1 48,00 

Jarosław Malicki

Jarosław Malicki

Doktor habilitowany

Zakład Bohemistyki, Instytut Filologii słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski.

Językoznawca, bohemista i polonista. Naukowo zajmuje się historią języka czeskiego na Śląsku i miejscem tego regionu w dziejach komunikacji społecznej na ziemiach czeskich. Publikuje też prace z zakresu stosunków językowych polsko-czeskich oraz historycznej toponomastyki (toponimia Ziemi Kłodzkiej, rozwój czeskiej egzonimii). Adiunkt w Zakładzie Bohemistyki IFS UWr., członek rad naukowych czasopism „Listy filologické“ (Akademie věd České republiky) i „Didaktické studie“ (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy) .

Więcej informacji

Powrót