0 0,00 

Janusz Sawicki

Janusz Sawicki

Doktor habilitowany

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik samodzielnego Zakładu Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W latach 2017-2018 ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń dotyczących ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. W latach 2013-2020 członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceprzewodniczący Komisji Dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w kadencji na lata 2021-2024. Ukończył V LO im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWr. Od 1990 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1993 r. ukończył aplikację sądową. W 1998 r. obronił pracę doktorską (Ochrona porządku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach, Wrocław 2000). W 2012 r. uzyskał habilitację (Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, Wrocław 2011). Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń. Autor monografii, podręczników i artykułów z zakresu wymienionych dziedzin prawa. Aktywnie uczestniczy w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych poświęconych prawu karnemu i konstytucyjnemu, m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Hawanie (Universidad de la Habana), Uniwersytecie w Kurytybie (UniBrasil Centro Universitário Curitiba), Uniwersytecie w Rio de Janeiro (Universidade Federal Fluminense Rio de Janeiro-Niterói), Uniwersytecie w Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha).

Więcej informacji

Powrót