1 29,00 

Marian Bielecki

Marian Bielecki

Doktor habilitowany, profesor UWr

Autor książek: „Literatura i lektura. O metaliterackich i metakrytycznych poglądach Witolda Gombrowicza” (2004), „Interpretacja i płeć. Szkice o twórczości Witolda Gombrowicza” (2005), „Historia – Dialog – Literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego” (2010; nagroda „Literatury na Świecie”), „Kłopoty z Innością (2012), „Widma nowoczesności. Ferdydurke Witolda Gombrowicza (2014), „Gombrowicziady. Reaktywacja” (2020); współredaktor tomów: (z E. Rychter) „Po(granicza) teorii” (2010), (z W. Browarnym i J. Orską) „Po Miłoszu” (2011).

Więcej informacji

Powrót