0 0,00 

Fundusz rektorski na publikacje naukowe

04/06/2024
Fundusz rektorski na publikacje naukowe

Skorzystaj z dofinansowania Uniwersytetu Wrocławskiego i wydaj publikację w WUWr!

W dniu 29 maja 2024 roku weszło w życie zarządzenie Nr 110/2024 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, zmieniające zarządzenie Nr 212/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia publikacji z funduszu na rzecz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników będącego w dyspozycji Prorektora ds. badań naukowych.

Środki z funduszu mogą być przeznaczone na:

 • sfinansowanie wydania:
  • monografii naukowych (autorskich, wieloautorskich) w całości lub części,
  • ksiąg jubileuszowych lub pamiątkowych wybitnych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • pokrycie kosztów:
  • otwartego dostępu w Internecie dla monografii naukowych i artykułów naukowych,
  • wykonania korekt językowych publikacji w języku angielskim lub innym języku obcym,
  • tłumaczeń monografii lub artykułów naukowych na język angielski lub inny język obcy.

Uprawnienie do uzyskania pokrycia kosztów, tłumaczenia lub korekty językowej przysługuje wyłącznie w przypadku artykułów, które przeszły pozytywnie proces recenzyjny i zostały zakwalifikowane do druku oraz ukończonych monografii naukowych (autorskich, wieloautorskich).

Wnioski składa się w trybie ciągłym, za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając na adres: badania@uwr.edu.pl. Do wniosku należy dołączyć:

 • treść artykułu/monografii/księgi jubileuszowej/księgi pamiątkowej w pliku PDF;
 • pismo przewodnie do Prorektora ds. badań naukowych z uzasadnieniem wydatków – zawierające podpis dziekana/dyrektora instytutu/kierownika jednostki pozawydziałowej;
 • informację o liczbie punktów, które uzyskał artykuł lub monografia – w przypadku ubiegania się o pokrycie kosztów otwartego dostępu;
 • kosztorys.

Chcesz wiedzieć więcej o procesie wydawniczym? Zapraszamy do zakładki DLA AUTORÓW.

Powrót

Przeczytaj również