1 35,00 

Prace Kulturoznawcze. Monografie

Celem serii jest publikacja znaczących opracowań prezentujących kulturoznawcze badania nad historycznymi i współczesnymi zjawiskami kulturowymi. Ukazują się w niej także prace z zakresu teorii kultury i historii myśli nad kulturą. Monografie w serii ukazują się od 2011 roku.

ISSN: 2083-4667

  1. Renata Tańczuk, Kolekcja – pamięć – tożsamość. Studia o kolekcjonowaniu, 2018
  2. Audiosfera Wrocławia, red. Robert Losiak, Renata Tańczuk, 2014
  3. Globalne procesy, globalne historie, globalny pieniądz, Adam Nobis, 2014
  4. Ewa Kofin, Muzyka wokół nas. Studium przeobrażeń recepcji muzyki w dobie elektronicznych środków jej przekazu, 2012
  5. Piotr Jakub Fereński, O pochodzeniu idei. Relatywizm w amerykańskiej antropologii kulturowej, 2011
  6. Rafał Nahirny, Losy naukowej łamigłówki. Clifford Geertz, mikrohistorie i podmiotowość, 2011
  7. Renata Tańczuk, Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej, 2011

Wszystkie tytuły dostępne są w czytelni Wydawnictwa, aby z niej skorzystać, skontaktuj się z naszym sekretariatem mailowo: administracja@wuwr.com.pl lub telefonicznie: 71 375 2474.
Listę wszystkich serii, które ukazały się w WUWr znajdziesz tutaj.

Renata Tańczuk
Kolekcja
pamięć tożsamość. Studia o kolekcjonowaniu

Data wydania: 2018
ISBN: 978-83-299-3615-3

Przejdź do produktu

Rozważania Waltera Benjamina, prekursora filozoficznego ujęcia kolekcjonowania, stały się inspiracją do napisania zebranych w tej książce studiów. Kolekcjonerskie praktyki prowokują do namysłu nad naszym związkiem z rzeczami, ich znaczeniem dla naszej tożsamości i wspólnoty. Skłaniają do refleksji nad sztuką, kulturą pamięci, społeczeństwem konsumpcyjnym, a także imperialnymi i kolonialnymi aspiracjami. Co o nas mówią rzeczy, które namiętnie zbieramy, eksponujemy, pielęgnujemy? Czy kolekcjonowanie – jako forma uprawiania nauki, zachowywania dziedzictwa, estetycznego i artystycznego wyrafinowania, wreszcie edukacji – usprawiedliwia niepohamowane pragnienie posiadania, przekraczanie kulturowych reguł wartościowania, norm etycznych wyznaczających stosunek do rzeczy i ich pozyskiwania? Tym rozważaniom poświęcona jest najnowsza książka Renaty Tańczuk.

KolekcjaPamiecTozsamosc_okl_

Audiosfera Wrocławia

pod redakcją Roberta Losiaka i Renaty Tańczuk

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-299-3409-8

Przejdź do produktu

Problematyka audiosfery i słuchania ogniskuje dziś uwagę medioznawców, estetyków, kulturoznawców, historyków, a także architektów, muzykologów, geografów. Zawarte w tomie studia nad audiosferą Wrocławia zawierają rezultaty badań prowadzonych przez zespół autorski. Zostały one zakomponowane w trzy odrębne, a zarazem dopełniające się segmenty. Ich autorami są muzykolodzy i kulturoznawcy, a także zaproszeni do współpracy badacze o kompetencjach historycznych i antropologicznych. Różnorodność perspektyw badawczych pozwala na konfrontację odmiennych metodologii badań audiosfery i pejzażu dźwiękowego oraz sposobów artykulacji poruszanych problemów. Dokonana rejestracja audiosfery Wrocławia tworzy szczególnego rodzaju dokumentację: utrwalony zapis fragmentu życia miasta i codzienności jego mieszkańców.

PK_Audiosfera Wrocawia-okl wyb-1407.indd

Adam Nobis
Globalne procesy, globalne historie, globalny pieniądz

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-299-3402-9

Przejdź do produktu

Książka, w której autor wychodzi od pytań o historię globalizacji. Analizując prace różnych badaczy, dokonuje dekonstrukcji globalizacji. Dochodzi do dwóch wniosków: (1) badania te dotyczą rozmaitych zjawisk globalnych oraz (2) nie dysponujemy koncepcją na tyle „globalną”, by obejmowała ona te rozmaite zjawiska będące przedmiotem prowadzonych badań i sformułowanych koncepcji. Dlatego przedmiotem badań uczynić możemy nie globalizację, lecz rozmaite zjawiska i procesy globalne.

okladka_Globalne procesy, globalne historie, globalny pieniądz

Ewa Kofin
Muzyka wokół nas. Studium przeobrażeń recepcji muzyki w dobie elektronicznych środków jej przekazywania

Data wydania: 2012
ISBN: 978-83-299-3298-8

Przejdź do produktu

Książka Ewy Kofin jest w swojej najogólniejszej wymowie charakterystyką współczesnej kultury muzycznej, na której najsilniejsze piętno odcisnęły media, będące przyczyną nie tylko wszechobecności muzyki, ale także zupełnie nowych sposobów jej wykorzystywania — spychają one jej tradycyjną percepcję wzbogacającą ludzki intelekt na najdalszy plan. Obecnie najbardziej typowa stała się nagminna funkcjonalizacja muzyki. Spośród jej licznych nowych zadań najpopularniejsza okazała się funkcja tła codziennego życia, co jest przejawem najdalej idącej degradacji muzyki, ponieważ tło jako takie nie kieruje uwagi na siebie, lecz ku innym obiektom. Sztukę muzyczną degradują dziś także zastosowania muzyki służące różnym pozamuzycznym celom praktycznym. Autorka dostarcza na to wielu przykładów i ostatecznie konstatuje, że muzyka jest dziś przeciągana ze sfery dóbr kultury do sfery dóbr cywilizacji.

MuzykaWokolNasOklOK-1 kopia

Piotr Jakub Fereński
O pochodzeniu idei. Relatywizm w amerykańskiej antropologii kulturowej

Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-299-3248-3

Przejdź do produktu

Studium lokujące się na styku kilku dyscyplin naukowych — nie tylko antropologii kulturowej, ale także kulturoznawstwa, historiografii oraz filozofii i socjologii wiedzy. Dotyczy ona złożonego, wieloaspektowego procesu powstawania idei. Jej autor odsłania historyczne źródła relatywizmu kulturowego, doszukując się ich zarówno w biografii ojca założyciela amerykańskiej antropologii, Franza Boasa, czy tradycji naukowej, w jakiej formowały się jego poglądy, jak i w zaproponowanej przez niego metodologii badań, w uwarunkowaniach dziejowych i sytuacji społeczno-politycznej Niemiec i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przygląda się też dokonaniom kontynuatorów dzieła Boasa i zastanawia nad aktualnością tego sposobu myślenia.

OpochodzeniuIdeiOklOK.indd

Rafał Nahirny
Losy naukowej łamigłówki. Clifford Geertz, mikrohistorie i podmiotowość

Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-299-3251-3

Przejdź do produktu

 

Drogi antropologii kulturowej i historii przecinały się wielokrotnie. Książka „Losy naukowej łamigłówki” jest historią jednego z takich spotkań. To opowieść o granicach, jakie naszemu myśleniu o jednostce i indywidualności narzuciło antropologiczne rozumienie kultury, a także o próbach ich przekroczenia za sprawą mikrohistorycznych eksperymentów, które na nowo odkryły dla współczesnej humanistyki człowieka pojedynczego.

LosyNaukowejOklOK.indd

Renata Tańczuk
Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej

Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-299-3177-6

Przejdź do produktu

 

Kolekcjoner wartościuje otaczający go świat obiektów materialnych. To właśnie między innymi za sprawą jego aktywności rzeczy uznawane za śmieci lub zwykłe narzędzia zyskują wartościowość, przekształcane są w cenione dobra kulturalne i przedmioty oglądu. Moglibyśmy nawet powiedzieć, choć oczywiście byłoby to stwierdzenie metaforyczne, że kolekcjoner zbiera nie tylko rzeczy, ale również wartości, które zostają w nie wpisane, z nimi skorelowane. Jego zachowanie jest wyrazem aksjocentrycznej postawy, która w świecie rzeczy odnajduje korelaty wartości. Kolekcjonerstwo to par excellence aktywność kulturalna.

ArsColligendiOklOK.indd