1 0,00 

Adam Pałuchowski

Adam Pałuchowski

Doktor habilitowany

Zakres zainteresowań badawczych: historia społeczna, gospodarcza i instytucjonalna Grecji starożytnej, a w szczególności poleis kreteńskich i Sparty, począwszy od schyłkowej fazy epoki mykeńskiej po epokę Wczesnego Cesarstwa. Baza źródłowa: przede wszystkim epigrafika, również numizmatyka i archeologia, w mniejszym stopniu źródła narracyjne. Przykładowe zagadnienia: politogeneza (formowanie się organizmów państwowych), etnogeneza, kolonizacja, szeroko rozumiane niewolnictwo (wraz z niewolnictwem typu helotycznego) i wszelkie formy zależności (np. poleis i wspólnoty zależne), społeczności greckich poleis w ujęciu antropologicznym, instytucje polityczne starożytnych Greków, imperializm, elity.

Więcej informacji

Powrót