0 0,00 

Andragogika

Seria poruszająca problematykę związaną z andragogiką, andragogami, rozumianymi jako nauczyciele ludzi dorosłych.

Dotychczas ukazały się:

  1. Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga, red. Jolanta Horyń, Jan Maciejewski, 2011
  2. Andragogika a grupy dyspozycyjne społeczeństwa, Wojciech Horyń, Jan Maciejewski, 2010
  3. Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie, Wojciech Horyń, Jan Maciejewski, 2010
  4. Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, Wojciech Horyń, Jan Maciejewski, 2007
  5. Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy, Wojciech Horyń, Jan Maciejewski, 2007
  6. Nauczyciel andragog na początku XXI wieku, Wojciech Horyń, Jan Maciejewski, 2004
  7. Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy, Wojciech Horyń, Jan Maciejewski, 2002

Wszystkie tytuły dostępne są w czytelni Wydawnictwa, aby z niej skorzystać, skontaktuj się z naszym sekretariatem mailowo: administracja@wuwr.com.pl lub telefonicznie: 71 375 2474.
Listę wszystkich serii, które ukazały się w WUWr znajdziesz tutaj.

Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga

pod redakcją Jolanty Horyń i Jana Maciejewskiego

Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-229-3204-9

Przejdź do produktu

Wydarzenia historyczne na przełomie XX i XXI wieku oraz zmiany ekonomiczno-polityczne będące ich konsekwencjami zaowocowały nowym spojrzeniem na edukację wielokulturową i międzykulturową w Zjednoczonej Europie – Europie bez granic. Migracje społeczne i rozwój cywilizacji spowodowały, że świat uległ „zmniejszeniu”, a to doprowadziło do przenikania się kultur i narodów. Żyjemy w społeczeństwie, w którym odmienność językowa, rasowa, kulturowa czy religijna mogą być pomostem między różnymi społecznościami. Pomijanie tej różnorodności może sprzyjać wielu problemom społecznym, związanym z tradycją, obyczajami czy językiem; może również budzić wzajemną niechęć i uprzedzenia, co jest efektem stereotypowego myślenia oraz braku wiedzy na temat odmienności kulturowych.

SpoleczenstwoWielokulturoweOklOK.indd

Andragogika a grupy dyspozycyjne społeczeństwa

pod redakcją Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego

Data wydania: 2010
ISBN: 978-83-229-3111-0

 

Socjologiczna, dotycząca całego społeczeństwa prawidłowość, iż proces kształcenia zawodowego nie zapewnia już dzisiaj pracownikowi sprawności zawodowej na całe życie, obowiązuje oczywiście i we współczesnych grupach dyspozycyjnych. Niniejszy tom opisuje procesy permanentnej de facto edukacji tych grup właśnie.

Część pierwsza dotyczy środowiska wojskowych (selekcja do zawodu, wykształcenie specjalistyczne, przygotowanie na zderzenie z innymi kulturami). Część druga – pozostałych grup dyspozycyjnych (policja, straż pożarna, straż miejska, straż więzienna). Część trzecia – permanentnego dokształcania pracowników administracji państwowej i samorządów lokalnych.

Andragogika-grupy-dyspo-okl

Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie

pod redakcją Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego

Data wydania: 2010
ISBN: 978-83-229-3101-1

 

W XXI wieku edukacja stała się fundamentem rozwoju świata – gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego też, mówiąc o kształceniu i doskonaleniu zawodowym, pamiętać należy o osobach za to odpowiedzialnych, o ludziach, którzy tworzą edukację jako nauczyciele andragodzy oraz o uczestnikach tego procesu - ludziach dorosłych. Niniejsza publikacja podejmuje problem funkcjonowania nauczyciela andragoga oraz ról, w jakich występuje współcześnie, odnosi się do zmian ustrojowych, które miały wpływ na współczesny kształt edukacji w Polsce, wskazuje na znaczenie społeczeństwa informacyjnego oraz roli Internetu w edukacji ludzi dorosłych (e-learning), porusza problematykę związaną z edukacją kadr kierowniczych i menedżerskich czy podyplomowym kształceniem nauczycieli i pielęgniarek.

Publikacja podzielona została na cztery działy. Pierwszy zajmuje się funkcjonowaniem nauczyciela andragoga i jego rolami we współczesnym świecie. Dział drugi zawiera artykuły, których autorzy wskazują na znaczenie społeczeństwa informacyjnego, a także rolę internetu oraz e-learningu w edukacji dorosłych. Edukacji dorosłych poświęcony jest dział następny. Problematyka związana z ludźmi starszymi i ich aktywnością edukacyjną, zwłaszcza uniwersytetami trzeciego wieku, obejmuje dział czwarty. Tom jest zbiorem głosów naukowców polskich i zagranicznych oraz praktyków na temat nauczyciela andragoga we współczesnym świecie.

NauczAndrWeWspolczOklOK.indd

Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym

pod redakcją Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego

Data wydania: 2007
ISBN: 978-83-229-2859-2

 

Andragogika – jako nauka wyrosła z pedagogiki – w swoim obszarze skupia badaczy z różnych dyscyplin naukowych. Jest to pewna poprawność, we współczesnym świecie zaczyna bowiem dominować podejście interdyscyplinarne. Trudno jest rozpatrywać dany problem naukowy tylko w jednej płaszczyźnie. Także różnorodne podejście do problemów badawczych wspomaga rozwój nauki.

andragogika_w_ujeciu_okl

Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy

pod redakcją Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego

Data wydania: 2007
ISBN: 978-83-229-2870-7

 

Do rąk państwa oddajemy kolejną, trzecią już książkę, poruszającą problematykę związaną z andragogiką, andragogami, rozumianymi tu jako nauczyciele ludzi dorosłych. Mamy skromną nadzieję, że podobnie jak w poprzednich dwóch pozycjach: Nauczyciel andragog u progu XXI wieku oraz Nauczyciel andragog na początku XXI wieku znajdą państwo wiele przydatnych artykułów do pracy zawodowej oraz naukowej. Pozycja ta, naszym skromnym zdaniem, uzupełni pewną lukę w publikacjach podręcznikowych z obszaru andragogiki.

nauczyciel_andra_w_spol_okl

Nauczyciel andragog na początku XXI wieku

pod redakcją Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego

Data wydania: 2004
ISBN: 83-229-2553-0

 

Rola nauczycieli – andragogów staje się kluczową dla systemu edukacji w Polsce. Niniejszy tom stanowi drugą część serii o rozważaniach nad rolą andragogiki i andragogów w polskiej rzeczywistości społecznej. Publikacja zawiera artykuły o tematyce pedagogicznej i socjologicznej, traktując temat nauczania dorosłych z wielu różnych perspektyw badawczych.

nauczyciel_andra_na_poczatku_okl

Nauczyciel andragog u progu XXI wieku

pod redakcją Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego

Data wydania: 2002
ISBN: 83-229-2268-X

 

Niniejsza publikacja obejmuje zbiór poglądów na problemy związane z szeroko rozumianą andragogiką. Rozważania te dotyczą poszukiwania nowych trendów i wyzji kształcenia człowieka dorosłego, dlatego też prezentowane poglądy często odbiegają od tradycyjnych formuł klasycznego rozumienia kształcenia dorosłych. Opracowanie zawiera cztery grupy tematyczne. Prof. Józef Półturzycki wprowadza nas w problematykę tendencji rozwojowych edukacji dorosłych w nowym wieku, rozpoczynając w ten sposób rozważania nad rolą nauczyciela andragoga na przełomie XX i XXI wieku, co stanowi treść rozdziału pierwszego. Rozdział drugi prezentuje zagadnienia z wielu sfer edukacji dorosłych oraz jej uwarunkowań kulturowych i rozwiązań organizacyjnych. Po raz pierwszy tak szeroko została poruszona problematyka andragogiki w jednej z warstw dyspozycyjnych polskiego społeczeństwa, co jest treścią rozdziału trzeciego. Wojsko jako instytucja społeczno-wychowawcza swoim zasięgiem obejmuje ludzi dorosłych, a oficerską kadrę zawodową zaliczyć można do grona andragogów. Subtelności technologii kształcenia dorosłych, wraz ze szczególnym uwzględnieniem udziału technologii informacyjnych w różnych formach edukacji, ujętę zostały w rozdziale "Nowoczesność kształcenia andragogicznego". Zakończenie opracowania zawiera problem godny przemyślenia w dobie współczesnych przemian edukacyjnych.

nauczyciel_andra_u_progu_okl