1 50,00 

Karol Sanojca

Karol Sanojca

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Pracuje w Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historycznym UWr; od wielu lat kieruje Pracownią Bibliografii Historii Śląska w tym Instytucie; jest wiceprzewodniczącym Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, uczestniczy w pracach międzyrządowej Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw Doskonalenia Treści Podręczników Szkolnych Historii i Geografii oraz Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Dwudziestolecia międzywojennego (w tym Kresów Wschodnich – Uniwersytet Wrocławski jest po części spadkobiercą i kontynuatorem dorobku Uniwersytetu Lwowskiego!). Prowadzi badania nad dziejami oświaty polskiej w XIX i XX wieku oraz problemami współczesnej edukacji historycznej.

Publikacje

Więcej informacji

Powrót