0 0,00 

Kultura Literacka Dzieci i Młodzieży

ISSN: 2956-4255

Seria wpisuje się w kontekst socjologii literatury, określa miejsce, rolę i funkcje literatury (i książek) dla dzieci i młodzieży we współczesnej rzeczywistości, eksponuje pojęcie kultury dzieciństwa (wraz z kontekstami socjologicznymi i perspektywą psychologiczno-pedagogiczną), pozwala na zakorzenienie badań nad utworami przeznaczonymi dla młodego odbiorcy w interdyscyplinarności ujęć*, interdziedzinowym eksplorowaniu tematów dziecięcych**, nawiązaniu do problematyki nowych mediów, perspektywie estetycznej, edytorskiej czy wreszcie – szeroko pojętej edukacji humanistycznej z elementami teorii i praktyki odbioru.

Kultura literacka – w kontekście socjologii literatury rozumiana jako sfera tekstów, twórczości i odbioru – jest rozpatrywana w odniesieniu do zjawiska komunikacji społecznej, publiczności literackiej i społecznych obiegów literatury. Badacze podejmujący te kwestie analizują dzieło literackie jako przedmiot semiotyczny, który posiada aspekt tekstowy i rzeczowy, dlatego kulturę literacką można deliberować również jako sferę produkcji i konsumpcji.

* Na przykład w odniesieniu do kwestii literaturoznawczych, twórczości związanej z dzieckiem i dzieciństwem, jako kulturowym punktem odniesienia (adresatem, tematem, inspiracją).

** Na przykład w kontekście związków literatury ze światem sztuki (tu: relacji słowa i obrazu).

Wszystkie tytuły dostępne są w czytelni Wydawnictwa, aby z niej skorzystać, skontaktuj się z naszym sekretariatem mailowo: administracja@wuwr.com.pl lub telefonicznie: 71 375 2474.
Listę wszystkich serii, które ukazały się w WUWr znajdziesz tutaj.

(Re)konstrukcje edukacji humanistycznej XXI wieku

pod redakcją Doroty Michułki i Kordiana Bakuły

ISBN: 978-83-229-3797-6

Przejdź do strony publikacji

Tom (Re)konstrukcje edukacji humanistycznej XXI wieku (dydaktyka — literatura — język — nowe media) przygotowany został z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia działalności Zakładu Metodyki Nauczania Języka Polskiego i Literatury i dedykowany jest pamięci jego wieloletniego kierownika — profesora nauk humanistycznych Mieczysława Inglota. Ponadto inauguruje nową serię wydawniczą „Kultura Literacka Dzieci i Młodzieży”, która staje się niejako zwieńczeniem badań prowadzonych przez sześćdziesiąt lat w Instytucie Filologii Polskiej nad dziecięcą literaturą, kulturą i folklorem oraz szeroko pojętą edukacją humanistyczną dzieci i młodzieży. Autorzy zamieszczonych w tej edycji rozpraw, łącząc tradycję z nowoczesnością oraz teorię interpretacji z praktyką lektury, podejmują kwestie edukacji humanistycznej interdyscyplinarnie, wychodząc znacznie poza obszar dydaktyki literatury i języka oraz szeroko rozumianego kształcenia kulturowego, piszą o wyzwaniach edukacji polonistycznej XXI wieku, przywołują portret współczesnego nauczyciela polonisty — mentora, tutora, merytorycznego opiekuna, kompetentnego i otwartego na zmiany, omawiają zagadnienie kompensacyjnej funkcji zabaw narracyjnych, odnoszą się do kwestii łączących literaturę i historię (także w perspektywie humanistyki zaangażowanej). Piszą o wspólnocie interpretacji, współczesnym odczytywaniu klasyki literackiej, o potrzebie reinterpretacji, o miejscu i roli poezji w szkolnej edukacji polonistycznej, o pojęciu krajobrazów zadomowienia, o interpretacji dzieł literackich w kontekście politycznych przemian w Polsce, o językowej manipulacji, etyce słowa, kształtowaniu uczuć i dydaktyce wartości, o doświadczaniu intelektualnym związanym z podważaniem wyobrażenia o człowieku jako władcy świata i języka. Odnoszą się także do zagadnienia nowych mediów w edukacji polonistycznej czy stosunkowo nowej inicjatywy edukacyjnej IBL PAN — Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych.

Młody Śląsk. Dzieci, młodzież i literatura regionu

pod redakcją Edwarda Białka, Doroty Michułki i Wojciecha Browarnego

ISBN: 978-83-229-3801-0

Przejdź do strony publikacji

Autorki i autorzy tomu Młody Śląsk. Dzieci, młodzież i literatura regionu podejmują temat skomplikowanych dziejów Śląska, jego bogatego dziedzictwa kulturowego, wielonarodowej przeszłości i religijnego rozwarstwienia, heterogenicznego folkloru, specyficznego krajobrazu środowiskowego i cywilizacyjnego oraz transgranicznych związków z sąsiednimi państwami lub prowincjami. Analizują te zjawiska i zagadnienia z perspektywy kultury literackiej dzieci i młodzieży, kultury dzieciństwa, humanistycznej edukacji dzieci i młodzieży oraz literatury artystycznej i popularnej dla dorosłych, przedstawiającej doświadczenia dzieciństwa i dojrzewania.

Zamieszczone artykuły dotyczą zatem dolnośląskich legend, podań i postaci mitycznych oraz ich obecności w przekazie skierowanym do młodego czytelnika, edukacyjnych wymiarów i funkcji (czaso)piśmiennictwa w XIX i XX wieku, idei i wzorców osobowych formułowanych w literaturze regionu w kontekście przełomowych wydarzeń politycznych lub procesów społecznych i przemian obyczajowych ostatniego stulecia oraz polifonicznej kultury pamięci Śląska, rozwijanej w twórczości o charakterze wspomnieniowym. Tematem tomu są także literackie konstrukcje regionu wyobrażonego jako egzystencjalno-kulturowego „domu”, miejsca utraconego bądź odkrywanego, peryferii scentralizowanego państwa albo postnarodowej ojczyzny mniejszej. Analizy uwzględniają zarówno indywidualny lub prywatny wymiar literackich relacji (na przykład historie rodzinne i dialogi pokoleń), zakorzenionych w konkretnym środowisku, jak i teksty budujące społeczną pamięć, rekonstruujące wspólne doświadczenia społeczności historycznych, mniejszościowych bądź małomiasteczkowych.