0 0,00 

Studium Generale

Seria zbiera wykłady prezentowane w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa.

Dotychczas ukazały się:

 1. W poszukiwaniu jedności — dwudziestolecie Studium Generale, red. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski, 2014
 2. Poznanie, Kosmos, cywilizacja, red. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski, 2013
 3. Przyroda, ekologia, kultura, red. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski, 2012
 4. Człowiek, kultura, historia, red. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski, 2011
 5. Przyroda i cywilizacja, red. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski, 2010
 6. O przyrodzie i kulturze, red. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski, 2009
 7. Ku interdyscyplinarności... Różne oblicza rzeczywistości, red. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Janina Gajda-Krynicka, Adam Jezierski, 2009
 8. Poznanie. Nauka. Piękno,red. Janina Gajda-Krynicka, 2006
 9. O naturze i kulturze, red. Jan Mozrzymas, 2005
 10. O nauce i sztuce, red. Jan Mozrzymas, 2004

Wszystkie tytuły dostępne są w czytelni Wydawnictwa, aby z niej skorzystać, skontaktuj się z naszym sekretariatem mailowo: administracja@wuwr.com.pl lub telefonicznie: 71 375 2474.
Listę wszystkich serii, które ukazały się w WUWr znajdziesz tutaj.

W poszukiwaniu jedności — dwudziestolecie Studium Generale

pod redakcją Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas i Adama Jezierskiego

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3454-8

Przejdź do produktu

 

XVIII tom „Studium Generale” ma szczególny charakter, przypada bowiem na dwudziestolecie działalności interdyscyplinarnego seminarium powołanego do życia przez prof. Jerzego Mozrzymasa. Przewodnią ideą, która towarzyszyła powstaniu i działalności Studium Generale, było tworzenie pomostów między dziedzinami wiedzy specjalistycznej, poszukiwanie uniwersalnych praw rządzących w różnych obszarach otaczającego nas świata. Niniejszy tom zawiera wykłady oraz wprowadzenia do dyskusji prezentowane na seminarium w roku akademickim 2012/2013, poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu przyrody i kultury. Z okazji 50. rocznicy zapoczątkowania informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim zamieszczone zostały wspomnienia z tego pionierskiego okresu.

w_poszukiwaniu_jednosci_okl

Poznanie, Kosmos, cywilizacja

pod redakcją Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas i Adama Jezierskiego

Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-229-3390-9

Przejdź do produktu

 

Interdyscyplinarne seminarium Studium Generale stanowi forum umożliwiające prezentację najnowszych osiągnięć naukowych oraz dyskusję nad możliwością i celowością ich wykorzystania dla dobra człowieka. Kolejny, XVII tom zawiera teksty wykładów i wprowadzenia do dyskusji, zaprezentowane w roku akademickim 2011/2012.

Część pierwsza tomu obejmuje zagadnienia związane z procesem poznania.

Część druga została poświęcona problemom Kosmosu, historii powstania mgławic oraz składnikom Wszechświata, których natura nie jest jeszcze poznana.

Najobszerniejsza, trzecia część tomu obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące cywilizacji. Autorzy zajęli się pokładami gazu łupkowego w Polsce i możliwościami jego eksploatacji; wpływem upraw GMO na ekonomikę upraw i środowisko; nowoczesnymi metodami operacyjnymi w chirurgii XXI wieku; spowalnianiem procesu starzenia dzięki zastosowaniu przeciwutleniaczy; nowymi typami użytkowymi lnu. Poruszone zostały też problemy związane z rozwojem miast, zwłaszcza z budowaniem wysokich budynków.

1

Przyroda, ekologia, kultura

pod redakcją Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas i Adama Jezierskiego

Data wydania: 2012
ISBN: 978-83-229-3284-1

Przejdź do produktu

 

Szesnasty tom „Studium Generale” zawiera wykłady i wprowadzenia do dyskusji prezentowane na seminarium interdyscyplinarnym w roku akademickim 2010/2011. Został on podzielony na trzy tematyczne działy, zgodnie ze swoim tytułem. Dział Przyroda otwiera wykład Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. Herberta Wirtha w związku z 50-leciem tego konglomeratu. Oprócz niego znajdziemy tu m.in. wykład o dziejach złota Andrzeja Grodzickiego czy rozważania na temat obecności muzyki w chemii Piotra Drożdżewskiego. Dział drugi, poświęcony Ekologii, zawiera niezwykle ciekawe refleksje Stanisława Cebrata — Pytania o bariery w metodzie in vitro — a także, obok innych wykładów, obszerny materiał opisujący ochronę przyrody Tatr autorstwa Zbigniewa Mirka. W ostatnim dziale – Kultura – czytelnik znajdzie wykłady m.in. o architekturze dawnej Persji i współczesnego Iranu Janusza Rębielaka oraz interesujące rozważania Władysława Stróżewskiego o estetyce. Kolejny raz tom gości na swoich kartach znakomitych ekspertów w różnych dziedzinach i ze względu właśnie na interdyscyplinarny charakter może przyciągnąć czytelników o rozmaitych zainteresowaniach.

SG17_Poznanie-okl grzbiet16,5mm

Człowiek, kultura, historia

pod redakcją Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas i Adama Jezierskiego

Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-229-3189-9

Przejdź do produktu

 

Jest to kolejny tom zawierający roczny (2009/2010) cykl wykładów niezwykle oryginalnego, interdyscyplinarnego i międzyuczelnianego „Studium Generale”, zainicjowanego dokładnie dwadzieścia lat temu przez śp. profesora Jana Mozrzymasa.

Tom otwiera wykład prof. Tadeusza Zipsera Obraz człowieka na tle splotu sztuki, religii i nauki. 500 lat sklepienia Sykstyny. Wszechświat Kopernika i Michała Anioła – niezwykła próba ukazania „intrygującej koincydencji dwu rodzących się równocześnie rewolucyjnych koncepcji dotyczących fundamentalnych spraw, chociaż oglądanych z różnych perspektyw – nauki ścisłej i swobodnego lotu sztuki”. Spośród innych fascynujących prelekcji wspomnieć można księdza prof. Ignacego Deca przedstawienie Nowożytnego sporu o koncepcję człowieka – od poheglowskiej wizji, nazwanej przez Jana Pawła II „błędem antropologicznym”, po wizerunek człowieka jako szczególnego bytu cielesno-duchowego, „zdolnego do intelektualnego poznania, bezinteresownej miłości i obdarzonego wolnością, przekraczającego normy zdeterminowanej i nieświadfomej przyrody”; czy np. wykład prof. Jerzego Przystawy Dziesięć równań, które zmieniły oblicze Ziemi – od prawa dodawania i prawa Pitagorasa po wzór de Broglie'a i, najsłynniejszy chyba, wzór Einsteina. Absolutnie egzotyczną ciekawostką jest okoliczność, że wyboru tej ekskluzywnej dziesiątki dokonali... fizycy nikaraguańscy, a upowszechniła go nikaraguańska poczta w serii dziesięciu znaczków...

sg16

Przyroda i cywilizacja

pod redakcją Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas i Adama Jezierskiego

Data wydania: 2010
ISBN: 978-83-229-3103-5

 

Czternasty tom „Studium Generale” zawiera wykłady i wprowadzenia do dyskusji prezentowane na seminarium interdyscyplinarnym w roku akademickim 2008/2009. Idea interdyscyplinarności, jako przejaw refleksji i dążności do szukania uniwersalnych praw w różnych dziedzinach wiedzy, tworzenia pomostów między nimi i ukazywania jedności świata, wiąże się z ideą symetrii, stanowiącą klucz do zrozumienia struktur oraz procesów występujących w przyrodzie, a także dzieł stworzonych przez człowieka. Symetria bowiem, rozumiana jako niezmienniczość względem skalowania, na różnych etapach rozwoju określa kierunek ewolucji Wszechświata od Wielkiego Wybuchu do pojawienia się życia.

Problematyka prac zawartych w tomie obejmuje zagadnienia przyrodnicze i związane z cywilizacją. Ich usystematyzowanie tematyczne w pierwszym dziale (przyroda) jest zgodne z kierunkiem ewolucji: rozwój materii nieożywionej związany ze spontanicznym łamaniem symetrii, fenomen życia i jego piękny przykład - magnolia. Ponadto przedstawiono tu najnowsze wyniki badań, ukazujące złożoność funkcjonowania układu nerwowego i wzrokowego u człowieka, omówiono mikro- i makroprocesy związane z poznaniem, uczeniem się i zapamiętywaniem.

Drugi dział obejmuje zagadnienia dotyczące cywilizacji - od cywilizacji starożytnego Egiptu do współczesnej, związane z rozwojem miast, telekomunikacji, nauki (nanoukłady) oraz historii nauczania. Są w nim również nawiązania do wydarzeń rocznicowych (o twórczości Juliusza Słowackiego), poruszono także problemy związane z przekładami literackimi.

Autorzy artykułów zawartych w tomie są wybitnymi naukowcami, reprezentującymi nauki przyrodnicze i humanistyczne.

przyroda-i-cywili-okl

O przyrodzie i kulturze

pod redakcją Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas i Adama Jezierskiego

Data wydania: 2009
ISBN: 978-83-229-3005-2

 

Trzynasty tom serii Studium Generale zawiera referaty i wprowadzenia do dyskusji prezentowane na Studium Generale w roku akademickim 2007/2008. W minionym roku akademickim tematyka wykładów obejmowała problemy przyrodnicze oraz związane z kulturą.

W ramach pierwszego bloku tematycznego przedstawione są artykuły poświęcone materii nieożywionej (cząstki elementarne, atomy, białka, modele wszechświata) oraz organizmom roślinnym i zwierzęcym, ze szczególnym uwzględnieniem procesu i roli ewolucji. Zwrócono uwagę na stałość i zmienność (mechanizmy ewolucji), które mają uniwersalny charakter w różnych obszarach przyrody, na różnych etapach rozwoju. Przedstawiono również problemy medyczne, między innymi czynniki, które mogą wywoływać patologie w organizmie człowieka oraz sposoby przeciwdziałania im.

Dział dotyczący kultury ukazuje działalność artystyczną w zakresie malarstwa, rzeźby, architektury i literatury oraz związki tej twórczości z przyrodą, uwarunkowaniami historycznymi i sferą przeżyć duchowych. Zakończenie działu nawiązuje do powojennej historii Dolnego Śląska i Wrocławia, ukazuje działania i osiągnięcia Polaków przybyłych na te tereny na tle dokonań w minionych epokach.

SGXIIIOklOK1.indd

Ku interdyscyplinarności... Różne oblicza rzeczywistości

pod redakcją Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas, Janiny Gajdy-Krynickiej i Adama Jezierskiego

Data wydania: 2009
ISBN: 978-83-229-2907-0

 

Jest to kolejny tom zawierający referaty wygłoszone na interdyscyplinarnych spotkaniach, których tematyka poświęcona jest idea interdyscyplinarności.

W układzie treści i sekwencji referatów starano się zachować i odzwierciedlić ideę, jaka przyświecała spotkaniom od początku powstania i działalności Studium Generale z ideą interdyscyplinarności, manifestującą się w pozornie różnych, obiektywizowanych w odmiennych kategoriach, pojęciach i języku, lecz w wielu punktach zgodnych i przekładalnych postrzeganiach i badaniach natury rzeczywistości, zarówno w jej makrokosmicznym, jak i mikrokosmicznym aspekcie.

Opracowania, świadomie zgrupowane w trzech częściach (Przyroda – Sztuka – Człowiek w społeczeństwie), pozwalają na dostrzeżenie płynącego zeń przesłania: natura rzeczywistości jako przedmiot wielokierunkowych i wielodyscyplinarnych badań inspiruje tę dziedzinę aktywności człowieka, którą określamy mianem sztuki; w naturze jawi się człowiek –zarówno jako jej część, jak i podmiot poznający.

ku-interdyscyplinarnosci_okl

Poznanie. Nauka. Piękno

pod redakcją Janiny Gajdy-Krynickiej

Data wydania: 2006
ISBN: 83-229-2783-5

 

Tom zawiera referaty oraz wprowadzenia wygłaszane na Studium Generale w roku akademickim 2005/2006. Jest to też tom szczególny, jego przygotowanie było dla Rady Naukowej Studium dużym wyzwaniem. Zadanie było niezwykle trudne przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy od 1993 roku, kiedy to zaczęły ukazywać się systematycznie zebrane w 10 tomach materiały z cykli badawczych realizowanych na seminariach Studium, nie zredagował go, nie czuwał nad jego przygotowaniem, nie udzielił mu swojej ostatecznej i wiążącej aprobaty Twórca Studium Generale, jego Mistrz i Założyciel – Profesor Jan Mozrzymas. XI tom serii wydawniczej Studium Generale Universitatis Wratislaviensis poświęcony został Jego Pamięci.

Profesor Jan Mozrzymas jako pierwszy sformułował wstępne podstawy aksjomatu i paradygmatu badawczego dla realizowanych w ramach Studium Generale badań, ustalił ich kierunki oraz formy organizacyjne jego działalności. Osobowość i charyzma Profesora  nieodparcie przyciągała ludzi, którzy dzięki Niemu znajdowali wspólny język, umożliwiający skuteczną komunikację chemików i filozofów, politologów i muzyków – język, który zrywał bariery dzielące wąskie specjalizacje dyscyplin naukowych. Studium Generale to Szkoła Profesora Mozrzymasa, która na zawsze będzie związana z Jego imieniem, z Jego nauką i z Jego przesłaniem.

Rada Naukowa XI tomu starała się owo przesłanie uwzględnić. Dlatego też referaty wygłaszane w roku akademickim 2005/2006 podzielone zostały na trzy grupy: poznanie, naukę i piękno, postrzegając w takiej sekwencji tekstów głębszy porządek. W pracach badawczych, niezależnie od tego, co jest przedmiotem badań i w jakiej dziedzinie, musi istnieć określona metoda, a wyniki owych badań obiektywizują się w naukach. Jeśli zaś wykroczymy poza pragmatyczny aspekt wszelkich nauk, niezależnie od tego, czy są to nauki humanistyczne czy najogólniej nazywane przyrodnicze, odkryją nam piękno, jawne bądź też skryte, lecz zawsze obecne w doskonałej strukturze kosmosu.

poznanie-nauka-okl

O naturze i kulturze

pod redakcją Jana Mozrzymasa

Data wydania: 2005
ISBN: 83-229-2642-1

 

Tom zawiera referaty oraz wprowadzenia wygłaszane podczas Interdyscyplinarnego Seminarium Studium Generale na Uniwersytecie Wrocławskim z roku akademickiego 2004/2005.

Zebrane materiały seminaryjne podzielone zostały na dwie części: 1. O kulturze (12 wykładów), 2. O naturze (9 wykładów).

Książka zawiera też Kronikę Interdyscyplinarnego Seminarium Studium Generale za lata 1991-2005. Zawarty w niej artykuł Profesor Janiny Gajdy-Krynickiej opisuje pierwszy okres działalności Studium Generale z historyczno-filozoficznej perspektywy. Artykuł ukazuje w szczególności korzenie instytucji Studium Generale, które tkwiły w starożytnych szkołach naukowych i legły u podstaw pierwszych europejskich uniwersytetów.

o-naturze-i-kult-okl

O nauce i sztuce

pod redakcją Jana Mozrzymasa

Data wydania: 2004
ISBN: 83-229-2519-0

 

Tom zawiera referaty i wprowadzenia do dyskusji prezentowane na Studium Generale w roku akademickim 2003/2004.

Rok akademicki 2003/2004 traktowany jest jako początek drugiego okresu działalności Studium Generale. Wspólnym celem pierwszego i drugiego cyklu była różnorodna, możliwie jak najbardziej interdyscyplinarna refleksja nad prawdą, poznaniem, pięknem i sztuką. Zmianom uległym orientacje tematyczne i metodologiczne. Nowe akcenty tematyczne polegają głównie na ukazaniu różnorodnych zastosowań teorii fraktali, samoorganizacji i chaosu deterministycznego w wybranych działach nauk przyrodniczych i humanistycznych. Nowym narzędziem metodologicznym jest dydaktycznie uproszczona teoria nieliniowych układów dynamicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jej metod jakościowych.

Zebrane w tomie materiały seminaryjne podzielone są na trzy części:

 1. Prawda, poznanie, piękno, sztuka
 2. Chaos, fraktale, ewolucja, antropologia, genetyka, morfogeneza
 3. Liczba i przestrzeń

Drugą część rozpoczyna wykład wygłoszony przez Profesora Romana Dudę podczas inauguracji roku akademickiego 2002/2003 na Uniwersytecie Wrocławskim – jest pięknym wprowadzeniem do teorii chaosu.

o-nauce-i-sztuce-okl