1 49,00 
bibliotheca judaica logo

Bibliotheca Judaica

W serii od 1995 roku ukazują się publikacje z różnych dziedzin studiów żydowskich, przede wszystkim badania interdyscyplinarne oraz nowe perspektywy badawcze. Publikacje z serii w naszym wydawnictwie ukazują się od roku 1999, poprzednim wydawcą było Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.

 1. Agata Rybińska, Granice integracji. Religijność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854-1890), 2018
 2. Kamil Kijek, Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej, 2017
 3. Mykwa – rytuał i historia, red. Joanna Lisek, 2014
 4. W poszukiwaniu religii doskonałej. Konwersja a Żydzi, red. Agnieszka Jagodzińska, 2011
 5. Moshe Rosman, Jak pisać historię żydowską?, 2011
 6. Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, 2011
 7. Marcin Wodziński, Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Informator archiwalny, 2010
 8. Anna Michałowska-Mycielska, The Jewish Community. Authority and Social Control in Poznań and Swarzędz, 1650–1793, 2008
 9. Agnieszka Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, 2008
 10. Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. Marcin Wodziński i Anna Michałowska-Mycielska, 2008
 11. Joanna Lisek, Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna, 2006
 12. Mieczysław Inglot, Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822–1864, 1999
 13. Marcin Wodziński, Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998
 14. Marcin Wodziński, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII w., Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej i Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, Wrocław 1996
 15. Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. Jerzy Woronczak, t. 2: Cmentarze żydowskie, Wrocław 1995
 16. Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. Jerzy Woronczak, t. 1: Gminy żydowskie, Wrocław 1995

Wszystkie tytuły wydane po roku 1999 dostępne są w czytelni Wydawnictwa, aby z niej skorzystać, skontaktuj się z naszym sekretariatem mailowo: administracja@wuwr.com.pl lub telefonicznie: 71 375 2474.

Agata Rybińska
Granice integracji. Religijność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854–1890)

Data wydania: 2017
ISBN: 978-83-229-3556-9

Przejdź do produktu

Język religijny i praktyki religijne to niewątpliwie dwa zasadnicze wyznaczniki odrębności niemieckich Żydów w XIX wieku. Ograniczały one integrację żydowskiej mniejszości z chrześcijańskimi współobywatelami, dlatego też została podjęta próba analizy wybranych tekstów religijnych z tego okresu. Należą do nich pisma związanych z Breslau rabinów i nauczycieli – przedstawicieli ruchu „Wissenschaft des Judentums”, ich mowy okolicznościowe, modlitewniki, podręczniki, artykuły naukowe i prasowe, sprawozdania z działalności edukacyjnej, a także inskrypcje nagrobne z najstarszych pól na cmentarzu żydowskim przy ul. Ślężnej. Źródła te odzwierciedlają językowy obraz świata oraz częściową akulturację językową wrocławskich Żydów. Priorytetem pozostało dla nich zachowanie żydowskiej tożsamości, a religia, język religijny, liturgia oraz praktyki religijne wyznaczały na ogół nieprzekraczalne granice integracji.

Rybinska_okl_2017_10_31-1 kopia

Kamil Kijek
Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej

Data wydania: 2017
ISBN: 978-83-229-3525-5

Przejdź do produktu

Książka o pokoleniowej rewolucji, która dotknęła społeczność żydowską wraz z nastaniem państwa polskiego i wyłanianiem się nowego świata po I Wojnie Światowej. Analizując napisane w latach 30-tych autobiografie młodzieży żydowskiej pokazuje jej rozterki, wewnętrzne podziały, kulturowe, tożsamościowe i polityczne wybory, rzucając nowe światło nie tylko na ten fragment dziejów Żydów w Polsce, lecz również, na historię II Rzeczpospolitej.

okładka Dzieci modernizmu

Mykwa — rytuał i historia

pod redakcją Joanny Lisek

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3479-1

Przejdź do produktu

Ukazuje temat rytualnych łaźni żydowskich – mykw – w ujęciu architektonicznym, archeologicznym, folklorystycznym, feministycznym, historycznym opartym na badaniach archiwalnych. Poza tym znajdziemy tu teksty wprowadzające problematykę mykw w kwestię chasydzką oraz w obręb pamięci zbiorowej zapisanej na kartach ksiąg pamięci, a także zagadnień związanych z procesami modernizacji żydowskiej i prawa rabinicznego.

Mykwa

W poszukiwaniu religii doskonałej. Konwersja a Żydzi

pod redakcją Agnieszki Jagodzińskiej

Data wydania: 2012
ISBN: 978-83-229-3216-2

Prezentuje badania nad zagadnieniem konwersji w świecie żydowskim, wypełniając lukę w studiach dotyczących tego tematu. Konwersja jest tu rozumiana stosunkowo szeroko: od przyjęcia przez Żydów chrześcijaństwa po przejście nie-Żydów na judaizm. Autorzy z Polski, Rosji i Izraela przybliżają różne aspekty tego skomplikowanego i nierzadko obciążonego stereotypami tematu. Poruszają takie zagadnienia, jak: dzieje konwertytów w dawnej Rzeczypospolitej, nobilitacje Żydów przyjmujących chrześcijaństwo, polemiki wokół kwestii zmiany wiary, działalność misyjna wśród Żydów, sekty religijne, społeczna i literacka recepcja konwertytów na przestrzeni wieków, a także wiele innych.

Książka stawia również pytania o znaczenie konwersji i zasadność mówienia o niej w przypadkach zjawisk granicznych, jak ruch rosyjskich judaizantów, chasydyzm postrzegany jako sekta, czy religia uniwersalna. Przybliża – oprócz religijnego – także społeczny, kulturowy oraz polityczny kontekst konwersji w świecie żydowskim.

W poszukiwaniu religii doskonalej okladka

Moshe Rosman
Jak pisać historię żydowską?

Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-229-3181-3

Przejdź do produktu

Książka Moshego Rosmana składa się z ośmiu rozdziałów, w których autor bada wyzwanie, jakie historii w ogóle, a historii Żydów w szczególności, rzuciła ponowoczesność. Choć z uwagą studiuje on prace wielu znanych postmodernistów, stanowisko, jakie wobec nich zajmuje, jest zasadniczo krytyczne. Rosman wierzy jednak, że ponowoczesną perspektywę można połączyć z naukami historycznymi, jeśli dalej będą one oparte na badaniach źródłowych i krytycznej analizie. W swoich tekstach rozważa takie problemy, jak określenie podstawowych zagadnień w badaniu historii i kultury Żydów, periodyzacja, metodologia i geografia historii żydowskiej, związek kultury żydowskiej z innymi kulturami, kwestia gender w badaniu historii Żydów i inne.

Książka Rosmana ukazała się już po angielsku i po hebrajsku, wzbudzając olbrzymie zainteresowanie i żywe dyskusje. To nie tylko lektura obowiązkowa dla wszystkich piszących historię, ale także dla tych, którzy ją czytają i pragną lepiej zrozumieć.

okladka_jak-pisac-historie-zydowska

Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz

pod redakcją Joanny Lisek

Data wydania: 2010
ISBN: 978-83-2293-099-1

Podejmuje nurt genderowy w studiach żydowskich rozwijający się intensywnie niemal we wszystkich liczących się ośrodkach badawczych na świecie, w Polsce jednak dotychczas niemal nieobecny. Na tom, zogniskowany wokół przewodniego wątku, jakim jest problematyka kobieca w kulturze jidysz, składają się artykuły reprezentujące różne dyscypliny naukowe i szeroki zakres tematów – od językoznawstwa przez poezję, teatr, sztuki plastyczne i walkę o prawa kobiet. Całość dopełniają ilustracje w powszechnym obiegu niedostępne. Zawarte w książce artykuły napisane są przystępnym językiem, co czyni z niej pozycję atrakcyjną nie tylko dla czytelnika akademickiego.

Nieme dusze okladka

Marcin Wodziński
Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Informator archiwalny

Data wydania: 2010
ISBN: 978-83-229-3091-5

Skrupulatny wykaz materiałów dotyczących spraw żydowskich przechowywanych w Archiwum Głównym w Warszawie. Na zespół ten składają się obecnie 463 jednostki (ok. 98 tys. zapisanych stron) zawierające zapiski związane z różnymi aspektami życia społeczności żydowskiej Królestwa Polskiego. Czytelnik znajdzie tu informacje z zakresu jej historii społecznej, gospodarczej, politycznej i kulturalnej (w tym religijnej), a także dające obraz stosunków polsko-żydowskich oraz chrześcijańsko-żydowskich w XIX-wiecznym Królestwie Polskim. Zawartość poszczególnych jednostek archiwalnych została systematycznie scharakteryzowana, a pomocą w nawigacji po informatorze służą obszrne indeksy: osobowy, rzeczowy oraz nazw geograficznych.

Judaica w aktach centralnych wladz wyznaniowych okladka

Anna Michałowska-Mycielska
The Jewish Community. Authority and Social Control in Poznań and Swarzędz 1650–1793

Data wydania: 2008
ISBN: 978-83-229-2967-4

Książka, napisana przede wszystkim na podstawie źródeł żydowskich, przeważnie w języku hebrajskim, jest cennym wkładem w badania nad dziejami Żydów w Polsce. Na przykładzie gmin w Poznaniu i Swarzędzu pokazuje mechanizmy funkcjonowania i politykę władz gminy żydowskiej w epoce nowożytnej w okresie między zakończeniem wojen szwedzkich a schyłkiem Rzeczypospolitej. Szczegółowy opis oraz analiza struktury władz gminnych, sposobu ich wyłaniania i funkcjonowania pozwala nie tylko zrozumieć, jak gminy funkcjonowały, ale także jakie przyczyny prowadziły do zmian.

The Jewish Community okladka

Agnieszka Jagodzińska
Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku

Data wydania: 2008
ISBN: 978-83-229-2954-4

Oryginalne i nowatorskie studium akulturacji (przemiany stroju, języka, imion oraz nazwisk) Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. Autorka zestawia ze sobą deklarowane i rzeczywiste formy tego procesu oraz kreśli ideologiczny portret grupy Polaków wyznania mojżeszowego, żyjących pomiędzy polskością a żydowskością. Pokazuje, w jaki sposób owo kulturowe „pomiędzy” staje się wyznacznikiem ich nowej tożsamości.

pomiedzy. akulturacja zydow okladka

Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej

pod redakcją Marcina Wodzińskiego i Anny Michałowskiej-Mycielskiej

Data wydania: 2007
ISBN: 978-83-229-2848-6

Osiem artykułów poświęconych dziejom społeczności żydowskiej w Polsce od wieków średnich po pierwsze dekady XIX stulecia. Prace poruszają szeroki zakres zagadnień, od historii prawa i stosunków polityczno-społecznych, przez różne ujęcia historii idei, historii gospodarczej, historii instytucji autonomii żydowskiej i historii lokalnej, po studia z pogranicza dziejów idei i historii kultury politycznej oraz historii historiografii żydowskiej. To, co wszystkie je łączy, to wspólne zainteresowanie dziejami społeczności żydowskiej w Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym.

malzenstwo z rozsadku okladka

Joanna Lisek
Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna

Data wydania: 2005
ISBN: 978-83-229-2670-7

Książka poświęcona jest działalności i twórczości żydowskiej grupy artystycznej Jung Wilne i stanowi próbę opracowania jej szesnastoletniej historii (1927–1943). W ten sposób częściowo wypełnia lukę w naszej wiedzy o życiu artystycznym mniejszości narodowych w Polsce okresu międzywojennego. Na konieczność podjęcia prac badawczych nad tą problematyką wskazywał już w latach siedemdziesiątych Janusz Stradecki: „Osobny problem natomiast, oczekujący wciąż na zbadanie, chociażby tylko na razie na zasadzie dokumentacyjnej rejestracji, to po pierwsze – literackie ugrupowania regionalne (np. grupa Wołyń w Chełmie), po drugie – grupy literackie mniejszości narodowych (np. grupa Żydów wileńskich Jung Wilne)". Autor podkreślał, że zbadanie tych zjawisk przyczyniłoby się do powstania pełniejszego obrazu życia kulturalnego na ziemiach polskich.

jungwilne_okladka

Mieczysław Inglot
Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822–1864

Data wydania: 1999
ISBN: 978-83-229-1947-7

Wyróżnia dwa główne typy reprezentacji Żyda w polskiej prozie i poezji. Pierwsza to postać romantyczna, wzorowana na obrazach z Tanach – bojownika o niepodległość swojego uciśnionego narodu, takiego jak Mojżesz czy Machabeusze. Drugi przedstawia Żyda w stereotypowo negatywnym świetle jako lichwiarza lub bankiera (czasem konwertytę na chrześcijaństwo) albo jako uczestnika międzynarodowego spisku. W omawianym okresie Żyd rzadko jest bohaterem powieści, wiersza czy sztuki. Zwraca uwagę na akcenty antysemickie w „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego. Dotyczy związków literatury z polityką, m.in. pozytywny wizerunek Żyda w okresie powstania styczniowego (1861–1863), kiedy Żydzi byli postrzegani jako sojusznicy w walce z okupantem Polski.

W tomie znalazła się też antologia poezji polskiej z badanego okresu (s. 193–280).

Marcin Wodziński
Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach

Data wydania: 1998
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej
ISBN: 978-83-7091-041-6

Marcin Wodziński
Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII wieku

Data wydania: 1996
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej
ISBN: 978-83-709-1038-9

W publikacji znalazły się historie cmentarzy (Wrocław, Świdnica, Brzeg, Nysa, Biała k. Prudnika, Głogów, Cieszyn, Osobłoga, Mikołów, Wielowieś, Brzeg Dolny, Dobrodzień), indeks miejsc, osób, skrót w językach angielskim i niemieckim.

Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce
Tom 1: Gminy żydowskie

pod redakcją Jerzego Woronczaka

Data wydania: 1995
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej
ISBN: 978-83-7091-027-0

Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce
Tom 2: Cmentarze żydowskie

pod redakcją Jerzego Woronczaka

Data wydania: 1995
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej
ISBN: 978-83-7091-030-0