu

 

W pierwszej dekadzie XXI wieku w piśmiennictwie światowym wciąż brakowało pracy naukowej o tragedii w okresie hellenistycznym. Jednym z powodów był powszechny pogląd o upadku tragedii poklasycznej. Odpowiedzią na ten brak jest rozprawa Agnieszki Kotlińskiej-Tomy, stanowiąca ambitną i wielostronną próbę weryfikacji tego poglądu. Na podstawie wszystkich zachowanych fragmentów sztuk autorka odtwarza ich problematykę i tematykę oraz dowodzi, że tragedia w ciągu trzech wieków przeżyła olbrzymi rozwój.

tragedia_hellenistyczna

Justyna Łukaszewicz
Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje

Data wydania: 2006
ISBN: 978-83-229-2774-8

Przejdź do produktu

 

W europejskim teatrze XVIII wieku szeroko stosowana była strategia tłumaczenia wolnego, a polscy autorzy tej epoki sięgali głównie po dramaty francuskie. Kiedy w latach 1780–1788 Franciszek Zabłocki dostarczał scenie narodowej średnio cztery sztuki rocznie, niezmiernie często posługiwał się techniką amplifikacji, wpisując w swoje adaptacje odwołania do znanej polskim widzom rzeczywistości, obejmującej środki płatnicze, tańce, pojazdy, potrawy i szlacheckie tytuły; wykorzystywał też różne kody językowe, stereotypy obyczajowe i etniczne oraz kulturowe kategorie swojskości i obcości. Justyna Łukaszewicz – wrocławska romanistka i tłumaczka – zbadała to postępowanie translatorskie, przeprowadzając szczegółowe porównanie utworów Zabłockiego z ich pierwowzorami na tle różnic językowych i kulturowych, a następnie zbierając wyniki w niniejszej publikacji.

dramaty_Franciszka_Zablockiego

Dobrochna Ratajczakowa
W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze, t. 1–2

Data wydania: 2006
ISBN: 978-83-229-2775-5

Przejdź do produktu

 

Książka W krysztale i w płomieniu zawiera rozprawy, artykuły i szkice na temat dramatu i teatru z lat 1972–2006. Tom pierwszy, podzielony na pięć działów, zawiera prace teoretyczno-historyczne pisane z dramatyczno-teatralnej perspektywy i rozprawy z dziejów ulubionych gatunków Dobrochny Ratajczakowej. Natomiast tom drugi, oprócz zbioru interpretacji poszczególnych dramatów, zawiera studia o kulturze teatralnej i teatrze jako instytucji, a także teksty o sztuce aktorskiej oraz portrety znanych krytyków teatralnych.

w_plomieniu_krysztale

Magdalena Chacko
Dramat i teatr Juliusza Słowackiego. Rekonesans

Data wydania: 2006
ISBN: 83-229-2752-5

Przejdź do produktu

 

W 1959 roku ukazał się poświęcony teatrowi romantycznemu monograficzny zeszyt „Pamiętnika Teatralnego”, który gruntownie zmienił myślenie o polskim dramacie romantycznym, dotąd uważanym za niesceniczny, przeznaczony do lektury. Okazało się, że wielkie dzieła naszych romantyków powstawały z myślą o scenach zachodnioeuropejskich, które ich twórcy dobrze znali i byli zafascynowani ich możliwościami inscenizacyjnymi. Dowodzi tego również Magdalena Chacko w książce Dramat i teatr Juliusza Słowackiego, wpisując się w tradycję tych badań. Autorka obszernie omawia konwencje inscenizacyjne oraz style gry aktorskiej obowiązujące w ówczesnym teatrze i pokazuje, w jaki sposób inspirowały one Słowackiego i wywarły wpływ na kształt sceniczny jego dramatów. Odpowiada także na pytania: na czym polegało „myślenie teatrem” autora Balladyny? I czy jego dramaturgia przyczyniła się do przemian w teatrze polskim drugiej połowy XIX i początku XX wieku?

dramat_teatr_Slowackiego

Teatr – przestrzeń – ciało – dialog. Poszukiwania we współczesnym teatrze

pod redakcją Magdaleny Gołaczyńskiej i Ireneusza Guszpita

Data wydania: 2006
ISBN: 83-229-2702-9

Przejdź do produktu

 

Publikacja jest posłowiem do spotkania badaczy i twórców teatralnych, które odbyło się we Wrocławiu w listopadzie 2004 roku. Miało miejsce podczas interdyscyplinarnej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych. Książkę otwiera dialog Leszka Kolankiewicza i Włodzimierza Staniewskiego zatytułowany Teatr wobec nauki. Uczestnicy konferencji podzielili się refleksjami na temat idei teatru, widowiska teatralnego w dzisiejszym społeczeństwie spektaklu oraz zagrożeń komercjalizacji sztuki. W tomie znalazły się omówienia przestrzeni teatralnej we współczesnych przedstawieniach teatru plenerowego (Festiwal Malta), lokalnego (spektakle o Wrocławiu) i multimedialnego (Lothe Lachmann Videoteatr). Autorów zajmują relacje pomiędzy ciałem, pokazanym na scenie, fotografii oraz w performansie, a przestrzenią kultury. Interesuje ich zarówno ciało aktora w ruchu (na przykładzie działań poszukujących teatrów: ŻAR, Performer, Desiderium, Officium czy też nurtu off-mime), jak i manekin. Podejmują również tematykę cielesności w dramaturgii Różewicza i Pankowskiego.

teatr_przestrzen_cialo_dialog

Mirosław Kocur
We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie

Data wydania: 2005
ISBN: 83-229-2544-1

Przejdź do produktu

 

Teatr antyczny kojarzy się z Grecją, a starożytny Rzym z igrzyskami. Tymczasem Rzymianie chodzili do teatru o wiele częściej niż Ateńczycy. Całe Wieczne Miasto było wręcz „we władzy teatru”. Książka Mirosława Kocura jest pierwszą monografią sztuki rzymskiego aktora. Autor proponuje spojrzeć na Rzym jak na teatr, w którym każdy – czy to artysta, czy obywatel – grał jakąś rolę. W publikacji Kocur rekonstruuje sztukę rzymskiego spektaklu, a przede wszystkim obszernie omawia mało znane praktyki aktorów i zachowania widzów, opierając się na szczegółowych analizach obfitego i różnorodnego materiału źródłowego (literatura, epigrafika, archeologia, ikonografia). Istotną częścią książki są liczne i mało znane ilustracje. Czytelnik może również poznać najnowszy stan badań nad rzymskim teatrem antycznym, prowadzonych przez wiele ośrodków naukowych na całym świecie. Książka była nominowana na Wrocławskich Promocjach Dobrych Książek w Konkursie Na Najlepszą Książkę Roku o „Pióro Fredry”. Jury uznało publikację za „wybitną pozycję, popularyzującą wiedzę z zakresu teatrologii, podającą wiele naukowych informacji w przystępny i interesujący sposób”.

wladza_teatru

Beata Baczyńska
Dramaturg w wielkim teatrze historii. Pedro Calderón de la Barca

Data wydania: 2005
ISBN: 83-229-2572-7

Przejdź do produktu

 

Publikacja przybliża polskiemu czytelnikowi rzeczywistość hiszpańskiego teatru złotego wieku – jedną z najświetniejszych tradycji teatralnych nowożytnej Europy. Opowiada o twórcach i widzach, namiętnościach rządzących na scenie i poza nią, wielkiej polityce i małych zawiłościach… Beata Baczyńska posługuje się narracją opartą na klarownym schemacie fabularnym, w którym biografia Pedra Calderóna de la Barci (1600–1681) splata się z dziejami Hiszpanii i Europy. Dramaturgia hiszpańskiego twórcy pozwala bowiem na ukazanie symbolicznego uniwersum epoki, przynosząc gorzkie świadectwo kryzysu wartości, którego katalizatorem stała się wojna trzydziestoletnia (1618–1648), nazwana pierwszą totalną wojną Europy.

dramat_de_la_Barci

Agnieszka Wójtowicz
Od Orfeusza do Studium o Hamlecie. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964)

Data wydania: 2004
ISBN: 83-229-2571-9

Przejdź do produktu

 

We wstępie do publikacji czytamy, że w biografii Jerzego Grotowskiego Opole stanowiło miejsce wyjątkowe. Tu, w niewielkiej salce, dojrzewało jego myślenie o teatrze i aktorze, tu jego teorie nabierały materialnych kształtów, tu zrealizował dziewięć przedstawień (dwa inne powstały bez jego udziału). Repertuar Teatru 13 Rzędów ukazuje zmiany w praktyce artystycznej Grotowskiego, które wyznaczają drogę jego poszukiwań. Układa się ona w ciekawą linię. W Orfeuszu według Cocteau, w Kainie według Byrona, w Misterium Buffo według Majakowskiego, w Siakuntali według Kalidasy i w Dziadach według Mickiewicza tekst stał się dla Grotowskiego inspiracją, punktem wyjścia stworzenia autonomicznego dzieła sztuki. W tym czasie istotne dla jego poszukiwań były także zmiany relacji między sceną a widownią. Z kolei w Kordianie według Słowackiego, w Akropolis według Wyspiańskiego, w Tragicznych dziejach doktora Fausta według Marlowe’a oraz w Studium o Hamlecie według Szekspira-Wyspiańskiego w centrum zainteresowań znalazł się aktor.

orfeusz_studium_hamlet

Ewa Kębłowska-Ławniczak
The Visual Seen and Unseen. Insights into Tom Stoppard’s Art

Data wydania: 2004
ISBN: 83-229-2525-5

Przejdź do produktu

 

Publikacja poświęcona jest problematyce wizualności w dramatach Toma Stopparda. Jej zasadnicza część zawiera analizę porządków wizualnych konstruowanych i przetwarzanych w poszczególnych sztukach. Wczesne utwory odwołują się do założeń filozoficznych Kartezjusza i teorii Albertiego wyłożonej w traktacie o malarstwie (koncepcja perspektywy i implikacje filozoficzne związane z jej późniejszymi adaptacjami). Stoppard komplikuje stopniowo prostą organizację pola wizualnego opartego na jednej perspektywie i przywołując obrazy z odległych rzeczywistości – ze sztuki dadaistów, z labiryntów bibliotecznych i z relacji z pola bitewnego I wojny światowej – tworzy układy uwzględniające wielość perspektyw i punktów widzenia. Istotny wpływ na coraz większe komplikowanie miejsc wizualnych w sztukach Stopparda miał też traktat o postmodernizmie J.F. Lyotarda. W rezultacie upodabniają się one do palimpsestów, których trud odczytania spoczywa na odbiorcy.

visual_seen_unseen

Problemy teorii dramatu i teatru, t. 1–2

pod redakcją Janusza Deglera

Data wydania: 2003
ISBN: 83-229-2448-8

Przejdź do produktu

 

Antologia Problemy teorii dramatu i teatru to podstawowy podręcznik do nauki o teatrze, zawierające najważniejsze wypowiedzi teoretyczne o dramacie i teatrze opublikowane po 1945 roku. Dzięki temu ukazuje obraz dziejów polskiej myśli teatrologicznej, ujawnia główne problemy, na których skupiła się uwaga badaczy, prezentuje ich poglądy i stanowiska metodologiczne. W pierwszym tomie znalazły się rozprawy poświęcone ogólnej teorii dramatu i jego różnym elementom strukturalnym oraz dotyczące tak zwanej teatralnej teorii dramatu, wokół której przez wiele lat toczyła się zasadnicza dyskusja teoretyczna. Uwzględniono również teksty omawiające najnowsze przemiany dramatu. Drugi tom został poświęcony sztuce teatru. Oprócz rozpraw dotyczących różnych zagadnień estetyki i teorii dzieła teatralnego (funkcje mowy scenicznej, przestrzeń i czas) znalazły się tu teksty prezentujące semiologiczną i fenomenologiczną teorię teatru oraz omawiające charakterystyczne cechy teatru jako widowiska i jego miejsce wśród innych widowisk. Tom zawiera także obszerne wykazy bibliograficzne ważniejszych publikacji polskich i obcych, które ukazały się do roku 2003.

problemy_teorii_dramatu_1

Stephan Wolting
Bretter, die Kulturkulissen markierten. Das Danziger Theater am Kohlenmarkt, die Zoppoter Waldoper und andere Theaterinstitutionen im Danziger Kulturkosmos zur Zeit der Freien Stadt und in den Jahren des Zweiten Weltkriegs

Data wydania: 2003
ISBN: 83-229-2377-5

Przejdź do produktu

 

Bretter, die Kulturkulissen markierten. Das Danziger Theater am Kohlenmarkt, die Zoppoter Waldoper und andere Theaterinstitutionen im Danziger Kulturkosmos zur Zeit der Freien Stadt und in den Jahren des Zweiten Weltkriegs to monografia życia teatralnego w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1918–1944. Współistniały tu wówczas trzy kultury: niemiecka, polska i żydowska. Stephan Wolting omawia zatem, jakie funkcje pełniły teatry w tym swoistym kosmosie kulturowym, w jakich warunkach działały i jak starały się służyć swojej społeczności. Głównym przedmiotem zainteresowania autora jest teatr niemiecki, którego dzieje zostały dokładnie opisane. Ukazując związki między repertuarem, potrzebami i gustami publiczności a sytuacją polityczną w latach trzydziestych, Wolting dowodzi, że rację miał Walter Benjamin, nazywając socjalizm narodowy „operetką na politycznej scenie”.

bretter_die-Kulturkulissen

Marta Steiner
Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej

Data wydania: 2003
ISBN: 83-229-2329-5

Przejdź do produktu

 

Skąd pochodzi teatr? Dlaczego istnieje w tak wielu odmiennych kulturach świata? Czy powstał już u zarania ludzkiej natury? A może rodzi się nadal? Z tymi pytaniami mierzy się Marta Steiner. Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej to pierwsza polska książka dotycząca relacji między antropologią a teatrologią. Wraz z wykrystalizowaniem się antropologii kulturowej jako dyscypliny naukowej badacze zaczęli postrzegać teatr w kontekście wielu innych praktyk i widowisk kulturowych: rytuałów, obrzędów, edukacji, sportu, terapii. Wysunięto tezy o pochodzeniu teatru z myśliwskich pantomim; z rytuałów wegetacyjno-płodnościowych; kultu przodków i szamanizmu. Współczesna antropologia kulturowa proponuje nowe spojrzenie na kwestię genezy teatru. Książka Steiner może być pasjonującą lekturą nie tylko dla teatrologów, antropologów oraz kulturoznawców, ale i dla każdego, kto pragnie poznać sztukę, obyczaje i tradycje widowiskowe innych kultur.

geneza_teatru_antropologia

Beata Baczyńska
Książę Niezłomny. Hiszpański pierwowzór i polski przekład

Data wydania: 2003
ISBN: 83-229-2209-4

Przejdź do produktu

 

Książę Niezłomny (Z Calderona de la Barca). Tragedia we trzech częściach autorstwa Juliusza Słowackiego to utwór wyjątkowy – przekład hiszpańskiego dramatu złotego wieku i arcydzieło polskiego romantyzmu. Dzięki Teatrowi Laboratorium stał się on źródłem jednego z ważniejszych wydarzeń w historii teatru światowego XX wieku. W 1968 roku na łamach hiszpańskiego miesięcznika teatralnego „Primer Acto” pytano, nie ukrywając zdumienia, o „stymulującą moc”, jaką Jerzy Grotowski i jego zespół przetransponował „na stary Calderonowy tekst”. Beata Baczyńska próbuje odpowiedzieć na to pytanie, konfrontując pierwowzór z przekładem oraz rzeczywistość hiszpańskiego teatru złotego wieku z historią polskich wykonań Księcia Niezłomnego.

ksiaze_niezlomny

Magdalena Gołaczyńska
Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989

Data wydania: 2002
ISBN: 83-229-2205-1

Przejdź do produktu

 

Magdalena Gołaczyńska w publikacji o teatrze alternatywnym po 1989 roku, korzystając z dzieł krytycznych oraz obserwacji własnych poczynionych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali teatralnych, przedstawia sposób funkcjonowania zespołów alternatywnych, metody ich pracy oraz działalność artystyczną. Opisuje wybrane spektakle, uwzględniając charakterystyczne tendencje zarówno w sferze tematyki (krytyka społeczeństwa konsumpcyjnego, kryzys kultury), jak i formy (teatr multimedialny, organiczny, uliczny). Opis ten uzupełnia refleksją nad związkami współczesnego teatru niezależnego z tradycją teatru studenckiego oraz analizą nazw zespołów i manifestów artystycznych. Do książki włączono również Słownik polskich zespołów i festiwali teatru alternatywnego po roku 1989.

mozaika_wspolczesnosci

Małgorzata Różewicz
Teoria dzieła sztuki teatru w Ingardenowskim modelu humanistyki

Data wydania: 2002
ISBN: 83-229-2210-8

Przejdź do produktu

 

Książka Małgorzaty Różewicz o dziele sztuki teatru w Ingardenowskim modelu humanistyki jest, jak autorka pisze we wstępie, próbą ujęcia myśli humanistycznej rzeczonego uczonego w formie całościowego poglądu na sferę ludzkiej świadomości i jej wytworów. Autorce przyświeca przekonanie, że bogactwo dzieła Ingardena najpewniej ujawnia się, gdy zaprezentuje się je jako zwartą całość myślową obejmującą obszar „intencjonalnego uniwersum” kultury.

teoria_dziela_Ingardenowski_model

Mirosław Kocur
Teatr antycznej Grecji

Data wydania: 2001
ISBN: 83-229-2152-7

Przejdź do produktu

 

Pierwsze w polskiej literaturze teatrologicznej wyczerpujące i dokładne opracowanie poświęcone praktyce teatru greckiego, znacznie poszerzające i pogłębiające dotychczasową wiedzę o tym teatrze. Mirosław Kocur, wykorzystując ogromną literaturę naukową (bibliografia liczy ponad 600 pozycji!), a zwłaszcza najnowsze ustalenia badaczy z różnych krajów, rekonstruuje przebieg całego spektaklu na scenie Dionizosa i opisuje w najdrobniejszych szczegółach wszystkie jego elementy (grę i wygląd aktora, ruch sceniczny i śpiew chóru, charakter i wykonanie muzyki, wygląd sceny i maszynerię teatralną itd.).

teatr_antycznej_Grecji

Bożena Grzegorczyk
Architektura i budownictwo teatralne we Wrocławiu od około 1770 do schyłku XIX wieku

Data wydania: 2000
ISBN: 83-229-2109-8

Przejdź do produktu

 

Książka Bożeny Grzegorczyk traktuje o architekturze wszystkich teatrów wrocławskich działających od początku XVIII do schyłku XIX wieku. Publikacja rozpoczyna serię „Dramat – Teatr”, w której ukazują się prace poświęcone historii dramatu i teatru polskiego oraz powszechnego, a także szeroko pojętej problematyce teorii sztuki teatralnej i tekstu dramatycznego. Zostają tu również uwzględnione zagadnienia socjologii teatru, współczesnego życia teatralnego i krytyki teatralnej.

architektura_budownictwo_teatralne