0 0,00 

Studia i Perspektywy Medioznawcze

W serii zebrano artykuły z konferencji o tej samej nazwie, organizowanych przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem rozważań są: rola i funkcje mediów w demokracji, pluralizm mediów, etyczne i prawne aspekty mediów, dziennikarstwo i demokracja, społeczny wymiar mediów i sfera publiczna, relacje między mediami a polityką, media publiczne, media cyfrowe a demokracja.

ISSN: 2657-9049

  1. Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, red. Katarzyna Konarska i Paweł Urbaniak, 2019
  2. Media w środowisku cyfrowym, red. Katarzyna Konarska i Paweł Urbaniak, 2020

Wszystkie tytuły dostępne są w czytelni Wydawnictwa, aby z niej skorzystać, skontaktuj się z naszym sekretariatem mailowo: administracja@wuwr.com.pl lub telefonicznie: 71 375 2474.
Listę wszystkich serii, które ukazały się w WUWr znajdziesz tutaj.

Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania

Data wydania: 2019
ISBN: 978-83-299-3658-0

Publikacja w wolnym dostępie wkrótce będzie ponownie dostępna na naszym portalu

Tom zatytułowany Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania wydany pod redakcją naukową Katarzyny Konarskiej i Pawła Urbaniaka inauguruje serię „Studia i Perspektywy Medioznacze”, w której raz w roku będą ukazywały się artykuły stanowiące pokłosie konferencji o tej samej co seria nazwie, organizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Teksty zawarte w niniejszej publikacji skupiają się na relacjach zachodzących między mediami a społeczeństwem i jego różnorodnymi podmiotami. Kolejne artykuły skutecznie wykazują, że media mają siłę kształtowania społecznych zachowań, są w stanie kreować postawy obywatelskie w społeczeństwie, mogą jednak również mieć dysfunkcyjny charakter i generować społeczne konflikty, niepokoje czy też społecznie niepożądane zachowania i postawy. Media mogą ponadto pełnić wobec społeczeństwa funkcje edukacyjno-poznawcze, lecz mogą także zniekształcać rzeczywistość przez świadome działania dziennikarzy i ludzi mediów lub z powodu braku ich kompetencji. Wiele zjawisk obecnych współcześnie na polskiej scenie medialnej może niepokoić, niektóre mogą napawać optymizmem, a część z nich doskonale opisują autorzy tekstów zawartych w przedstawianym tomie.

media a społeczeństwo_okl wycięta small

Media w środowisku cyfrowym

Data wydania: 2020
ISBN: 978-83-299-3699-3

Publikacja w wolnym dostępie wkrótce będzie ponownie dostępna na naszym portalu

Cyfrowe media coraz silniej wypierają tak zwane tradycyjne, czyniąc wciąż prawdopodobną wizję śmierci mediów drukowanych i stawiając pytanie o przyszły kształt i formę radia i telewizji. W istotny sposób modyfikują charakter każdego z tradycyjnych sektorów medialnych, otwierając przed nimi nowe możliwości. Będąc istotnym dla nich zagrożeniem i konkurencją, stają się równocześnie impulsem do poszukiwania skutecznych sposobów komunikowania się z publicznością. Media w cyfrowym wydaniu zyskują przede wszystkim walor interaktywności i możliwość tworzenia spersonalizowanego przekazu.
Wątkami tymi zajmują się autorzy artykułów zgromadzonych w publikacji „Media w środowisku cyfrowym”, będącej drugim tomem serii „Studia i Perspektywy Medioznawcze”.

media w środowisku_okl