0 0,00 

Piotr Machnikowski

Piotr Machnikowski

Profesor doktor habilitowany

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski jest autorem czterech monografii wydanych w Polsce i współautorem dwóch monografii opublikowanych za granicą, współredaktorem i współautorem komentarza do Kodeksu cywilnego, współautorem kilku tomów Systemu Prawa Prywatnego, autorem ponad stu artykułów, glos i rozdziałów w monografiach opublikowanych w kraju i za granicą.

Brał udział w pracach European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group), współtworząc zbiór reguł modelowych europejskiego prawa umów Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles) w ramach prac nad Draft Common Frame of Reference – najpoważniejszym projektem unifikacyjnym w dziedzinie europejskiego prawa prywatnego. Obecnie jest członkiem European Group on Tort Law, prowadzącej badania prawnoporównawcze w dziedzinie prawa deliktowego. Uczestniczy także w pracach Expert Group on Liability and New Technologies, powołanej przez Komisję Europejską.

Zainteresowania badawcze: część ogólna prawa cywilnego oraz prawo zobowiązań, w ujęciu krajowym i porównawczym.

Więcej informacji

Powrót