0 0,00 

Musicologica Wratislaviensia

Seria wydawana przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obejmuje monografie i prace zbiorowe poświęcone historii i teorii muzyki oraz etnomuzykologii i antropologii muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem historycznej i współczesnej problematyki śląskiej kultury muzycznej.

ISSN: 1895-572X

 1. Grzegorz Joachimiak, Lutnia w klasztorze. Fenomen dworskiego instrumentu w kulturze Śląska XVII i XVIII wieku, 2020
 2. Wioleta Muras, Twórczość użytkowa Witolda Lutosławskiego w świetle jego biografii i w kontekście przemian audiosfery XX wieku, 2019
 3. Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia. Eтнoмyзикoлoгiя нa злaмi тиcячoлiть: icтopiя, тeopiя, мeтoдoлoгiя, red. Zbigniew Jerzy Przerembski, 2015
 4. Andrzej Tuchowski, Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska okresu międzywojennego, 2015
 5. Sławomir Wieczorek, Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955, 2014
 6. Bogusław Raba, Romantyczna fantazja organowa w twórczości kompozytorów śląskich, 2014
 7. Bożena Muszkalska, Po całej ziemi rozchodzi się ich dźwięk...” Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich, 2013
 8. Agnieszka Drożdżewska, Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku. Edukacja muzyczna - działalność naukowa - ruch koncertowy, 2012
 9. BodyMusicEvent, red. Regine Allgayer-Kaufmann, Bożena Muszkalska, 2010
 10. Bogusław Raba, Między romantyzmem a modernizmem. Twórczość kompozytorska Ignacego Jana Paderewskiego, 2010
 11. Wojciech Bońkowski, Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji, 2009
 12. Maciej Gołąb, Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodologii, 2009
 13. Piotr Wilk, Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech, 2005
 14. Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy, red. Maciej Gołąb, 2005

Wszystkie tytuły dostępne są w czytelni Wydawnictwa, aby z niej skorzystać, skontaktuj się z naszym sekretariatem mailowo: administracja@wuwr.com.pl lub telefonicznie: 71 375 2474.
Listę wszystkich serii, które ukazały się w WUWr znajdziesz tutaj.

Grzegorz Joachimiak
Lutnia w klasztorze. Fenomen dworskiego instrumentu w kulturze Śląska XVII i XVIII wieku

Data wydania: 2020
ISBN: 978-83-229-3750-1

Przejdź do produktu

Książka poświęcona jest kolekcji 15 rękopisów muzycznych z pierwszej połowy XVIII w., zapisanych specyficzną notacją muzyczną tabulatury lutniowej w odmianie francuskiej (literowej). Jest to jeden z największych zbiorów tego typu. Dlaczego zatem powstał na Śląsku i w środowisku opactwa cystersów w Krzeszowie? To pytanie towarzyszyło autorowi tej książki przez cały okres jej przygotowania. Odpowiedź jest złożona, dlatego w książce pojawiają się informacje wskazujące na specyfikę kultury muzycznej Śląska XVII i XVIII wieku, potwierdzające wyjątkowość tego regionu dla kultywowania muzyki lutniowej.
Lutnia w klasztorze

Wioleta Muras
Twórczość użytkowa Witolda Lutosławskiego w świetle jego biografii i w kontekście przemian audiosfery XX wieku

Data wydania: 2019
ISBN: 978-83-229-3648-1

Przejdź do produktu

Mało dotąd znana użytkowa działalność wybitnego kompozytora XX wieku Witolda Lutosławskiego po wielu dekadach doczekała się kompleksowego opracowania. Autorka obszerny — obejmujący ponad 130 dzieł — etap twórczości opisuje przez pryzmat biografii kompozytora, a także osadza go w zupełnie nowym kontekście, jaki wyznacza problematyka audiosfery. To dwutorowe podejście stało się punktem wyjścia dla charakterystyki muzyki Lutosławskiego powstającej na potrzeby filmów, spektakli teatralnych oraz słuchowisk radiowych.
Muras_okl_17mm_12.06 kopia

Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia

pod redakcją Zbigniewa Jerzego Przerembskiego

Data wydania: 2015
ISBN: 978-83-229-3513-2

Przejdź do produktu

Książka Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia jest zbiorem artykułów międzynarodowego grona specjalistów, poświęconych różnorodnej problematyce badawczej współczesnej etnomuzykologii, ale też folklorystycznej praktyce wykonawczej — zwłaszcza w Polsce, na Ukrainie i Litwie.

EtnomuzykologiaNaPrzelomieOkladka

Andrzej Tuchowski
Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska okresu międzywojennego

Data wydania: 2015
ISBN: 978-83-229-3493-7

Przejdź do produktu

Książka ukazuje przenikanie różnych rodzajów nacjonalizmu, szowinizmu i rasizmu do refleksji o muzyce okresu międzywojennego oraz reakcji wobec tychże ideologii ze strony znaczących osobowości twórczych owego czasu. Pojęcie „nacjonalizm” rozumiane jest tu w pozytywnym i w negatywnym sensie. Dotyczy więc zarówno dwudziestowiecznych szkół kompozytorskich, refleksji estetycznej podbarwionej myślą narodową, jak i koncepcji historiozoficznych uzasadniających pretensje do hegemonistycznej pozycji kultury danego narodu. Ten właśnie negatywny, szowinistyczny typ nacjonalizmu zwykł w skrajnych przypadkach — jak w III Rzeszy i faszystowskich Włoszech — przechodzić w rasizm. Tytułowy kompleks zagadnień przedstawiono na przykładzie czterech krajów reprezentujących różne systemy społeczno-polityczne (od pełnego totalitaryzmu do pełnej demokracji) oraz główne żywioły etniczne ówczesnej Europy. Są to: III Rzesza, faszystowskie Włochy, II Rzeczpospolita (po 1926) oraz Wielka Brytania.

okladka nacjonalizm szowinizm rasizm

Sławomir Wieczorek
Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3453-1

Przejdź do produktu

Monografia na temat jednego z kluczowych aspektów kultury muzycznej Polski lat stalinowskich. Wśród analizowanych w pracy tekstów znalazły się przemówienia partyjnych notabli, protokoły z narad i zjazdów środowiska muzycznego, prelekcje przed koncertami popularyzatorskimi, rozprawy z zakresu estetyki i historii muzyki. Szczegółowemu omówieniu poddane zostały inscenizacje oper Stanisława Moniuszki przygotowane przez Leona Schillera, wystawy muzealne na temat muzyki oraz filmowa superprodukcja socrealizmu — Młodość Chopina Aleksandra Forda.

okladka_Na froncie muzyki

Bogusław Raba
Romantyczna fantazja organowa w twórczości kompozytorów śląskich

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3413-5

Przejdź do produktu

Rozprawa Bogusława Raby jest zwieńczeniem pierwszego etapu badań autora nad muzyką organową na Śląsku w dobie romantyzmu. Gatunek fantazji organowej, zwłaszcza w postaci fantazji chorałowej, jest swoistą muzyczną summą uprawianych wówczas form twórczości organowej. Fantazja organowa, jak żaden inny gatunek muzyki organowej w typie tak zwanych wielkich form muzycznych, cieszyła się szczególnym zainteresowaniem kompozytorów działających na Śląsku. Stwarza to dogodną perspektywę do prześledzenia przemian gatunkowych w twórczości poszczególnych kompozytorów oraz specyfiki śląskiej muzyki organowej w kontekście synchronicznym i diachronicznym.

ok___raba_romantyczna_DNAc1

Bożena Muszkalska
„Po całej ziemi rozchodzi się ich dźwięk…” Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich

Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-229-3395-4

Przejdź do produktu

Przedmiotem rozważań podjętych w prezentowanej książce są religijne tradycje muzyczne Żydów zamieszkujących wschodnią i centralną Europę, a zwłaszcza tereny położone w granicach przedwojennej Polski. Zostały one przedstawione w szerszym kontekście historycznym, od czasów biblijnych po współczesność, oraz geograficznym, przez zarysowanie głównych idiomów muzycznych diaspory żydowskiej. Monografia jest pierwszą wydaną po II wojnie światowej pracą muzykologiczną, której podstawą źródłową są materiały dźwiękowe, zgromadzone podczas eksploracji terenowych prowadzonych w Polsce i w innych krajach wschodniej Europy (w latach 2002–2013).

PoCalejZiemiOkladka

Agnieszka Drożdżewska
Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku. Edukacja muzyczna – działalność naukowa – ruch koncertowy

Data wydania: 2012
ISBN: 978-83-229-3269-8

Przejdź do produktu

Kolejny tom serii „Musicologica Wratislaviensia” jest publikacją wyjątkową nie tylko dla miłośników muzyki. Każdy, kogo interesuje historia Wrocławia, Uniwersytetu Wrocławskiego i kultury muzycznej w XIX i XX wieku, powinien sięgnąć po tę pozycję. Agnieszka Drożdżewska z wielką znajomością tematu opowiada o początkach uniwersyteckiej muzykologii po jej rozkwit aż do drugiej wojny światowej, umieszczając tu informacje nieprzeciętnej wagi faktograficznej. Jednak wielość faktów nie przytłacza czytelnika, autorka porusza się bowiem z lekkością po obranym temacie, przybliżając sylwetki osób tworzących uniwersyteckie życie muzyczne, a także poświęcając część pracy studenckim zespołom muzycznym i tym samym życiu studenckiemu. Bogactwo treści dopełnia bardzo bogata warstwa ilustracyjna – blisko 150 zdjęć przedstawiających postaci związane z życiem muzycznym Wrocławia i nie tylko, programy koncertów, strony tytułowe prac naukowych. Wspaniałym zwieńczeniem są aneksy, w których autorka pomieściła między innymi kalendarium koncertowe i wykaz muzyków KAIKM i MI. Pozycja obowiązkowa na półce nie tylko melomana.

ţ˙

BodyMusicEvent

pod redakcją Regine Allgayer-Kaufmann i Bożeny Muszkalskiej

Data wydania: 2010
ISBN: 978-83-229-3138-7

Przejdź do produktu

Kolejny, 6. tom serii „Musicologica Wratislaviensia”, zatytułowany BodyMusicEvent (pod redakcją Bożeny Muszkalskiej i Regine Allgayer-Kaufmann), to praca zbiorowa zawierająca referaty wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji muzykologicznej zorganizowanej 30-31 maja 2008 we Wrocławiu przez Zakład Muzykologii Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wiedeńskiego i wrocławski Teatr Pieśni Kozła. Tom zawiera kilkanaście tekstów, w tym autorów polskich (z wrocławskiego, poznańskiego i warszawskiego środowiska naukowego) i zagranicznych (z ośrodków akademickich Austrii, Niemiec, Portugalii, Irlandii, USA i Brazylii). Zagadnienia poruszane przez autorów dotyczą problematyki rozwijanych w antropologii kulturowej od lat 90. XX w. teorii performatywnych, a także praktyki żywej sztuki nazywanej „performance”, odniesionych do znaczenia ludzkiego ciała w sztuce, a szczególnie w muzyce, tańcu i teatrze.

BodyMusicOkl

Bogusław Raba
Między romantyzmem a modernizmem. Twórczość kompozytorska Jana Ignacego Paderewskiego

Data wydania: 2010
ISBN: 978-83-229-3113-4

Przejdź do produktu

Książka Bogusława Raby ukazała się w serii Musicologica Wratislaviensia i stanowi pierwszą monografię działalności kompozytorskiej twórcy Fantazji polskiej. Autor analizuje w swojej pracy ślady, jakie w muzyce europejskiej przełomu romantyzmu i modernizmu pozostawiła twórczość Paderewskiego. Bogusław Raba, wykorzystując bogaty materiał źródłowy, zweryfikował znacznie zniekształcony w historycznej recepcji obraz dorobku polskiego kompozytora, pianisty i polityka.

Wojciech Bońkowski
Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji

Data wydania: 2009
ISBN: 978-83-229-3078-6

Przejdź do produktu

Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji to pierwsze w literaturze chopinologicznej spojrzenie na historię wydań utworów Chopina jako teksty kultury, swoiste zwierciadło przechadzające się gościńcami kultury muzycznej XIX wieku, odczytanie zakodowanych w nich znaczeń, spojrzeń na twórczość Chopina, ideologii, stanowisk w podstawowych sporach wokół muzyki i dzieła muzycznego.

Maciej Gołąb
Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodologii

Data wydania: 2009
ISBN: 978-83-229-2981-0

Przejdź do produktu

Józef Michał Chomiński (1906 – 1994) uchodzi za najwybitniejszego muzykologa polskiego swojego pokolenia, nie tylko z racji ogromnego dorobku naukowego, stworzenia kanonu podstawowych podręczników akademickich dla studentów muzykologii, ale także dużej, wybitnej i rozpoznawalnej szkoły naukowej.

JozefMichalChominskiOK

Piotr Wilk
Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech

Data wydania: 2005
ISBN: 83-229-2709-6

Przejdź do produktu

Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech jest pierwszą monografią ukazującą przemiany jednego z najważniejszych gatunków muzyki instrumentalnej baroku od form początkowych do końca XVII wieku. Gatunek ten stworzyli włoscy wirtuozi skrzypiec, oni też w największym stopniu przyczynili się do jego udoskonalenia i spopularyzowania w całej barokowej Europie. Książka swym zakresem obejmuje wszystkie zachowane rękopisy i starodruki z włoską sonatą a uno, na skrzypce i basso continuo, w większości niedostępne w postaci współczesnych partytur, a przez to szerzej nieznane. Praca ta jest zmienioną wersją dysertacji doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Zygmunta M. Szweykowskiego w instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i uhonorowanej w 2001 roku przez Związek Kompozytorów Polskich Nagrodą im. Ks. Prof. Hieronima Feichta.

SonataNaSkrzypce_okl

Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie historia perspektywy

pod redakcją Macieja Gołąba

Data wydania: 2005
ISBN: 83-229-2651-0

Przejdź do produktu

Prezentowany tom jest efektem Międzynarodowej Konferencji Muzykologicznej Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie, historia, perspektywy, zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim w czerwcu 2003 roku.
Zawarte w nim prace polskich, niemieckich i ukraińskich muzykologów ukazują dzieje muzykologii zarówno w niemieckim Breslau, jak i w polskim Wrocławiu, na tle muzycznej historii Uniwersytetu Wrocławskiego z jednej strony i Lwowskiej Szkoły Muzykologicznej z drugiej. Autorzy podejmują próbę syntetycznego zarysu historii formowania się nowoczesnej nauki o muzyce w murach Uniwersytetu wrocławskiego, ukazując indywidualne postawy badaczy muzyki różnych pokoleń i narodowości wobec zmieniających się realiów społeczno-politycznych.

Muzykologia_we_WroclawiuOkl

Publikacje z serii