0 0,00 

Zbiór gwar polskich w ujęciu kodowo-tematycznym już dostępny!

27/06/2024
Zbiór gwar polskich w ujęciu kodowo-tematycznym już dostępny!

Poznaj i odczytaj na nowo polskie gwary dzięki nowej książce profesora Włodzimierza Wysoczańskiego „Kody językowo-kulturowe w polskiej frazematyce gwarowej”.

Kody językowo-kulturowe w polskiej frazematyce gwarowej | Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (wuwr.eu)

Zanikające słownictwo i ustępowanie gwar

Schyłek dawnego świata wsi, zanikające słownictwo i ustępowanie gwar rodzi pilną potrzebę rejestrowania i dokumentowania leksyki, która w sposób niepowtarzalny ilustruje kulturę, historię i tożsamość regionalną. Gwary, słowa i zwroty charakterystyczne dla poszczególnych regionów Polski zwykle nie przebijają się do ogólnej polszczyzny, a ich zanikanie stanowi nieodwracalną stratę dla naszego językowego dziedzictwa. Tworzące odrębność małych ojczyzn, są jednocześnie zanikającym bogactwem naszego języka, którego utrata może prowadzić do zubożenia narodowej kultury.

Wartość regionalnych gwar

Energia drzemiąca w regionalnych dialektach, ich podskórne pulsowanie, czasem frywolność, kiedy indziej dosadność — stanowią o naszej tożsamości narodowej. Gwary te nie są jedynie zbiorem archaicznych słów; to żywe świadectwa historii, obyczajów i mentalności ludzkiej, które kształtowały się przez pokolenia. Regionalność fraz, czasem zrozumiała tylko w części Polski, buduje zaś poczucie językowej wspólnoty ponad odmiennościami. Dzięki temu, język staje się nie tylko narzędziem komunikacji, ale także nośnikiem wspólnej pamięci i wartości, które scalają różnorodne społeczności.

Badania Włodzimierza Wysoczańskiego

Profesor Włodzimierz Wysoczański, uchwycił niezwykłą złożoność i różnorodność zasobu polskich gwar oraz utrwalony w nich wymiar pozajęzykowy. Analizując dorobek językowej kreatywności pokoleń użytkowników gwar, porusza zagadnienie wpływu kultury na język i kwestię pamięci kulturowej. W proponowanej przez siebie koncepcji, wykorzystującej podejście kodowo-tematyczne, umożliwia „odkrywanie gwar na nowo”.

Podejście kodowo-tematyczne

Koncepcja kodowo-tematyczna, opracowana przez Wysoczańskiego, to innowacyjne narzędzie badawcze, które umożliwia analizę językowych zjawisk w kontekście ich kulturowego tła. Podejście to pozwala na identyfikację i zrozumienie głębokich związków pomiędzy językiem a kulturą, co jest kluczowe dla zachowania i ochrony regionalnych dialektów. Wysoczański, korzystając z bogatego materiału źródłowego, który obejmuje ponad 20 tysięcy frazemów, podaje je w formie zapisu źródłowego wraz z lokalizacją geograficzną ich występowania i znaczeniem. Dzięki temu, jego praca stanowi nieocenione źródło wiedzy dla przyszłych pokoleń badaczy i miłośników języka.

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Publikacja Wysoczańskiego ukazuje mnogość polskich gwar, ich odrębność, ale także łączność z językiem ogólnopolskim. Prezentowany zbiór frazemów to swoista „podróż po słowach”, które od wieków nazywają i interpretują otaczającą nas rzeczywistość. Dokumentowanie i badanie tych językowych zjawisk ma fundamentalne znaczenie dla ochrony naszego dziedzictwa kulturowego. W obliczu globalizacji i homogenizacji kulturowej, takie prace przypominają nam o unikalności i wartości lokalnych tradycji językowych.

Znaczenie pamięci kulturowej

Pamięć kulturowa, której nośnikiem są regionalne dialekty, to nie tylko wspomnienia i historia, ale także żywe doświadczenie, które kształtuje naszą tożsamość. Każda gwara, każde unikalne słowo i zwrot, to fragment większej całości, która buduje naszą narodową tożsamość. Wysoczański, poprzez swoją pracę, podkreśla znaczenie tej pamięci kulturowej i jej roli w budowaniu tożsamości zarówno jednostek, jak i całych społeczności.

Wpływ kultury na język

Język i kultura są nierozerwalnie ze sobą związane. Kultura wpływa na język, kształtując jego strukturę, słownictwo i sposób wyrażania myśli. Z kolei język jest narzędziem, które przekazuje i zachowuje kulturę, umożliwiając jej przetrwanie i rozwój. Wysoczański, analizując językowe kreatywności pokoleń użytkowników gwar, pokazuje, jak kultura wpływa na język i jak język oddaje zmieniające się realia kulturowe.

Przyszłość gwar i dialektów

Ochrona i dokumentowanie gwar to zadanie niezwykle ważne dla zachowania naszej kulturowej tożsamości. Prace takie jak ta Wysoczańskiego są kluczowe dla zrozumienia i docenienia wartości regionalnych dialektów. W obliczu szybkich zmian społeczno-kulturowych, takie badania przypominają nam o znaczeniu lokalnych tradycji językowych i ich roli w kształtowaniu naszej tożsamości.

Podsumowanie

Schyłek dawnego świata wsi i zanikające słownictwo oraz ustępowanie gwar to zjawiska, które wymagają pilnej interwencji. Włodzimierz Wysoczański, poprzez swoje badania, dostarcza nam narzędzi i wiedzy niezbędnych do ochrony tego unikalnego dziedzictwa. Jego praca to nie tylko zapis językowej różnorodności, ale także hołd dla kreatywności i bogactwa kulturowego polskich społeczności wiejskich. W kontekście globalnych zmian i homogenizacji kulturowej, takie badania stają się kluczowe dla zachowania naszej tożsamości i pamięci kulturowej.

Posiłkując się gwarami, można byłoby też powiedzieć, że autor nie daje czytelnikowi gduli pod nos, nie bajtluje, a oczy mu się na tę książkę same zaśmieją.

Pamiętaj, kupując bezpośrednio wspierasz małych wydawców!

Powrót

Przeczytaj również