1 27,00 

Studia Linguistica | tom XXXIV

27,00  Kup książkę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 27,00 zł.


Zeszyt XXXIV „Studia Linguistica” zawiera dziesięć artykułów omawiających różne tematy związane z językoznawstwem ogólnym i porównawczym, leksykografią i analizą dyskursu. Siedem artykułów opublikowano w języku niemieckim, dwa – w języku angielskim, jeden artykuł powstał w języku polskim. Wszystkie artykuły zawierają streszczenie w języku angielskim. Jarosław Aptacy analizuje relacje między członem określanym a członem określającym w niemieckich złożeniach rekcyjnych przymiotnikowych (tekst w języku niemieckim). Monika Bielińska w ramach zagadnień z leksykografii omawia (w języku niemieckim) najważniejsze słowniki wykorzystywane do nauczania języka polskiego jako obcego. Edyta Błachut analizuje (w języku niemieckim) językowe sposoby manipulowania poprzez formułowanie wypowiedzi oceniających w tekstach prasowych dotyczących wydarzeń politycznych i w prasowych tekstach reklamowych. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt prowadzi analizę dyskursu z perspektywy lingwistyki kulturowej na temat migracji zarobkowej w ramach Unii Europejskiej w XXI wieku (tekst w języku niemieckim oparty na przykładach z prasy niemieckojęzycznej). Małgorzata Karczewska analizuje (w języku angielskim) czasowniki posiłkowe w czasach złożonych w języku niemieckim i włoskim, przyjmując perspektywę porównawczą. Clemens Knobloch wskazuje (w języku niemieckim) na wzajemne oddziaływanie dwóch dziedzin nauk, lingwistyki i psychologii, w tworzeniu systemów gramatycznych języków oraz odkrywaniu i opisie ich strukturalnych regularności. Beata Mikołajczyk i Jarosław Aptacy zajmują się niemieckimi terminami fachowymi Lehrbefugnis i Lehrbefähigung w niemieckim prawie o szkolnictwie wyższym (Hochschulrecht); analiza (w języku niemieckim) opiera się na badaniu znaczenia i użycia terminów w przepisach dotyczących habilitacji (Habilitationsordnung) jako gatunku tekstowego. Magdalena Plinta pokazuje (w języku angielskim) na przykładach chińskich, angielskich i polskich trudności w tłumaczeniu chińskich klasyfikatorów, jakie napotykają studenci uczący się języka chińskiego. Łukasz Rogoziński podejmuje próbę zdefiniowania (w języku polskim) pojęcia głoski dla potrzeb badań wymowy cudzoziemskiej. György Scheibl zajmuje się problemem typologii języków w różnych płaszczyznach językowych, m.in. morfologicznej i syntaktycznej, głównie w oparciu o język węgierski, niemiecki i francuski (i in.), wskazując na wiele klasycznych reguł gramatycznych oraz wiele reguł odstępstw od paradygmatu (tekst w języku niemieckim).

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1169
Liczba stron
204
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2015
https
//wuwr.pl/slin/issue/view/261

O redaktorach

Studia Linguistica | tom XXXIV

Artur Tworek

Profesor doktor habilitowany
Od 1989 pracownik naukowy w Zakładzie Języka Niemieckiego IFG UWr. Autor licznych publikacji na temat fonetyki i fonologii, językoznawstwa porównawczego, języka sportu. Współwydawca wrocławskich czasopism naukowych „Studia Linguistica” oraz „Linguistische Treffen in Wrocław”. Od 2015 roku wydawca elektronicznego czasopisma fonetycznego „Phonline. Studien zur linguistischen Phonetik”.

Więcej o redaktorze
Studia Linguistica | tom XXXIV

Edyta Błachut

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

Więcej o redaktorze