0 0,00 

Tomasz Kalisz

Tomasz Kalisz

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania badawcze: 

  • Pojęcie i zakres prawa karnego wykonawczego. Prawo karne wykonawcze a inne dziedziny nauki. Zasady prawa karnego wykonawczego. Udział społeczeństwa w wykonywaniu kar oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych. Organy prawa karnego wykonawczego. Postępowanie wykonawcze. Zakres praw i obowiązków skazanego ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego skazanego na karę pozbawienia wolności i statusu prawnego tymczasowo aresztowanego.
  • Nadzór penitencjarny nad przebiegiem wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu.
  • Wykonywanie kary grzywny. Kara ograniczenia wolności. Dozór elektroniczny. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności, typy i rodzaje zakładów karnych oraz systemy wykonywania kary pozbawienia wolności, klasyfikacja skazanych, praca osobopoznawcza, badania i oceny skazanych, odroczenie i przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, zatrudnienie, nauczanie oraz działalność związana ze spędzaniem wolnego czasu przez skazanych, system nagród i kar dyscyplinarnych.
  • Orzekanie i wykonywanie warunkowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności oraz zwalnianie skazanych z zakładów karnych. Wykonywanie dozoru, warunkowego zawieszenia kary oraz warunkowego umorzenia. Wykonywanie środków zabezpieczających. Wykonywanie środków karnych. Wykonywanie tymczasowego aresztowania.
  • Współczesne problemy i kierunki polityki kryminalnej i penitencjarnej. Empiryczne metody badania prawa.

Więcej informacji

Powrót