1 28,00 

Włodzimierz Wysoczański

Włodzimierz Wysoczański

Włodzimierz Wysoczański — językoznawca, prof. UWr; jego zainteresowania badawcze obejmują: frazeologię i paremiologię słowiańską, lingwistykę kulturową, dialektologię, lingwotanatologię, semantykę, językoznawstwo słowiańskie, ogólne i porównawcze, socjolingwistykę, onomastykę. Autor książek: Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków (2005, wyd. 2 — 2006), Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa (2012). Zawodowo w pracy badawczo-dydaktycznej związany nieprzerwanie z Uniwersytetem Wrocławskim, najpierw z Katedrą Językoznawstwa Ogólnego, obecnie z Instytutem Filologii Słowiańskiej. Pełni między innymi funkcję przewodniczącego Komisji Kultur Europejskich Oddziału PAN we Wrocławiu.

Więcej informacji

Powrót