0 0,00 

Encuentros Literarios

 

  1. Entre artes, culturas y tiempos. Poesía y teatro hispánicos, red. Beata Baczyńska, Marlena Krupa, 2014
  2. Traducción: contextos e implicaciones, red. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, Justyna Cecylia Nowicka, 2014
  3. Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, red. Zuzanna Bułat Silva, Monika Głowicka, Justyna Wesoła, 2014
  4. Historia y cultura de España y América Latina en las fuentes literarias, documentales y artísticas, red. Ewa Krystyna Kulak, 2014
  5. Enseñanza y aprendizaje del idioma español. Retos, propuestas y perspectivas, red. Magdalena Świątek, 2014
  6. Guerra, exilio, diáspora. Aproximaciones literarias e históricas, red Agnieszka August-Zarębska, Trinidad Marín Villora, 2014
  7. Teorías narrativas e interdiscursivas en la prosa hispánica, red. José Luis Losada Palenzuela, Justyna Ziarkowska, 2014

Wszystkie tytuły dostępne są w czytelni Wydawnictwa, aby z niej skorzystać, skontaktuj się z naszym sekretariatem mailowo: administracja@wuwr.com.pl lub telefonicznie: 71 375 2474.
Listę wszystkich serii, które ukazały się w WUWr znajdziesz tutaj.

Entre artes, culturas y tiempos. Poesía y teatro hispánicos

pod redakcją Beaty Baczyńskiej i Marleny Krupy

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3433-3

Przejdź do produktu

Entre artes, culturas y tiempos. Poesía y teatro hispánicos oferuje szeroką gamę studiów na temat poezji i teatru hiszpańskiego. Analizie poddano dwadzieścia utworów. Tom monograficzny podzielony jest na trzy bloki: pierwszy, „Entre textos”, składa się z jednego artykułu, który można potraktować jako wstęp do tomu. Kolejne bloki to studia nad poezją i teatrem hiszpańskim.
Monografia ta wnosi interesujący wkład w studia nad poezją i teatrem hiszpańskim, nawiązuje wzbogacający dialog interdyscyplinarny i jest niewątpliwie godną uwagi lekturą dla wszystkich miłośników i studentów literatury latynoskiej. Refleksje autorów można potraktować jako ramy teoretyczne, które służą jako podstawa do dalszych badań.

Entre artes okl.indd

Traducción: contextos e implicaciones

pod redakcją Małgorzaty Gaszyńskiej-Magiery i Justyny Cecylii Nowickiej

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3435-7

Przejdź do produktu

Prezentowana książka zawiera artykuły nawiązujące do najnowszych badań w dziedzinie filologii hiszpańskiej. W tomie Traducción: contextos e implicaciones zamieszczone zostały prace badaczy zajmujących się teorią przekładu, którzy reprezentują ważne ośrodki iberystyczne w Polsce i za granicą. Zgodnie z najnowszymi tendencjami zasadniczą osią tematyczną jest kontekst, w jakim powstaje tłumaczenie oraz jego recepcja i funkcje pełnione w kulturze docelowej. Artykuł otwierający tom zawiera uwagi dotyczące przekładu na język hiszpański wybranych elementów charakterystycznych dla kultury polskiej. Pięć kolejnych zostało poświęconych zagadnieniom tłumaczenia literatury pięknej. Pozostałe poruszają kwestie kształcenia tłumaczy na potrzeby rynku pracy, kulturotwórczej roli przekładu oraz wykorzystania go w dydaktyce nauczania języka hiszpańskiego jako obcego.

ok___traduccion_S1sLq

Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual

pod redakcją Zuzanny Bułat Silvy, Moniki Głowickiej i Justyny Wesołej

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3427-2

 

Monografia Variación, Contraste, Circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual [Wariacje, kontrasty, cyrkulacje. Dzisiejsza hispanistyka w ujęciu językoznawczym] pod redakcją Zuzanny Bułat-Silvy, Moniki Głowickiej i Justyny Wesołej zawiera dwadzieścia dziewięć artykułów językoznawczych, których autorzy reprezentują ośrodki hispanistyczne z Polski, Serbii, Słowacji, Słowenii, Francji oraz Niemiec. W części pierwszej tomu, Variación, zamieszczone zostały teksty skupione wokół wariantywności języka hiszpańskiego, w ujęciu zarówno synchronicznym, jak i diachronicznym. Część druga, Contraste, zawiera głównie artykuły komparatystyczne, których autorzy zestawiają hiszpańskie słowa i konstrukcje składniowe z ich odpowiednikami w językach: francuskim, polskim, portugalskim, serbskim oraz słoweńskim. Część trzecia, Circulación, prezentuje prace, które sytuują się na granicy pomiędzy językoznawstwem sensu stricto a innymi naukami, takimi jak analiza dyskursu, leksykografia, psychologia, socjologia, prawo, a nawet biologia.

variacion_ok___cpa2Z

Historia y cultura de España y América Latina en las fuentes literarias, documentales y artísticas

pod redakcją Ewy Krystyny Kulak

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3434-0

Przejdź do produktu

Tom Historia y cultura de España y América Latina en las fuentes literarias, documentales y artísticas (red. Ewa K. Kulak) zawiera serię artykułów poświęconych problematyce historii, kultury i życia społecznego Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, począwszy od XVIII aż po pierwsze lata XXI wieku. Punktem wyjścia dla większości zebranych studiów były teksty literackie, traktowane jako świadectwo wydarzeń historycznych oraz społecznych postaw i opinii; analizowane są jednak także inne typy dokumentów, na przykład listy prywatne albo dzieła artystyczne i filmowe. W części dotyczącej Hiszpanii na pierwszy plan wysuwa się kwestia tożsamości, zarówno zbiorowej (przede wszystkim narodowej), jak i indywidualnej. Wśród artykułów poświęconych Ameryce Łacińskiej przeważają teksty odnoszące się do współczesności, analizujące konflikty polityczne i problemy społeczne (rządy dyktatur, ubóstwo, przestępczość), choć kilka z nich odnosi się też do epok wcześniejszych, w tym do okresu kolonialnego.

Historia y cultura okl.indd

Enseñanza y aprendizaje del idioma español. Retos, propuestas y perspectivas

pod redakcją Magdaleny Świątek

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3426-5

Przejdź do produktu

Monografia Enseñanza y aprendizaje del idioma español. Retos, propuestas y perspectivas ("Nauczanie i uczenie się języka hiszpańskiego. Wyzwania, propozycje i perspektywy") pod redakcją Magdaleny Świątek to zbiór ośmiu artykułów o tematyce glottodydaktycznej, poświęconych zagadnieniom zarówno ogólnym (takim jak rola motywacji, czy wykorzystywanie kreatywności w procesie nauczania/uczenia się języków obcych), jak i szczegółowym, związanym bezpośrednio z nauczaniem/uczeniem się języka hiszpańskiego. Wśród tych ostatnich znajdują się opracowania analizujące transfer językowy z języka polskiego na hiszpański oraz błędy z niego wynikające, a także artykuły pokazujące, w jaki sposób lekcja języka hiszpańskiego może służyć prezentacji treści kulturowych. Wszystkie wymienione tu i poruszane w tomie zagadnienia są odpowiedzią na wyzwanie, jakie w obecnych czasach stawia przed uczącymi i uczącymi się proces nauczania/uczenia się języków obcych. Wiele artykułów zawiera również konkretne propozycje zadań, które pozwalają temu wyzwaniu sprostać, a także wskazuje perspektywy, jakie otwierają się przed uczącymi i uczącymi się języków.

Ensenanza okl wybr.indd

Guerra, exilio, diáspora. Aproximaciones literarias e históricas

pod redakcją Agnieszki August-Zarębskiej i Trinidad Marín Villora

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3425-8

Przejdź do produktu

Monografia zatytułowana Guerra, exilio, diáspora. Aproximaciones literaraias e históricas (red. Agnieszka August-Zarębska, Trinidad Marín Villora) zawiera serię artykułów skupionych tematycznie wokół zagadnienia wojny, emigracji i diaspory w ibero-romańskim kręgu kulturowym. W tomie przeważają studia literaturoznawcze dotyczące autorów hiszpańskich i iberoamerykańskich, którzy dotykali w swoich tekstach bolesnych doświadczeń spowodowanych przez hiszpańską wojnę domową lub inne konflikty polityczne, szczególnie jeśli niosły one w konsekwencji decyzję o opuszczeniu własnej ojczyzny i wspólnoty narodowej. Wśród analizowanych pisarzy znaleźli się m.in. Max Aub, Arturo Barea, Pere Calders, Javier Cercas, Dulce Chacón, Almudena Grandes, Julio Llamazares, Ana María Matute, Marta Traba, Luisa Valenzuela oraz  rumuński uchodźca w Hiszpanii Vintilă Horia. Ponadto w tomie zamieszczone zostały dwa teksty traktujące o diasporze żydowskiej w różnych momentach historycznych – o historii Sefardyjczyków, którzy po wygnaniu z Hiszpanii osiedlili się w Rzeczypospolitej, oraz o tajnej siatce działającej w czasie drugiej wojny światowej w Galicji i pomagającej przedostać się żydowskim uciekinierom do Portugalii.

untitled

Teorías narrativas e interdiscursivas en la prosa hispánica

pod redakcją José Luis Losada Palenzuela i Justyny Ziarkowskiej

 

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3410-4

 

Tom zatytułowany Teorías narrativas e interdiscursivas en la prosa hispánica (Teorie narracyjne oraz interdyskursywne w prozie hiszpańskojęzycznej) to monografia zredagowana przez hispanistów z Uniwersytetu Wrocławskiego: José Luisa Losadę Palenzuela oraz Justynę Ziarkowską. Prace przygotowane przez dziewiętnastu, najczęściej młodych, badaczy reprezentujących ośrodki hispanistyczne z Polski, Czech, Niemiec, Serbii, Włoch i Hiszpanii, zostały ułożone w trzy obszerne bloki tematyczne – „Hiszpańska proza narracyjna”, „Proza narracyjna Hispanoameryki” oraz „Proza Złotego Wieku”. Znakomita większość artykułów dotyczy prozy dwudziestowiecznej (pisarze hiszpańscy, jak Juan Ramón Jiménez, Juan Goytisolo, Antonio Muñoz Molina czy Arturo Pérez-Reverte oraz autorzy hispanoamerykańscy, jak Roberto Arlt, Carlos Fuentes czy Alejo Carpentier) badanej z różnych perspektyw: przez pryzmat intertekstualności lub hermeneutyki, w kontekście muzyki lub malarstwa, w odniesieniu do Gérarda Genette' a, Michela Foucault czy Paula Ricoeura.

teorias-narrativas-okl